Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Arbejdsmarked & uddannelse

Vejledning om udbetaling af dagpenge, efterløn og overgangsydelse som lån mod overdragelse af krav mod Lønmodtagernes Garantifond m.v.

Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringens vejledning nr. 50 af 12/5 1999.

I bekendtgørelse nr. 294 af 12. maj 1999 er der fastsat regler om dagpenge, efterløn og overgangsydelse som lån i de tilfælde, hvor pågældende får erstatning for løn i en opsigelsesperiode fra Lønmodtagernes Garantifond. Til brug herfor har direktoratet udarbejdet denne vejledning.

Indledning

Arbejdsløshedsforsikringen dækker mistet arbejdsindtægt på grund af arbejdsløshed. Et medlem af en a-kasse vil derfor ikke være berettiget til dagpenge, efterløn eller overgangsydelse i en opsigelsesperiode, hvis pågældende modtager løn eller erstatning for løn i opsigelsesperioden, selv om medlemmet er uden arbejde i denne periode.

I de fleste tilfælde, hvor en arbejdsgiver på grund af konkurs eller insolvens ikke har midler til at dække de ansattes krav på løn m.v., har lønmodtageren mulighed for at få sit krav helt eller delvist dækket fra Lønmodtagernes Garantifond (LG) .

§ 1 og § 2, stk. 1, i lov om Lønmodtagernes Garantifond lyder således:

»§ 1. Lønmodtagernes Garantifond oprettes til sikring af lønmodtageres krav på løn m.v. ved

1) arbejdsgiverens konkurs,

2) arbejdsgiverens død, såfremt der træffes afgørelse om insolvensbehandling, eller boet sluttes ved boudlæg uden skiftebehandling, eller

3) virksomhedens ophør, såfremt det godtgøres, at arbejdsgiveren er ude af stand til at betale kravet.

§ 2. Garantien omfatter krav på løn og andet vederlag, erstatning for afbrydelse af arbejdsforholdet, godtgørelse i forbindelse med opsigelse eller afbrydelse af arbejdsforholdet samt feriegodtgørelse, såfremt kravene er eller i tilfælde af konkurs ville være omfattet af konkurslovens § 63, stk. 2, 1. pkt., eller § 95, stk. 1, nr. 1-5, jfr. stk. 2. Garantien omfatter tillige krav, der kan støttes på konkurslovens § 94, nr. 2, såfremt den skifteret, der behandler konkursboet eller dødsboet, attesterer, at boet ikke for tiden er i stand til at opfylde kravene. Garantien omfatter dog ikke den del af kravet, som arbejdsgiveren skulle have indeholdt i kildeskat.«

Det følger af § 1 i bekendtgørelse nr. 1113 af 12. december 1996 om krav på løn fra Lønmodtagernes Garantifond, at fonden i det enkelte tilfælde højst kan udbetale i alt 90.000 kr. til hver lønmodtager.

En lønmodtager, der over for LG anmelder et krav, der omfatter erstatning for afbrydelse af arbejdsforholdet - dvs. erstatning for løn i en opsigelsesperiode - kan, ved at overdrage hele kravet mod fonden (dvs. også den del, der måtte vedrøre andet end erstatning for løn i en opsigelsesperiode) til a-kassen, af denne få udbetalt dagpenge, efterløn eller overgangsydelse som lån, jf. arbejdsløshedsforsikringslovens § 57, stk. 2.

Et medlem, der har fået udbetalt dagpenge, efterløn eller overgangsydelse som lån, skal betale lånet tilbage til a-kassen. I praksis modregnes lånet i det beløb, som a-kassen modtager fra LG. Eventuelt overskydende beløb udbetales til medlemmet. Procedure og regler gennemgås nedenfor i tilknytning til de enkelte paragraffer.

Bekendtgørelsen gælder også for medlemmer, der vælger at overgå til fleksibel efterløn.

Der gælder særlige regler for indbetaling af ATP i forhold til modtagere af efterløn og overgangsydelse, idet indbetalingen for denne gruppe er frivillig.

Endvidere er modtagere af efterløn og overgangsydelse ikke omfattet af den særlige ordning for indbetaling af Den Særlige Pensionsopsparing.

Til § 3

Generelt

Kun erstatning for løn i en opsigelsesperiode fører til, at medlemmet ikke har ret til dagpenge, efterløn eller overgangsydelse. Erstatning for andet - f.eks. godtgørelse i forbindelse med opsigelse - påvirker ikke medlemmets ret til nævnte ydelser.

Et medlem, der fra LG modtager erstatning for løn i en opsigelsesperiode, mister som udgangspunkt retten til dagpenge, efterløn eller overgangsydelse i hele den opsigelsesperiode, som vedkommende har krav på.

I tilfælde, hvor LG - f.eks. i henhold til funktionærlovens § 3, stk. 2 - lægger en kortere opsigelsesperiode til grund ved opgørelsen af medlemmets krav på erstatning fra fonden, vil medlemmet være berettiget til dagpenge, efterløn eller overgangsydelse efter udløbet af den opsigelsesperiode, som fonden har opgjort erstatningen på grundlag af.

Hvis medlemmet senere modtager yderligere erstatning fra LG eller dividende fra boet, som vedrører løn i medlemmets opsigelsesperiode, skal beløbet indbetales til a-kassen, jf. nærmere bemærkningerne til § 10.

Til § 4

Udbetalingsvilkår

Før a-kassen udbetaler ydelser som lån, skal den sikre sig, at medlemmets anmeldelse af krav over for LG omfatter erstatning for løn i en opsigelsesperiode. A-kassen skal derimod ikke foretage en vurdering af kravets berettigelse, da dette påhviler LG.

Selv om a-kassen ikke i det konkrete tilfælde skal vurdere berettigelsen af kravet mod LG, er udbetaling af ydelser som lån dog betinget af, at fonden generelt dækker krav af den karakter og fra den persongruppe, som der i det konkrete tilfælde er tale om. I konkurssituationer er det således en forudsætning for udbetaling fra LG, at begæring om konkurs er taget til følge.

Da udbetaling af dagpenge som lån forudsætter, at medlemmet i øvrigt opfylder betingelserne for at modtage dagpenge, skal medlemmet på sædvanlig vis afgive ledighedserklæring, være tilmeldt Arbejdsformidlingen(AF) og stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Dagpenge som lån kan således tidligst udbetales fra tidspunktet, hvor medlemmet er tilmeldt AF.

Udbetalingen af dagpenge som lån afbrydes, hvis medlemmet ikke længere er ledigt, samt i alle andre tilfælde hvor medlemmet ville miste dagpengeretten.

Retten til dagpenge som lån udelukkes endvidere i perioder, hvor medlemmet afholder ferie.

Retten til dagpenge som lån udelukkes derimod ikke af, at LG i forbindelse med beregningen af medlemmets krav anser medlemmet for at afholde ferie i hele eller en del af den opsigelsesperiode, for hvilken der anmeldes krav om erstatning for løn. For at LG kan anse ferie for afholdt i opsigelsesperioden, skal en tilstrækkelig del af opsigelsesperioden ligge i det pågældende ferieår, ligesom betingelserne i ferielovens § 10, stk. 2, skal være opfyldt.

Udbetaling af efterløn og overgangsydelse afbrydes efter de regler, der gælder for disse ydelser.

Det bemærkes, at arbejdsløshedsforsikringslovens § 86 finder tilsvarende anvendelse ved dagpenge, efterløn og overgangsydelse som lån.

Til § 5

Medlemmets overdragelseserklæring

A-kassen må ikke udbetale ydelser som lån til medlemmet, før vedkommende på en særlig blanket (AR 290) har overdraget hele sit krav over for LG til a-kassen. Den skal derfor samtidig have medlemmets anmeldelsesblanket til LG i hænde, således at den er sikker på, hvilke krav medlemmet har anmeldt, med hvilke beløb og for hvilke perioder.

At der stilles krav om sikkerhed i hele medlemmets krav mod LG skyldes dels hensynet til at sikre størst mulig tilbagebetaling af lånet, dels administrative hensyn for både a-kassen og LG.

Den særlige regel vedrørende feriegodtgørelse skyldes overdragelsesbestemmelsen i Ferielovens § 23.

Bemyndigelsen til a-kassen til på medlemmets vegne at modtage feriegodtgørelsen sker på samme blanket, som medlemmet overdrager sit krav overfor LG til a-kassen på.

Til § 6

Transport af fordring på Lønmodtagernes Garantifond

Ifølge dansk rets almindelige regler om transport af fordringer kræves det, at der gives LG klar og tydelig meddelelse om overdragelsen, for at denne kan give a-kassen den fornødne sikkerhed. I modsat fald vil fonden kunne udbetale direkte til medlemmet, og a-kassen vil herefter ikke kunne kræve beløbet fra fonden, men bliver i stedet afhængig af, om medlemmet er i stand til at tilbagebetale lånet.

Det er derfor nødvendigt, at a-kasserne nøje følger den angivne procedure. Da overdragelsen først får virkning fra det tidspunkt, hvor overdragelseserklæringen er kommet frem til LG, skal a-kassen have givet fonden meddelelse om overdragelsen, før udbetaling af dagpenge, efterløn eller overgangsydelse som lån påbegyndes. A-kassen skal desuden angive tidspunktet for låneperiodens begyndelse.

I tilfælde, hvor et medlem ikke overdrager sit krav mod LG umiddelbart efter, det er fremsat over for fonden, skal a-kassen sikre sig, at fonden ikke allerede har udbetalt erstatningen, eller at fondens udbetaling og a-kassens meddelelse om overdragelsen ikke krydser hinanden.

Det skyldes praktiske årsager, at kopi af medlemmets anmeldelseserklæring til fonden skal vedlægges. På denne måde bliver der ikke tvivl om, hvilke krav medlemmet har overdraget til a-kassen.

A-kassen bør samtidig med meddelelsen til LG om overdragelsen oplyse fonden om medlemmets trækprocent og fradrag.

Til § 7

Udbetalingsgrundlaget

Ydelser som lån beregnes efter de til enhver tid gældende regler om beregning af dagpenge, efterløn og overgangsydelse. Endvidere finder reglerne om fradrag i dagpenge, efterløn og overgangsydelse tilsvarende anvendelse på dagpenge, efterløn og overgangsydelse som lån.

Der skal således ske fradrag i lånet, når der f.eks. forekommer overskydende timer, enkelte timer med lønarbejde eller udøvelse af selvstændig erhvervsvirksomhed som bibeskæftigelse.

Lånet udbetales mod særlig kvittering.

Da der er tale om lån, skal der ikke indbetales kildeskat af beløbet. A-kassen skal i stedet i det beregnede beløb foretage et fradrag svarende til det beløb, der skulle have været indbetalt som kildeskat, eventuel ATP og Den Særlige Pensionsopsparing, såfremt der havde været tale om almindelige dagpenge, efterløn eller overgangsydelse.

Det er det således fremkomne nettobeløb, der skal udbetales til medlemmet. Der er udarbejdet en særlig kvitteringsblanket til brug ved udbetaling af ydelser som lån (AR 291).

Hvis a-kassen fejlagtigt indbetaler kildeskat af lånet, skal a-kassen udfærdige korrigerede udbetalingsspecifikationer og rettelsesredegørelser og modregne den overskydende kildeskat ved a-kassens næste indbetaling af indeholdt kildeskat.

Til § 8

Låneperiodens udløb

Hvis låneperioden udløber, inden medlemmets sag er færdigbehandlet i LG, ophører udbetalingen af ydelsen som lån, og der udbetales herefter dagpenge, efterløn eller overgangsydelse efter de gældende regler.

Medlemmet skal således som dagpengemodtager stå tilmeldt AF som ledigt a-kassemedlem.

Udbetalingen af dagpenge som lån afbrydes i øvrigt, hvis medlemmet ikke længere er ledigt, samt i alle andre tilfælde, hvor medlemmet ville miste dagpengeretten.

Udbetalingen af efterløn og overgangsydelse som lån afbrydes også i de tilfælde, hvor medlemmet vil miste retten til efterløn eller overgangsydelse.

Til § 9

Tilbagebetaling af lånet til a-kassen

Ydelser som lån skal i modsætning til dagpenge, efterløn eller overgangsydelse tilbagebetales af medlemmet. Udbetalingen fra LG træder efter overdragelsen til a-kassen af kravet mod fonden dog i stedet for medlemmets tilbagebetaling.

Hvis udbetalingen fra LG overstiger lånet, vil det overskydende beløb blive udbetalt til medlemmet, der således ikke kommer til at lide noget tab ved denne fremgangsmåde.

Hvis LG derimod udbetaler erstatning for en periode, der er kortere end den periode, for hvilken a-kassen har ydet ydelsen som lån, eller udbetalingen fra fonden i øvrigt udgør et mindre beløb end det ydede lån, skal a-kassen omkontere lånet for den del af perioden, som ikke dækkes af fonden, eller det i øvrigt udækkede beløb til dagpenge, efterløn eller overgangsydelse.

Hvis der ikke udbetales erstatning fra LG, har medlemmet været berettiget til ydelserne i hele perioden, hvor disse er udbetalt som lån. A-kassen skal også i dette tilfælde regnskabsmæssigt omkontere hele lånet til dagpenge, efterløn eller overgangsydelse.

Da dagpenge, efterløn eller overgangsydelse i modsætning til ydelser som lån er a-indkomst, skal a-kassen derfor i de tilfælde, hvor ydelserne som lån omkonteres til dagpenge, efterløn eller overgangsydelse, indeholde kildeskat, eventuel ATP og Den Særlige Pensionsopsparing af det omkonterede beløb og indbetale denne på sædvanlig måde til skattemyndighederne og Arbejdsmarkedets Tillægspension. For medlemmet har denne ompostering normalt ingen betydning, da lånet er udbetalt med samme beløb som dagpenge, efterløn eller overgangsydelse.

Til § 10

Yderligere krav efter funktionærloven

I visse tilfælde yder LG ikke fuld dækning for medlemmets berettigede krav på erstatning for afbrydelse af arbejdsforholdet. Det kan skyldes, enten at medlemmets samlede krav overstiger det beløbsmæssige maksimum, eller at fonden ikke yder erstatning for hele opsigelsesperioden, f.eks. under henvisning til funktionærlovens § 3, stk. 2.

I sådanne tilfælde vil medlemmet have et yderligere krav på erstatning på løn i opsigelsesperioden mod arbejdsgiverens konkursbo eller dødsbo. Dette krav skal anmeldes af a-kassen i boet med ret til udlodning fra boet efter konkurslovens regler.

I så fald vil medlemmet være berettiget til dagpenge, efterløn eller overgangsydelse ved udløbet af den periode, for hvilken LG yder erstatning.

For at give a-kassen størst mulig sikkerhed for tilbagebetaling af de ydelser, der er udbetalt som lån og for at sikre, at medlemmet for en periode ikke oppebærer både dagpenge, efterløn eller overgangsydelse og erstatning for løn i en del af opsigelsesperioden, er det en betingelse, at medlemmet til a-kassen har overdraget sit krav mod boet på samme måde som ved overdragelsen til a-kassen af kravet mod LG, hvilket nu fremgår af lovens § 57, stk. 2, 2. pkt., og den overdragelsesblanket der er udarbejdet af Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen.

Eventuel efterfølgende dividende fra boet skal af a-kassen indbetales til staten. Dette forudsætter dog, at a-kassen har modtaget refusion for de udbetalte ydelser.

Ikraftræden m.v.

Til §§ 11 og 12.

Denne vejledning afløser Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringens vejledning af 15. juli 1992 til bekendtgørelse om dagpenge og overgangsydelse som lån mod overdragelse af krav mod Lønmodtagernes Garantifond m.v.

Til toppen