Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Arbejdsmarked & uddannelse

Bekendtgørelse om ret til efterløn for medlemmer, der får eller har fået delpension efter lov om delpension

Pensionsstyrelsens bekendtgørelse nr. 301 af 17/5 1999, ændret ved:

bekendtgørelse nr. 442 af 28/4 2010.

I medfør af § 74 c, stk. 6, og § 74 l, stk. 8, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 975 af 26. september 2008, fastsættes efter forhandling med Beskæftigelsesrådet:

§ 1. Bekendtgørelsen gælder for medlemmer, der får eller har fået delpension efter lov om delpension.

Stk. 2. Ved bortfald af delpensionen kan medlemmet gå på efterløn, hvis lovens betingelser for ret til efterløn er opfyldt.

Forsikringsstatus

§ 2. En lønmodtager kan få efterløn som fuldtidsforsikret. Det er et krav, at a-kassen har modtaget medlemmets ansøgning om efterløn, inden delpensionen bortfalder. Lovens betingelser for ret til efterløn med sats som fuldtidsforsikret skal være opfyldt på det tidspunkt, medlemmet gik på delpension.

§ 3. En selvstændig erhvervsdrivende kan få efterløn med sats som fuldtidsforsikret. Det er et krav, at lovens betingelser for dette var opfyldt på det tidspunkt, medlemmet gik på delpension.

§ 4. Et medlem, der ikke opfylder betingelserne for ret til efterløn som fuldtidsforsikret, jf. §§ 2 og 3, har alene ret til efterløn som deltidsforsikret.

Beregning

§ 5. For en lønmodtager, der overgår til efterløn som fuldtidsforsikret, jf. § 2, beregnes efterlønnen på grundlag af arbejdet i perioden med delpension. Indtægten fra perioden omregnes til medlemmets arbejdstid inden overgangen til delpension. A-kassen beregner, hvad medlemmets arbejdstid var i gennemsnit om ugen i de sidste 9 måneder før overgangen til delpension. Arbejdstiden kan højst udgøre 37 timer pr. uge.

Stk. 2. For et medlem, der ikke opfylder betingelserne i § 2, beregnes efterlønnen også på grundlag af arbejdet i perioden med delpension. Indtægten omregnes til medlemmets arbejdstid inden overgangen til delpension. A-kassen beregner, hvad medlemmets arbejdstid var i gennemsnit om ugen i de sidste 9 måneder før overgangen til delpension. Arbejdstiden kan højst udgøre 30 timer pr. uge.

Stk. 3. Den gennemsnitlige timeløn ved arbejdet i perioden med delpension beregnes på grundlag af indtægten i de seneste 12 afsluttede uger eller 3 afsluttede måneder.

Stk. 4. Arbejdsfortjenesten beregnes herefter som timelønnen efter stk. 3, ganget med det ugentlige antal arbejdstimer før overgang til delpension, jf. stk. 1 eller 2. Beløbet divideres med 5. Arbejdsfortjenesten danner grundlag for beregningen af efterlønnens størrelse.

Stk. 5. Har et medlem været på delpension i mindre end 13 uger, beregnes efterlønnen efter de almindelige regler på grundlag af indtægten inden overgang til delpension.

§ 6. For en selvstændig erhvervsdrivende beregnes efterlønnen enten på grundlag af indtægten forud for perioden med delpension eller på grundlag af indtægten i perioden med delpension. Beregningen sker efter reglerne i bekendtgørelse om fremgangsmåden ved beregning af arbejdsfortjenesten for selvstændige erhvervsdrivende. Delpensionen kan ikke medregnes.

§ 7. (Ophævet).

Ikrafttræden m.v.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 1999.

Stk. 2. Samtidig ophæves direktoratets bekendtgørelse nr. 868 af 12. december 1986 om overgang og ret til efterløn for medlemmer, der modtager delpension efter lov om delpension. Videre ophæves ændringsbekendtgørelse nr. 86 af 7. februar 1989.

§ 9. Der udarbejdes en vejledning til bekendtgørelsen.

Til toppen

Noter

Indledningen og § 6 ændret, overskriften efter § 6 og § 7 ophævet 1/5 2010 ved bek. nr. 442 af 28/4 2010.

Til toppen