Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Sundhed

Vejledning om oplysningsvirksomhed om svangerskabsforebyggende metoder

Sundhedsministeriets vejledning nr. 173 af 20/9 1994.

1. Indledning

I henhold til § 11, stk. 5 i lov om svangerskabshygiejne og fødselshjælp, jf. lovbekendtgørelse nr. 477 af 7. november 1985 som senest ændret ved lov nr. 1024 af 19. december 1992 fastsættes følgende vejledende retningslinier for tilrettelæggelse af vejledningen om anvendelse af svangerskabsforebyggende metoder:

I henhold til lovens § 11, påhviler det amtskommunerne samt Københavns og Frederiksberg kommuner - i det følgende kaldet amtskommunerne - at tilvejebringe adgang til gratis vejledning om anvendelse af svangerskabsforebyggende metoder hos en læge.

2. Organisation af vejledningen

Loven fastsætter ikke hvilket af amtskommunernes stående udvalg, der varetager den umiddelbare forvaltning af vejledningen om svangerskabsforebyggende metoder, hvilket således forudsættes fastsat i den enkelte amtskommunes styrelsesvedtægt.

3. Omfanget af vejledningen

Vejledningen skal tilbydes såvel hos praktiserende læge som efter beslutning af amtskommunerne enten på gynækologisk sygehusafdeling eller dertil indrettet klinik.

3.1 Vejledning hos alment praktiserende læge

Vejledning om anvendelse af svangerskabsforebyggende metoder er omfattet af sygesikringens overenskomst om almen lægegerning, således at den er gratis for gruppe 1-sikrede hos den valgte læge, medens gruppe 2-sikrede, der har frit lægevalg, modtager refusion fra sygesikringen som et beløb svarende til det, der udbetales lægerne for vejledningen til gruppe 1-sikrede.

Vejledningen omfatter:

  • vejledning i benyttelse af svangerskabsforebyggende metode ved første henvendelse fra den sikrede eller ved overgang til anden svangerskabsforebyggende metode,
  • vejledning i benyttelse af svangerskabsforebyggende metoder ved indlæggelse af spiral, samt
  • kontrol af benyttelse af svangerskabsforebyggende metoder under forudsætning af uændret svangerskabsforebyggende metode.

De svangerskabsforebyggende midler betales af den vejledningssøgende selv, medmindre den enkelte amtskommune beslutter andet. Opmærksomheden henledes på, at lægen ved 1. undersøgelse efter et svangerskabs afslutning - som er gratis for alle sikrede - tillige som led i undersøgelsen skal tilbyde vejledning om anvendelse af svangerskabsforebyggende metoder, jf. § 2, stk. 2, i lov om svangerskabshygiejne og fødselshjælp.

3.2 Vejledning på klinik

Adgangen til vejledning på klinik skal efter lovens forarbejder sikre de vejledningssøgende et alternativ til den vejledning, der ydes hos praktiserende læge.

3.2.1 Klinikvirksomhed

Kravet om adgang til vejledning på klinik, kan opfyldes såvel ved amtskommunalt drevne klinikker, som ved klinikker drevet af private institutioner eller foreninger, med hvem amtskommunen har indgået aftale om driften.

Klinikvirksomhed kan endvidere etableres i forbindelse med amtskommunale jordemodercentre eller med sygehusafdelinger/ambulatorier. Såfremt vejledningen foregår i forbindelse med amtskommunale jordemodercentre eller sygehusafdelinger/ambulatorier, bør der etableres et nært samarbejde mellem social- og sundhedsforvaltningen og sygehusforvaltningen på linie med det samarbejde, der skal foregå om fødselshjælpens tilrettelæggelse, jf. Indenrigsministeriets cirkulære af 22. marts 1985 om vejledende retningslinier om svangerskabshygiejne og fødselshjælp.

Endelig kan der mellem amtskommunerne og alment praktiserende læger eller praktiserende speciallæger indgås aftale om, at der fra de pågældende lgæers konsultationslokaler drives klinikvirksomhed, således at der i et givet tidsrum gives adgang for enhver til gratis vejledning om anvendelse af svangerskabsforebyggende metoder.

Vejledningen om anvendelse af svangerskabsforebyggende metoder på klinik skal som hidtil være gratis for de vejledningssøgende.

De svangerskabsforebyggende midler betales af den vejledningssøgende selv, medmindre den enkelte amtskommune beslutter andet.

3.2.2. Klinikkernes personale og indretning

Til klinikkerne knyttes læger med særligt kendskab til præventionsvejledning, så vidt muligt en speciallæge i gynækologi og obstetrik.

Kliniklokalet udstyres som konsultationslokale i overensstemmelse med dettes særlige formål.

3.2.3. Vejledningens indhold m.v.

Hvis den vejledningssøgende er indforstået hermed, bør vedkommendes sædvanlige praktiserende læge underrettes om anbefalet/foretaget anvendelse af svangerskabsforebyggende metoder.

3.2.4. Andre funktioner

Der bør gives de praktiserende læger adgang til ved henvendelse på klinikken at blive undervist i anvendelse af metoder, specielt i opsætning af spiral.

Endvidere bør det overvejes at udnytte den faglige ekspertice, der er knyttet til klinikkerne, i folkeskolens seksualoplysning. Dette kan ske såvel ved klassebesøg på klinikkerne som ved at de til klinikkerne knyttede læger besøger de enkelte skoler.

4. Oplysning

Den pligt, der i medfør af lovens § 11, stk. 6, påhviler indenrigsministeren (nu: sundhedsministeren) til at sørge for, at befolkningen får oplysning om svangerskabsforebyggende metoder, vil som hidtil blive opfyldt ved, at ministeren yder tilskud til den oplysningsvirksomhed, der forestås af Komiteen for Sundhedsoplysning og af Foreningen for Familieplanlægning.

Amtskommunerne bør ved meddelelse til pressen, annoncering og lignende sørge for, at befolkningen får kendskab til de lokale muligheder for at få vejledning om svangerskabsforebyggende metoder, herunder om de økonomiske vilkår herfor.

Amtskommunerne kan, såfremt de skønner, at der er et behov for på lokalt plan at iværksætte en speciel oplysningskampagne om svanger skabsforebyggende metoder, iværksætte sådan oplysningsvirksomhed på eget initiativ.

Samme adgang til lokal oplysningsvirksomhed tilkommer primærkommunerne.

Udgifterne til lokal oplysningsvirksomhed afholdes af vedkommende amtskommune/kommune.

5. Indberetningspligt

Det påhviler de til klinikkerne knyttede læger at indsende en årlig beretning til Sundhedsstyrelsen om klinikkernes virksomhed. Nærmere retningslinier herfor fastsættes af Sundhedsstyrelsen.

6. Ikrafttræden

Cirkulæret træder i kraft den 1. oktober 1994.

Samtidig ophæves Indenrigsministeriets cirkulære nr. 100 af 8. september 1986 om vejledende retningslinier for oplysningsvirksomhed om svangerskabsforebyggende metoder.

Til toppen