Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesministeriets lov nr. 419 af 10/6 2003, jf. lovbekendtgørelse nr. 1342 af 21/11 2016 med følgende ændringslove indarbejdet:

lov nr. 173 af 20/2 2017 (Trepartsaftale på Beskæftigelsesministeriets område om uddannelsesløft, voksenlærlingeordningen og 6 ugers jobrettet uddannelse) § 1,

lov nr. 674 af 8/6 2017 (Blokering af hjemmesider og stop af offentlige ydelser til fremmedkrigere) § 9.

 

Der er kun henvist til ændringslove med ikrafttræden fra og med 1/1 2015.

AFSNIT I – FORMÅL, MÅLGRUPPER M.V.

Kapitel 1 – Formål

§ 1. Formålet med denne lov er at bidrage til et velfungerende arbejdsmarked ved at

1) bistå arbejdssøgende med at få arbejde,

2) give service til private og offentlige arbejdsgivere, der søger arbejdskraft, eller som vil fastholde ansatte i beskæftigelse,

3) bistå kontanthjælps- og integrationsydelsesmodtagere og ledige dagpengemodtagere til så hurtigt og effektivt som muligt at komme i beskæftigelse, således at de kan forsørge sig selv og deres familie, og

4) støtte personer, der på grund begrænsninger i arbejdsevnen har særlige behov for hjælp til at få arbejde.

Andre regler

AMU´s tilbud til tosprogede (Uddannelses- og Kvalitetsst. vejl. nr. 9080 af 7/2 2017).

Betaling for visse uddannelseaktiviteter på Uddannelses- og Forskningsministeriets område i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (St. f. Videregående Uddannelsers. bek. nr. 104 af 28/1 2015, ændret ved bek. nr. 1277 af 18/11 2015).

Regional pulje til jobrettet opkvalificering til bekæmpelse af langtidsledighed (Arbejdsmarkedsst. bek. nr. 1006 af 24/10 2012).

Betaling for visse uddannelsesaktiviteter på Kulturministeriets område i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. (Kulturmin. bek. nr. 871 af 8/9 2009).

Lovændringer

1/9 2015 ved lov nr. 1000 af 30/8 2015 (Indførelse af en integrationsydelse, ændring af reglerne om ret til uddannelses- og kontanthjælp m.v.) § 2.

§ 1 a. Kommunalbestyrelsens opgaver efter denne lov varetages i jobcentre, jf. kapitel 2 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Stk. 2. I denne lov dækker begrebet jobcenter også en eventuel særskilt enhed i kommunen, der varetager indsatsen over for uddannelseshjælpsmodtagere m.fl.

Lovændringer

1/1 2015 ved lov nr. 1486 af 23/12 2014 (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud m.v) § 1.

Til toppen

Kapitel 2 – Målgrupper, ansvar m.v.

§ 2. Målgrupper efter afsnit III-VII i denne lov er:

1) Ledige, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

2) personer, der modtager kontanthjælp eller integrationsydelse efter lov om aktiv socialpolitik, og som er jobparate, bortset fra integrationsydelsesmodtagere, som er omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven, eller som er omfattet af nr. 12 eller 13,

3) personer, der modtager kontanthjælp eller integrationsydelse efter lov om aktiv socialpolitik, og som er aktivitetsparate, bortset fra integrationsydelsesmodtagere, som er omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven, eller som er omfattet af nr. 12 eller 13,

4) personer med begrænsninger i arbejdsevnen, som er omfattet af kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik, bortset fra personer, der er omfattet af nr. 5,

5) personer, der modtager dagpenge under sygdom efter lov om sygedagpenge,

6) personer under folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, med varige begrænsninger i arbejdsevnen, der modtager førtidspension efter lov om social pension eller efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., og som ikke er i stand til at fastholde eller opnå beskæftigelse på nedsat tid på normale vilkår på arbejdsmarkedet,

7) personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, der ikke modtager førtidspension efter lov om social pension eller lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., og som ikke er i stand til at fastholde eller opnå beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet,

8) personer med handicap, jf. lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v., der har gennemført en uddannelse af mindst 18 måneders varighed, som kan berettige til optagelse i en arbejdsløshedskasse, og som ikke har opnået ansættelse efter op til 2 år efter uddannelsens afslutning, og som mangler erhvervserfaring inden for det arbejdsområde, som uddannelsen kvalificerer til,

9) personer under 18 år, som har behov for en uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats,

10) personer, der ikke er i beskæftigelse, og som ikke opfylder betingelserne for at modtage offentlig hjælp til forsørgelse, herunder dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., kontanthjælp, integrationsydelse eller uddannelseshjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller SU efter lov om statens uddannelsesstøtte, samt personer, der ikke kan få tilbud efter integrationsloven,

11) personer, der som led i et ressourceforløb efter kapitel 12 a modtager ressourceforløbsydelse efter kapitel 6 a i lov om aktiv socialpolitik, herunder personer, der ikke får udbetalt ressourceforløbsydelsen under ressourceforløb på grund af fradrag for indtægter,

12) personer, som modtager uddannelseshjælp eller integrationsydelse efter lov om aktiv socialpolitik, som er uddannelsesparate, og som er under 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse, bortset fra integrationsydelsesmodtagere, som er omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven,

13) personer, som modtager uddannelseshjælp eller integrationsydelse efter lov om aktiv socialpolitik, som er aktivitetsparate, og som er under 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse, bortset fra integrationsydelsesmodtagere, som er omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven, og

14) personer, der som led i et jobafklaringsforløb efter kapitel 12 b modtager ressourceforløbsydelse efter kapitel 6 b i lov om aktiv socialpolitik, herunder personer, der ikke får udbetalt ressourceforløbsydelsen under jobafklaringsforløb på grund af fradrag for indtægter.

Principafgørelser

2017

10265 af 20/12 2017: Ankestyrelsens principafgørelse 98-17 om kontanthjælp - rådighed - arbejdskrav - 225 timersreglen - afklarende foranstaltninger - vejledning.

9605 af 30/6 2017: Ankestyrelsens principafgørelse 45-17 om jobafklaringsforløb - afklaringsforløb - ressourceforløbsydelse - dom - Østre Landsret - ressourceforløb.

2015

10963 af 3/11 2015: Ankestyrelsens principafgørelse 73-15 om befordringsgodtgørelse - den faktiske udgift - sygedagpengemodtagere - forrevalidering - dokumentation.

2014

9572 af 4/8 2014: Ankestyrelsens principafgørelse 50-14 om uddannelseshjælp - oplysningsgrundlag - uddannelsesparat - uddannelsespålæg - aktivitetstillæg.

2012

10074 af 1/9 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 133-12 om beskæftigelsesindsatsloven - hjælpemidler - tilskud - personkreds - lovens målgruppe.

9977 af 1/2 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 35-12 om uddannelses- eller handicapbetinget udgift - særlige udgifter - psykologbehandling - revalidering.

2011

10251 af 1/12 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 218-11 om jobplan - gyldighed - udkast til jobplan - manglende underskrift.

10249 af 1/12 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 216-11 om fleksjob - kontanthjælp - befordringsgodtgørelse - målgruppe.

2010

10430 af 23/12 2010: Ankestyrelsens principafgørelse 256-10 om ulykke - tilbud om vejledning og opkvalificering - aktiv - beskæftigelsesindsats - rette forsikringsselskab - nytteværdi - personkreds.

10198 af 29/1 2010: Ankestyrelsens principafgørelse 10-10 om beskæftigelsesindsats - tilbud - individuelle kontaktforløb - jobsøgning.

10197 af 29/10 2010: Ankestyrelsens principafgørelse 9-10 om aktiveringsydelse - dagpenge - forsikret ledig - virksomhedspraktik - udlandet - EU-land.

2009

10701 af 3/8 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 162-09 om tilbud - kontanthjælp - ungdomsuddannelse - særligt behov - retskrav.

2008

10991 af 19/12 2008: Ankestyrelsens principafgørelse N-11-08 om uddannelsestilbud - målgruppe - forsikret ledig - ansøgningstidspunkt - afgørelsestidspunkt.

2007

11189 af 31/8 2007: Ankestyrelsens principafgørelse N-7-07 om jobplan - aktiveringspligt - aldersgrænse.

11186 af 1/6 2007: Ankestyrelsens principafgørelse N-4-07 om beskæftigelsesindsats - målgruppe - førtidspensionist - hjælpemidler.

11183 af 1/3 2007: Ankestyrelsens principafgørelse N-1-07 om personkreds - jobplan - realistisk - revalidering.

2006

10853 af 1/11 2006: Ankestyrelsens principafgørelse A-31-06 om jobplan - virksomhedsrevalidering - garantiforskrift - revalidering.

10970 af 31/3 2006: Ankestyrelsens principafgørelse N-7-06 om beskæftigelsesindsats - jobplan - garantiforskrift - ugyldighed.

10967 af 2/3 2006: Ankestyrelsens principafgørelse N-4-06 om beskæftigelsesindsats - jobplan - formål - indhold - mangler - væsentlighed.

2005

1041 af 4/10 2005: Ankestyrelsens principafgørelse A-29-05 om tilbud fra Arbejdsformidlingen - ikke tilstrækkeligt tilbud - jobplan - uddannelsesbetingede udgifter - kompetence - revalidering.

2004

9332 af 29/7 2004: Ankestyrelsens principafgørelse D-13-04 om varighedsbegrænsning - arbejdsprøvning - arbejdsevne - ressourceprofil - dagpenge.

Lovændringer

1/7 2016 ved lov nr. 300 af 22/3 2016 (Udvidelse af personkredsen for modtagelse af integrationsydelse m.v.) § 4.

1/1 2016 ved lov nr. 1868 af 29/12 2015 (Midlertidig periode med ret til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom m.v.) § 2.

1/9 2015 ved lov nr. 1000 af 30/8 2015 (Indførelse af en integrationsydelse, ændring af reglerne om ret til uddannelses- og kontanthjælp m.v.) § 2.

§ 3. (Ophævet).

§ 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om opgørelse af sammenlagt ledighed efter denne lov for personer, der er omfattet af § 2, nr. 1.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om opgørelse af en sammenhængende periode med kontanthjælp, integrationsydelse og uddannelseshjælp efter denne lov for personer, der er omfattet af § 2, nr. 2, 3, 12 og 13.

Bekendtgørelser

En aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1297 af 9/11 2016, senest ændret ved bek. nr. 1266 af 24/11 2017).

Lovændringer

1/9 2015 ved lov nr. 1000 af 30/8 2015 (Indførelse af en integrationsydelse, ændring af reglerne om ret til uddannelses- og kontanthjælp m.v.) § 2.

§ 4 a. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om, hvordan jobcenteret skal foretage vurderingen af, hvilke aktiviteter eller tilbud der skal gives (visitationen).

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om tilsyn med kommunernes praksis for vurderingen af, hvilke aktiviteter eller tilbud der skal gives (visitationen), herunder regler om, at kommuner, der ikke foretager de i visitationsreglerne foreskrevne sagsbehandlingsskridt, jf. stk. 1, i forhold til den enkelte ledige, mister retten til refusion af udbetalt kontanthjælp eller integrationsydelse til den pågældende ledige efter lov om aktiv socialpolitik fra det tidspunkt, hvor sagsbehandlingsskridtet skulle have været foretaget, og indtil det er sket.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om grundlaget for vurderingen af behovet for tilbud efter § 22, stk. 6.

Bekendtgørelser

En aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1297 af 9/11 2016, senest ændret ved bek. nr. 1266 af 24/11 2017).

Matchvurdering (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 880 af 10/7 2015, ændret ved bek. nr. 1304 af 9/11 2016).

Lovændringer

1/9 2015 ved lov nr. 1000 af 30/8 2015 (Indførelse af en integrationsydelse, ændring af reglerne om ret til uddannelses- og kontanthjælp m.v.) § 2.

1/7 2015 ved lov nr. 1486 af 23/12 2014 (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud m.v.) § 1.

Til toppen

Kapitel 2 a – Inddragelse af andre aktører

§ 4 b. Kommunen kan overlade det til andre aktører at udføre opgaver og træffe afgørelse efter denne lov. Ansvaret for indsatsen påhviler fortsat kommunalbestyrelsen.

§ 4 c. Andre aktører, der har fået overladt opgaven med at varetage beskæftigelsesindsatsen for en person, forpligter på samme måde som jobcenteret personen til at møde til samtaler og deltage i aktiviteter og tilbud efter kapitel 9 b-12.

Stk. 2. Andre aktører skal overholde samme regler, som gælder for kommunen i forbindelse med indkaldelse til samtaler, deltagelse i aktiviteter, afgivelse af tilbud og underretninger efter denne lov.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om krav til andre aktørers sagsbehandling, herunder om frister, underretninger og procedurer i forbindelse med sagsbehandlingen. Beskæftigelsesministeren kan herunder fastsætte regler om andre aktørers forpligtelse til at give jobcenteret de nødvendige oplysninger om personer, der er omfattet af § 2, til brug for administrationen af den beskæftigelsesmæssige lovgivning m.v.

Stk. 4. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, hvordan beskæftigelsesindsatsen efter denne lov kan varetages af andre aktører, herunder hvordan personer, der er omfattet af loven, skal have mulighed for at vælge mellem flere aktører.

Bekendtgørelser

Matchvurdering (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 880 af 10/7 2015, ændret ved bek. nr. 1304 af 9/11 2016).

Andre aktører (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1561 af 23/12 2014, ændret ved bek. nr. 1301 af 9/11 2016).

Vejledninger mv.

Vejledning til bekendtgørelse om andre aktører (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 9242 af 21/4 2015).

Orientering om det enstrengede beskæftigelsessystem - ændringer som følge af L 185 (Arbejdsmarkedsst. skr. nr. 9403 af 25/6 2009).

§ 4 d. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om arbejdsløshedskassernes mulighed for at udføre opgaver efter denne lov.

Bekendtgørelser

Standardvedtægt for anerkendte a-kasser (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 728 af 12/6 2017).

Vejledninger mv.

Standardvedtægt for anerkendte a-kasser (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 9542 af 12/6 2017).

Til toppen

AFSNIT II – INDSATSEN OVER FOR ARBEJDS- OG UDDANNELSESSØGENDE SAMT VIRKSOMHEDER

Kapitel 3 – Jobcenterets bistand til at finde arbejde og arbejdskraft

§ 5. Jobcenteret har til opgave at bistå alle arbejdssøgende med at finde arbejde samt bistå arbejdsgivere med rekruttering og formidling.

Stk. 2. Bistanden kan bl.a. ske, ved at

1) en eller flere arbejdssøgende efter aftale med en arbejdsgiver direkte henvises til et konkret job,

2) opsøge arbejdsgivere og tilbyde bistand til at udsøge, screene og formidle relevante stillinger,

3) der indhentes og videregives information om udbud af arbejdskraft til arbejdsgivere og om beskæftigelsesmuligheder til arbejdssøgende, eller

4) råde virksomheder og arbejdssøgende til selv at etablere kontakten ved at anvende Beskæftigelsesministeriets database Jobnet eller jobbanken Workindenmark. 

Stk. 3. Arbejdsløshedskasserne kan bistå egne ledige medlemmer med at finde arbejde.

Vejledninger mv.

Orientering om det enstrengede beskæftigelsessystem - ændringer som følge af L 185 (Arbejdsmarkedsst. skr. nr. 9403 af 25/6 2009).

Lovændringer

1/7 2015 ved lov nr. 1486 af 23/12 2014 (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud m.v.) § 1.

§ 6. Når en faglig organisation skriftligt og fyldestgørende har givet oplysninger om, at en arbejdsgiver er omfattet af strejke, lockout eller blokade, må der ikke ydes bistand med at finde arbejdskraft til arbejdsgiveren, før konflikten er hævet eller kendt overenskomststridig eller på anden måde retsstridig.

Vejledninger mv.

Hvordan jobcentrene skal forholde sig under konflikt (Arbejdsmarkedsst. skr.nr. 9475 af 29/8 2011).

§ 7. For at fremme beskæftigelsen og modvirke ubalance på arbejdsmarkedet kan jobcenteret tilbyde økonomisk støtte til arbejdssøgende og arbejdsgivere til gennemførelse af særlige aktiviteter, der medvirker til at finde arbejde og arbejdskraft.

Stk. 2. Aktiviteterne kan bestå af informationsaktiviteter, der retter sig mod særlige uddannelses- eller arbejdsområder, arbejdssøgende med særlige kvalifikationer eller behov, befordringsgodtgørelse i forbindelse med jobsøgning og lignende.

Vejledninger mv.

Orientering om det enstrengede beskæftigelsessystem - ændringer som følge af L 185 (Arbejdsmarkedsst. skr. nr. 9403 af 25/6 2009).

§ 8. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om bistand til at finde arbejde og arbejdskraft, herunder henvisning til tilbud efter kapitel 10-12, om støtte til særlige aktiviteter, der medvirker til at finde arbejde og arbejdskraft, og om støtte til arbejdssøgende, der skifter bopæl i forbindelse med overtagelse af arbejde. Beskæftigelsesministeren kan herunder fastsætte regler om, at personer, der er omfattet af § 2, nr. 1 og 2, samt personer, der er omfattet af § 2, nr. 12, og som vurderes åbenlyst uddannelsesparate, kan pålægges at søge konkrete job, hvor arbejdsgiveren ikke har aftalt med jobcenteret, at der sker henvisning af arbejdssøgende.

Bekendtgørelser

En aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1297 af 9/11 2016, senest ændret ved bek. nr. 1266 af 24/11 2017).

Vejledninger mv.

Orientering om det enstrengede beskæftigelsessystem - ændringer som følge af L 185 (Arbejdsmarkedsst. skr. nr. 9403 af 25/6 2009).

Til toppen

Kapitel 4 – Information og vejledning i jobcenteret

Vejledninger mv.

Orientering om det enstrengede beskæftigelsessystem - ændringer som følge af L 185 (Arbejdsmarkedsst. skr. nr. 9403 af 25/6 2009).

§ 9. Arbejds- og uddannelsessøgende kan af jobcenteret få

1) information og vejledning om mulighederne for beskæftigelse og uddannelse,

2) information og vejledning om indlæggelse af cv i Jobnet, jf. § 12, og

3) information om andre aktiviteter efter denne lov.

§ 10. Private og offentlige arbejdsgivere kan af jobcenteret få

1) information og vejledning om arbejdskraft- og uddannelsesforhold og

2) information og vejledning om indlæggelse af job i Jobnet, jf. § 12. 

Stk. 2. Jobcenteret kan yde en vederlagsfri virksomhedsservice, der har til formål at fremme en aktiv indsats over for ledige og personer, som har problemer med at fastholde beskæftigelse på arbejdsmarkedet. Denne service tilrettelægges med udgangspunkt i den enkelte virksomheds behov for vejledning og støtte under etablering og forløb af ansættelsesforhold, herunder behovet for at lette virksomhedens administrative arbejde i forbindelse med en ansættelse.

Til toppen

Kapitel 4 a - Digital kommunikation

§ 10 a. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om digital kommunikation, herunder om pligt til at anvende digital kommunikation via Jobnet eller en anden landsdækkende portal mellem på den ene side personer, der er omfattet af § 2, og personer, der modtager kontanthjælp eller integrationsydelse efter lov om aktiv socialpolitik, og som er omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven, og på den anden side jobcenteret og andre, der varetager beskæftigelsesindsatsen efter denne lov. Bemyndigelsen kan anvendes til at fastsætte regler om pligt til at anvende digital kommunikation ved syge- og raskmeldinger og indkaldelser til samtaler og andre aktiviteter samt »Min Plan«, rehabiliteringsplaner m.v., tilmelding til 6 ugers jobrettet uddannelse efter kapitel 8 a og § 73 b m.v. og tilbud efter kapitel 9 b-12.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at jobcenteret kan sende digitale meddelelser til personer omfattet af stk. 1, herunder indkaldelser til samtaler og andre aktiviteter samt »Min Plan«, rehabiliteringsplaner, og udstede afgørelser og andre dokumenter uden underskrift, med maskinelt eller på tilsvarende måde gengivet underskrift eller under anvendelse af en teknik, der sikrer entydig identifikation af den, som har udstedt afgørelsen eller dokumentet. Sådanne afgørelser og dokumenter sidestilles med afgørelser og dokumenter med personlig underskrift.

Bekendtgørelser

Det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1451 af 11/12 2017).

Opfølgning i sygedagpengesager (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 880 af 28/6 2017).

En aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1297 af 9/11 2016, senest ændret ved bek. nr. 1266 af 24/11 2017).

Lovændringer

1/9 2015 ved lov nr. 1000 af 30/8 2015 (Indførelse af en integrationsydelse, ændring af reglerne om ret til uddannelses- og kontanthjælp m.v.) § 2.

1/7 2015 ved lov nr. 1486 af 23/12 2014 (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud m.v.) § 1.

1/1 2015 ved lov nr. 1487 af 23/12 2014 (Joblog, sanktion ved udeblivelse fra tilbud samt 6 ugers jobrettet uddannelse for modtagere af ledighedsydelse) § 1.

1/1 2015 ved lov nr. 1486 af 23/12 2014 (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud m.v) § 1.

§ 10 b. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om anvendelse af digital kommunikation mellem kommunen, arbejdsgivere og selvstændigt erhvervsdrivende om tilskud m.v. efter denne lov. Ministeren kan herunder fastsætte regler om anvendelse af et bestemt digitalt system og om fritagelse for obligatorisk anvendelse for visse grupper af juridiske personer og virksomheder.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om anvendelse af digital kommunikation således, at arbejdsgivere digitalt kan ansøge om at få oprettet virksomhedspraktikpladser, løntilskudspladser og andre tilskudsberettigede pladser m.v. efter denne lov. Ministeren kan herunder fastsætte regler om anvendelse af et bestemt digitalt system og om fritagelse for obligatorisk anvendelse for visse grupper af juridiske personer og virksomheder.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at kommunen kan sende digitale meddelelser til arbejdsgivere og udstede afgørelser og andre dokumenter uden underskrift, men med maskinelt eller på tilsvarende måde gengivet underskrift eller under anvendelse af en teknik, der sikrer en entydig identifikation af den, som har udstedt afgørelsen eller dokumentet. Sådanne afgørelser og dokumenter sidestilles med afgørelser og dokumenter med personlig underskrift.

Bekendtgørelser

Fleksjob (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 183 af 23/2 2017).

En aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1297 af 9/11 2016, senest ændret ved bek. nr. 1266 af 24/11 2017).

§ 10 c. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at afgørelser, meddelelser og andre dokumenter, der udelukkende er sendt eller udstedt på grundlag af elektronisk databehandling i medfør af regler udstedt efter § 10 a og § 10 b, kan udstedes alene med angivelse af kommunen, jobcenteret eller Jobnet som afsender.

Stk. 2. En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten for meddelelsen.

Bekendtgørelser

En aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1297 af 9/11 2016, senest ændret ved bek. nr. 1266 af 24/11 2017).

Til toppen

Kapitel 5 – Tilmelding af arbejdssøgende i jobcentre m.v.

Vejledninger mv.

Orientering om det enstrengede beskæftigelsessystem - ændringer som følge af L 185 (Arbejdsmarkedsst. skr. nr. 9403 af 25/6 2009).

§ 11. En person kan tilmelde sig som arbejdssøgende i jobcenteret.

Stk. 2. Ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som ønsker at modtage dagpenge eller er berettigede til dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., skal tilmelde sig som arbejdssøgende i jobcenteret på den første ledighedsdag. Den ledige skal mindst hver 7. dag tjekke sine jobforslag på Jobnet og dermed bekræfte, at pågældende er arbejdssøgende.

Stk. 3. Personer, der har ansøgt om eller modtager kontanthjælp, integrationsydelse eller uddannelseshjælp efter lov om aktiv socialpolitik, og som kommunen vurderer, er henholdsvis jobparate  og åbenlyst uddannelsesparate, skal tilmelde sig som arbejdssøgende i jobcenteret, og kommunen skal sørge for, at det sker. For jobparate kontanthjælps- og integrationsydelsesmodtagere skal det ske ved første henvendelse til kommunen om hjælp, og for åbenlyst uddannelsesparate skal det ske senest efter 1 uge fra første henvendelse til kommunen om hjælp. Den ledige skal mindst hver syvende dag tjekke sine jobforslag på Jobnet og dermed bekræfte, at pågældende er arbejdssøgende.

Stk. 4. Personer omfattet af § 2, nr. 1 og 2, samt personer omfattet af § 2, nr. 12, som vurderes åbenlyst uddannelsesparate, skal være aktivt jobsøgende. Jobsøgningsaktiviteter skal løbende dokumenteres i en joblog på »Min side« på Jobnet. Personer omfattet af § 2, nr. 1, kan dog dokumentere jobsøgningsaktiviteter i arbejdsløshedskassens digitale joblog. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 7, og som er ledige, skal løbende dokumentere deres jobsøgningsaktiviteter i en joblog på »Min side« på Jobnet, jf. dog § 75, stk. 5, i lov om aktiv socialpolitik.

Stk. 5. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om tilmelding, jobsøgning og joblog m.v. samt om afmelding som arbejdssøgende.

Bekendtgørelser

En aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1297 af 9/11 2016, senest ændret ved bek. nr. 1266 af 24/11 2017).

Lovændringer

1/9 2015 ved lov nr. 1000 af 30/8 2015 (Indførelse af en integrationsydelse, ændring af reglerne om ret til uddannelses- og kontanthjælp m.v.) § 2.

1/7 2015 ved lov nr. 1487 af 23/12 2014 (Joblog, sanktion ved udeblivelse fra tilbud samt 6 ugers jobrettet uddannelse for modtagere af ledighedsydelse) § 1, jf. bek. nr. 691 af 27/5 2015.

1/7 2015 ved lov nr. 1486 af 23/12 2014 (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud m.v.) § 1, jf. bek. nr. 692 af 27/5 2015.

Til toppen

Kapitel 6 – Oplysninger om job og cv

§ 12. Oplysninger om job og om arbejdssøgendes arbejds- og uddannelsesmæssige baggrund m.v. (cv’er) indlægges i Beskæftigelsesministeriets database (Jobnet).

§ 13. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-3, samt personer, der er omfattet af § 2, nr. 12, og som vurderes åbenlyst uddannelsesparate, skal give fyldestgørende oplysninger om tidligere beskæftigelse, uddannelse, kvalifikationer og øvrige forhold af betydning for jobcenterets bistand til at finde arbejde. De personer, som er nævnt i 1. pkt., skal endvidere angive mindst ét beskæftigelsesmål.

Stk. 2. En person, der er omfattet af § 2, nr. 1, skal hurtigst muligt og senest 2 uger efter tilmelding indlægge oplysninger som nævnt i stk. 1 i Jobnet. For en person, der er omfattet af § 2, nr. 2, skal det ske hurtigst muligt og senest 3 uger efter tilmeldingen. For en person, der er omfattet af § 2, nr. 3, og for en person, der er omfattet af § 2, nr. 12, og som vurderes åbenlyst uddannelsesparat, skal det ske senest efter 3 uger fra første henvendelse til kommunen om hjælp. Personen skal løbende opdatere oplysningerne i Jobnet.

Stk. 3. Hvis der foreligger oplysninger som nævnt i stk. 1 fra en tidligere tilmelding som arbejdssøgende, skal oplysningerne straks på ny gøres tilgængelige, hvis personen igen bliver tilmeldt som arbejdssøgende.

Stk. 4. Jobcenteret skal yde bistand i forbindelse med, at en person indlægger oplysninger i Jobnet, hvis personen anmoder herom. Samme forpligtelse har arbejdsløshedskasserne over for egne medlemmer.

Stk. 5. Staten, kommunen og arbejdsløshedskassen har adgang til de oplysninger, som personen har indlagt i Jobnet.

Vejledninger mv.

Orientering om det enstrengede beskæftigelsessystem - ændringer som følge af L 185 (Arbejdsmarkedsst. skr. nr. 9403 af 25/6 2009).

Lovændringer

1/7 2015 ved lov nr. 1486 af 23/12 2014 (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud m.v.) § 1.

§ 14. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, skal arbejdsløshedskassen senest 2 uger efter tilmelding afholde en samtale med personen, hvor det sikres, at de oplysninger, som personen indlægger i Jobnet, er fyldestgørende. Samtalen afholdes ved personligt fremmøde, jf. dog § 21 f. Under samtalen skal det aftales, hvordan personens jobsøgning kan understøttes, og personen kan pålægges at søge relevante konkrete job. Arbejdsløshedskassen påbegynder sammen med personen at udarbejde personens »Min Plan« efter kapitel 9.

Stk. 2. Samtalen efter stk. 1 skal dog ikke afholdes, hvis der inden for de seneste 3 måneder før tilmelding har været afholdt en samtale om personens cv og »Min Plan«.

Vejledninger mv.

Orientering om det enstrengede beskæftigelsessystem - ændringer som følge af L 185 (Arbejdsmarkedsst. skr. nr. 9403 af 25/6 2009).

Lovændringer

1/7 2015 ved lov nr. 1486 af 23/12 2014 (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud m.v.) § 1.

Til toppen

AFSNIT III – INDIVIDUELT KONTAKTFORLØB

Kapitel 7 – Fastlæggelse af det individuelle kontaktforløb

§ 15. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-4, 11 og 14, tilrettelægges og gennemføres der et individuelt og fleksibelt kontaktforløb under hensyn til personens ønsker og forudsætninger samt arbejdsmarkedets behov med henblik på, at personen hurtigst muligt opnår ordinær beskæftigelse. Såfremt opnåelse af ordinær beskæftigelse ikke umiddelbart er realistisk, tilrettelægges kontaktforløbet med henblik på, at personen bringes tættere på arbejdsmarkedet.

Stk. 2. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 6, har ret til mindst tre samtaler i jobcenteret. Samtalerne har til formål at afklare, hvilke muligheder personen måtte have for at vende tilbage i ordinær eller støttet beskæftigelse.

Stk. 3. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 12 og 13, tilrettelægges og gennemføres et individuelt og fleksibelt kontaktforløb under hensyn til personens ønsker og forudsætninger med henblik på, at personen hurtigst muligt påbegynder og gennemfører en studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelse på almindelige vilkår. Såfremt opnåelse af dette ikke umiddelbart er realistisk, tilrettelægges kontaktforløbet med henblik på, at personen bliver parat til at påbegynde og gennemføre en sådan uddannelse.

§ 16. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-3, skal der under kontaktforløbet afholdes individuelle jobsamtaler med fokus på konkrete job og jobsøgning. Samtalen afholdes ved personligt fremmøde, jf. dog § 16 a, stk. 5, § 17, stk. 2, § 18, stk. 5, og § 21 f. Under jobsamtalen tilrettelægges kontaktforløbet, og indholdet i beskæftigelsesindsatsen fastlægges, ligesom der følges op på indgåede aftaler.

Stk. 2. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 2 og 3, og som er helt eller delvis sygemeldte og har behov for en særlig indsats for at sikre, at personen får den nødvendige hjælp til at opnå eller genvinde tilknytning til arbejdsmarkedet, tilrettelægges indsatsen og opfølgning herpå som led i det individuelle kontaktforløb.

Stk. 3. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 3, skal der tillige ske en vurdering af, om der skal iværksættes beskæftigelsesfremmende aktiviteter for den pågældende, samt om personen har opnået en tættere tilknytning til arbejdsmarkedet og dermed skal tilmeldes som arbejdssøgende i jobcenteret.

Stk. 4. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 4, skal der under kontaktforløbet afholdes individuelle jobsamtaler med personen med henblik på at følge op på personens deltagelse i tilbud efter kapitel 9 b-12.

Stk. 5. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 11, skal der under kontaktforløbet afholdes individuelle samtaler med henblik på at følge op på personens deltagelse i tilbud eller andre indsatser efter rehabiliteringsplanen, jf. § 30 a. Samtalen afholdes ved personligt fremmøde, jf. dog § 18, stk. 5.

Stk. 6. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 12 og 13, skal der under kontaktforløbet afholdes individuelle samtaler med henblik på at sikre uddannelsesfokus og fremdrift i forhold til arbejdet med uddannelsespålægget, jf. § 21 b. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 13, skal samtalen afholdes ved personligt fremmøde, jf. dog § 18, stk. 5.

Stk. 7. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 12 og 13, og som er helt eller delvis sygemeldte og har behov for en særlig indsats for at sikre, at de har den nødvendige hjælp til at arbejde videre med uddannelsespålægget, tilrettelægges indsatsen og opfølgning herpå som led i det individuelle kontaktforløb.

Stk. 8. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 14, skal der under kontaktforløbet afholdes individuelle samtaler med henblik på at vurdere, om personen har mulighed for at komme tilbage i beskæftigelse, om personen fortsat er uarbejdsdygtig som følge af sygdom, jf. § 68 d, og om personen skal fortsætte i jobafklaringsforløbet. Herudover skal kommunen følge op på personens deltagelse i tilbud eller andre indsatser efter den rehabiliteringsplan, der udarbejdes efter § 30 a, og på, at personens vej tilbage til arbejdsmarkedet fremmes. Samtalen afholdes ved personligt fremmøde, jf. dog § 18, stk. 5. I kontaktforløbet skal der tages nødvendigt hensyn til personens helbredstilstand.

Stk. 9. Som led i kontaktforløbet skal det påses, at de oplysninger, som personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-3, og personer, der er omfattet af § 2, nr. 12, og som vurderes åbenlyst uddannelsesparate, har indlagt i Jobnet, er fyldestgørende.

Lovændringer

1/7 2015 ved lov nr. 1486 af 23/12 2014 (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud m.v.) § 1.

§ 16 a. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, skal der i de første 6 måneders sammenlagt ledighed afholdes individuelle jobsamtaler efter § 16, hver gang personen har været ledig i sammenlagt 1 måned, jf. dog stk. 4 og § 19.

Stk. 2. Efter de første 6 måneders sammenlagt ledighed skal der afholdes jobsamtaler, hver gang personen har været ledig i sammenlagt 3 måneder, jf. dog stk. 4.

Stk. 3. Senest når personen har været ledig i sammenlagt 16 måneder, skal der afholdes en jobsamtale ud over jobsamtalerne i stk. 2, hvor jobcenteret skal tilbyde personen en intensiveret indsats.

Stk. 4. Jobsamtaler efter stk. 1 og 2 kan afholdes tidligere eller op til 2 uger senere end de angivne tidspunkter. I de første 6 måneders sammenlagt ledighed skal der dog afholdes mindst seks jobsamtaler og efterfølgende mindst fire jobsamtaler, hver gang personen har været ledig i sammenlagt 12 måneder.

Stk. 5. Jobsamtaler efter stk. 1 og 2 kan ske telefonisk, digitalt eller på anden måde, hvis personen deltager i tilbud efter kapitel 10-12.

Stk. 6. Personer skal selv booke jobsamtaler efter stk. 1 og 2 på »Min side« på Jobnet bortset fra jobsamtaler, hvor arbejdsløshedskassen skal deltage, jf. § 16 b. Jobcenteret kan dog efter en konkret vurdering fratage en person retten til selvbooking, hvis jobcenteret vurderer, at personen booker jobsamtaler på anden måde end aftalt eller på en måde, som jobcenteret vurderer vil medføre, at kontaktforløbet ikke kan gennemføres efter hensigten.

Stk. 7. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om selvbooking og om afmelding som arbejdssøgende, hvis en person ikke selv booker jobsamtaler, og om fritagelse af personer fra pligten til selv at skulle booke jobsamtaler.

Bekendtgørelser

En aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1297 af 9/11 2016, senest ændret ved bek. nr. 1266 af 24/11 2017).

Vejledninger mv.

Obligatorisk selvbooking af jobsamtaler i jobcenteret og rådighedssamtaler i a-kassen (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10190 af 10/11 2016).

Lovændringer

1/3 2017 ved lov nr. 173 af 20/2 2017 (Trepartsaftale på Beskæftigelsesministeriets område om uddannelsesløft, voksenlærlingeordningen og 6 ugers jobrettet uddannelse) § 1.

Indsat 1/7 2015 ved lov nr. 1486 af 23/12 2014 (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud m.v.) § 1. Stk. 7-8 er trådt i kraft 1/9 2016, jf. bek. nr. 737 af 17/6 2016.

§ 16 b. Arbejdsløshedskassen deltager i følgende jobsamtaler i kontaktforløbet, jf. dog stk. 2 og 3:

1) Den første jobsamtale efter § 19, hvis arbejdsløshedskassen ud fra en helhedsorienteret vurdering af personens ledighedssituation finder, at personen har behov herfor, eller hvis jobcenteret eller personen anmoder herom,

2) en jobsamtale efter § 16 a, stk. 1, der afholdes, tidligst når personen har været ledig i sammenlagt 4 måneder, og senest når personen har været ledig i sammenlagt 6 måneder, og

3) jobsamtalen senest efter 16 måneders sammenlagt ledighed, jf. § 16 a, stk. 3.

Stk. 2. Arbejdsløshedskassen deltager ikke i samtalerne efter stk. 1, hvis personen ikke ønsker det.

Stk. 3. I perioden fra og med den 1. juli 2015 til den 1. juli 2016 deltager arbejdsløshedskassen ikke i den første jobsamtale efter § 19.

Vejledninger mv.

Obligatorisk selvbooking af jobsamtaler i jobcenteret og rådighedssamtaler i a-kassen (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10190 af 10/11 2016).

Lovændringer

Indsat 1/7 2015 ved lov nr. 1486 af 23/12 2014 (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud m.v.) § 1.

§ 17. Efter at samtalerne efter § 20 er afholdt, skal de individuelle jobsamtaler efter § 16 for personer, der er omfattet af § 2, nr. 2 og 3, afholdes løbende tilpasset den enkeltes behov og mindst fire gange inden for 12 kalendermåneder.

Stk. 2. Samtalen efter stk. 1 kan ske telefonisk, digitalt eller på anden måde, hvis personen deltager i tilbud efter kapitel 10-12.

Lovændringer

1/7 og 1/1 2015 ved lov nr. 1486 af 23/12 2014 (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud m.v.) § 1.

§ 18. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 4, skal den individuelle jobsamtale efter § 16 afholdes, senest hver gang personen i sammenlagt 3 måneder har modtaget offentlige forsørgelsesydelser eller har deltaget i tilbud efter kapitel 10-12.

Stk. 2. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 11 og 14, skal den individuelle samtale efter § 16, stk. 5 og 8, afholdes løbende tilpasset den enkeltes behov og mindst seks gange inden for 12 kalendermåneder. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 14, og af § 68 e, stk. 3, skal de individuelle samtaler afholdes løbende og mindst seks gange inden for 6 kalendermåneder. Hvis det skønnes nødvendigt for at bringe personen tættere på arbejdsmarkedet, herunder for at sikre personens deltagelse i tilbud og andre indsatser i rehabiliteringsplanen, skal kontakten være hyppigere.

Stk. 3. Efter at samtalerne efter § 20 a er afholdt, skal de individuelle samtaler efter § 16 for personer, der er omfattet af § 2, nr. 12, afholdes, i det omfang det er nødvendigt for at sikre uddannelsesfokus og fremdrift i arbejdet med uddannelsespålæg, jf. § 21 b.

Stk. 4. Efter at samtalen efter § 20 a er afholdt, skal de individuelle samtaler efter § 16 for personer, der er omfattet af § 2, nr. 13, afholdes, senest hver gang personen i sammenhængende 2 måneder har modtaget offentlige forsørgelsesydelser eller har deltaget i tilbud efter kapitel 12.

Stk. 5. Samtalen efter stk. 1-4 kan ske telefonisk, digitalt eller på anden måde, hvis personen deltager i tilbud efter kapitel 10-12.

Stk. 6. Opfølgning kan foregå uden kontakt til sygemeldte personer omfattet af § 2, nr. 3, 4, 13 og 14, hvis der er tale om alvorlig sygdom, hvor kontakt til den sygemeldte ikke er hensigtsmæssig eller mulig på grund af den sygemeldtes helbredssituation (standby). Ved vurdering af, om en sygdom er alvorlig, indgår navnlig, om sygdommen er livstruende.

Ret til koordinerende sagsbehandler

§ 18 a. En person, der er omfattet af § 2, nr. 3 eller 13, har ret til en koordinerende sagsbehandler, der skal sikre, at personen får en helhedsorienteret indsats, som er tværfaglig og koordineret på tværs af de kommunale forvaltninger og andre myndigheder.

Stk. 2. Kommunen skal tilbyde personen en koordinerende sagsbehandler, umiddelbart når den pågældende vurderes som aktivitetsparat.

Særligt vedrørende de første samtaler m.v.

§ 19. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, skal den første jobsamtale efter § 16 afholdes, tidligst når samtalen efter § 14 er afholdt, og senest når personen har været ledig i sammenlagt 6 uger. Under samtalen fastlægges den lediges »Min Plan« efter kapitel 9.

Lovændringer

Ny § 19 indsat 1/7 2015 ved lov nr. 1486 af 23/12 2014 (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud m.v.) § 1.

§ 20. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 2 og 3, skal første jobsamtale efter § 16 afholdes senest 1 uge fra første henvendelse til kommunen om hjælp.

Stk. 2. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 2, skal der herefter afholdes jobsamtaler efter § 16 mindst 2 gange inden for de første 3 kalendermåneder fra første henvendelse til kommunen om hjælp.

§ 20 a. For en person, der er omfattet af § 2, nr. 12 eller 13, skal første samtale efter § 16 afholdes senest 1 uge fra første henvendelse til kommunen om hjælp.

Stk. 2. For en person, der er omfattet af § 2, nr. 12, og som ikke vurderes åbenlyst uddannelsesparat, skal der herefter afholdes samtaler efter § 16 mindst 2 gange inden for de første 3 kalendermåneder fra første henvendelse til kommunen om hjælp.

Vejledninger mv.

Skrivelse om lov nr. 721 af 25. juni 2014 om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Barselstillæg, aktivitetstillæg til unge kontanthjælpsmodtagere, kontaktforløbet for uddannelseshjælpsmodtagere, fastsættelse af løn ved offentlig løntilskudsansættelse m.v.) (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. skr. nr. 9460 af 23/6 2014).

§ 20 b. For en person, der er omfattet af § 2, nr. 2 eller 3, og som er på barsel og er omfattet af § 13, stk. 7, nr. 4, i lov om aktiv socialpolitik, skal jobcenteret inden for 3 måneder før barselsperiodens afslutning tilbyde en samtale, hvor personens tilknytning til arbejdsmarkedet drøftes.

Stk. 2. For en person, der er omfattet af § 2, nr. 12 eller 13, og som er på barsel og er omfattet af § 13, stk. 7, nr. 4, i lov om aktiv socialpolitik, skal jobcenteret inden for 3 måneder før barselsperiodens afslutning tilbyde en samtale, hvor personens uddannelsesønsker og -muligheder drøftes.

Stk. 3. Samtalen efter stk. 1 og 2 afholdes ved personligt fremmøde, men skal dog ske telefonisk, digitalt eller på anden måde, hvis personen anmoder herom.

§ 21. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om opgørelse af tidsperioder med offentlige forsørgelsesydelser og deltagelse i tilbud for personer, der er omfattet af § 2, nr. 2-4, 12 og 13, herunder om, hvilke ydelser der medregnes i opgørelsen af perioder med offentlige forsørgelsesydelser.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om det individuelle kontaktforløb, herunder at persongrupper kan undtages fra det individuelle kontaktforløb, fordi de på grund af alder, helbredsforhold eller andre særlige forhold i almindelighed ikke har brug for en beskæftigelsesrettet indsats. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at personer i forbindelse med det individuelle kontaktforløb skal deltage i bestemte beskæftigelses- og uddannelsesfremmende aktiviteter. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om, at personer, der deltager i jobrettet uddannelse efter kapitel 8 a, ikke er omfattet af det individuelle kontaktforløb.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om arbejdsløshedskassens deltagelse i jobsamtalerne under kontaktforløbet.

Bekendtgørelser

En aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1297 af 9/11 2016, senest ændret ved bek. nr. 1266 af 24/11 2017).

Matchvurdering (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 880 af 10/7 2015, ændret ved bek. nr. 1304 af 9/11 2016).

Lovændringer

1/7 2015 ved lov nr. 1486 af 23/12 2014 (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud m.v.) § 1.

1/1 2015 ved lov nr. 1486 af 23/12 2014 (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud m.v) § 1.

Særligt vedrørende samtale og indsats i forbindelse med kontrolaktioner

§ 21 a. Modtager jobcenteret meddelelse om, at der ved offentlige myndigheders kontrolaktion er rejst tvivl om den generelle rådighed for en person omfattet af § 2, nr. 1, og om, at den pågældende anmoder om dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., skal jobcenteret straks indkalde personen til en individuel jobsamtale, der skal afholdes inden for 1 uge fra jobcenterets modtagelse af meddelelsen. Skyldes tvivlen om den generelle rådighed, at personen har opholdt sig i udlandet, skal jobcenteret herefter afholde en individuel samtale hver 14. dag med den pågældende indtil 3 måneder efter første samtale.

Stk. 2. Modtager kommunen meddelelse om, at der ved offentlige myndigheders kontrolaktion er rejst tvivl om den generelle rådighed for en person, som er omfattet af § 2, nr. 2 og 3, skal kommunen straks indkalde personen til en individuel jobsamtale, der skal afholdes inden for en uge, fra meddelelsen er modtaget. Skyldes tvivlen om den generelle rådighed, at personen har opholdt sig i udlandet, skal jobcenteret herefter afholde en individuel samtale hver 14. dag med den pågældende indtil 3 måneder efter første samtale.

Stk. 3. Jobcenteret skal inden for 2 uger efter jobsamtalen, jf. stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, 1. pkt., sørge for, at de pågældende personer får et tilbud efter kapitel 10-12.

Vejledninger mv.

Skærpet kontrol med udbetaling af offentlige ydelser (Pensionsst. skr. nr. 9221 af 16/6 2011).

Uddannelsespålæg for dagpengemodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere og integrationsydelsesmodtagere

Lovændringer

Ny overskrift indsat 1/9 2015 ved lov nr. 1000 af 30/8 2015 (Indførelse af en integrationsydelse, ændring af reglerne om ret til uddannelses- og kontanthjælp m.v.) § 2.

§ 21 b. Jobcenteret skal som led i det individuelle kontaktforløb vurdere, om personer under 25 år, der er omfattet af § 2, nr. 1, som ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, og som ikke har forsørgerpligt over for hjemmeboende børn, vil kunne gennemføre en uddannelse på almindelige vilkår.

Stk. 2. Når jobcenteret vurderer, at en person, der er omfattet af stk. 1, kan gennemføre en uddannelse, skal jobcenteret pålægge personen inden for en nærmere fastsat frist at komme med forslag til en eller flere relevante studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelser, som den pågældende kan ansøge om optagelse på. Det er en betingelse, at personen under hele uddannelsen har et forsørgelsesgrundlag i form af SU, elevløn eller lignende.

Stk. 3. Jobcenteret skal ved første samtale, jf. § 20 a, pålægge en person, der er omfattet af § 2, nr. 12 eller 13, inden for en nærmere fastsat frist at komme med relevante forslag til en eller flere studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelser, som personen på kortere eller længere sigt kan påbegynde på almindelige vilkår. Jobcenteret kan iværksætte aktiviteter og tilbud efter kapitel 9 b–12 for at hjælpe personen med at blive i stand til at komme med forslag til en eller flere studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelser. Det er en betingelse, at personen under hele uddannelsen har et forsørgelsesgrundlag i form af SU, elevløn eller lignende.

Stk. 4. Jobcenteret skal ud fra en vurdering af personens forudsætninger pålægge den pågældende inden for en nærmere fastsat frist at søge om optagelse på en eller flere uddannelser, jf. stk. 2 og 3.

Stk. 5. Hvis en person omfattet af stk. 2 eller 3 optages på en uddannelse, er den pågældende forpligtet til at påbegynde og gennemføre uddannelsen.

Stk. 6. For en person, der er omfattet af § 2, nr. 12 eller 13, skal de test- og prøveresultater vedrørende Forberedende Voksenundervisning samt aktiviteter og tilbud efter kapitel 9 b-12, der skal iværksættes for, at personen når sit uddannelsesmål, fremgå af uddannelsespålægget efter stk. 3-5.

Stk. 7. Jobcenteret skal underrette uddannelsesinstitutionen om, at personen efter stk. 5 er pålagt at begynde og gennemføre uddannelsen, herunder de aktiviteter og indsatser, pågældende har fået af jobcenteret, eventuelle test- og prøveresultater og om jobcenteret vurderer, at der er risiko for, at pågældende kan få særlige vanskeligheder ved at gennemføre uddannelsen. Uddannelsesinstitutionen skal underrette jobcenteret, når personen optages på uddannelsen, og hvis uddannelsesinstitutionen vurderer, der er risiko for frafald. Underretning efter 1. og 2. pkt. kan ske uden samtykke fra personen.

Stk. 8. Jobcenteret skal fortsætte indsatsen for personer, der via uddannelsespålæg skal påbegynde en uddannelse inden for en måned efter uddannelseshjælpens eller integrationsydelsens ophør, helt frem til uddannelsesstart.

Stk. 9. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om uddannelsespålægget, herunder om udformning, digitalisering og procedurer for udarbejdelse af pålægget.

Stk. 10. Pålægget om uddannelse indgår i personens »Min Plan«, der vises for personen på Jobnet.

Bekendtgørelser

Det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1451 af 11/12 2017).

En aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1297 af 9/11 2016, senest ændret ved bek. nr. 1266 af 24/11 2017).

Lovændringer

1/9 2015 ved lov nr. 1000 af 30/8 2015 (Indførelse af en integrationsydelse, ændring af reglerne om ret til uddannelses- og kontanthjælp m.v.) § 2.

1/7 2015 ved lov nr. 1486 af 23/12 2014 (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud m.v.) § 1.

Systematisk henvisningssforløb

§ 21 c. Når jobcenteret henviser en person, som er omfattet af § 2, nr. 1 eller 2, til et job efter § 5, stk. 2, nr. 1, af over 5 dages varighed og personen ikke får jobbet, igangsættes et systematisk henvisningsforløb efter § 21 d. Dette gælder dog ikke for en person, der er i tilbud efter kapitel 10-12.

Vejledninger mv.

Orientering om det enstrengede beskæftigelsessystem - ændringer som følge af L 185 (Arbejdsmarkedsst. skr. nr. 9403 af 25/6 2009).

§ 21 d. Jobcenteret skal hurtigst muligt henvise personen til endnu et job efter § 5, stk. 2, nr. 1, og skal løbende fortsætte hermed indtil 3 måneder efter første henvisning efter § 21 c, hvis personen ikke kommer i beskæftigelse.

Stk. 2. Er der ikke job, jf. stk. 1, personen kan henvises til, skal jobcenteret pålægge personen at søge et antal relevante konkrete job på Jobnet. Jobbene findes i samarbejde med personen.

Stk. 3. Er personen ved udløbet af perioden på 3 måneder ikke kommet i beskæftigelse, skal personen have tilbud efter kapitel 10-12.

Vejledninger mv.

Orientering om det enstrengede beskæftigelsessystem - ændringer som følge af L 185 (Arbejdsmarkedsst. skr. nr. 9403 af 25/6 2009).

§ 21 e. For en person, der i løbet af perioden med systematisk formidlingsforløb skal påbegynde et tilbud efter kapitel 16 og 17, afsluttes forløbet efter § 21 d, stk. 1 og 2, på det tidspunkt, hvor tilbuddet starter.

Stk. 2. En person, der er omfattet af et systematisk formidlingsforløb efter § 21 d, kan ikke henvises til andre aktører, der har fået overladt opgaven med at varetage beskæftigelsesindsatsen, jf. § 4 b.

Lovændringer

1/1 2015 ved lov nr. 1486 af 23/12 2014 (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud m.v) § 1.

Til toppen

AFSNIT III A – MINDRE INTENSIV INDSAT FOR VISSE PERSONGRUPPER

Kapitel 7 a – Fritagelse fra pligt til personligt fremmøde til samtaler og fra pligt til tilbud

§ 21 f. En person, som er omfattet af § 2, nr. 1-3 eller 7, er ikke omfattet af pligten til at møde personligt op til samtaler om personens cv efter § 14 eller til jobsamtaler efter §§ 16-20 og 73 a eller af pligten til tilbud efter kapitlerne 16 og 17 eller § 75, stk. 1, nr. 4, i lov om aktiv socialpolitik, jf. dog stk. 3, hvis personen

1) kan dokumentere, at pågældende inden for de næste 6 uger skal påbegynde ordinær beskæftigelse på fuld tid, fleksjob, skal på barsel, overgå til efterløn, fleksydelse eller folkepension, eller

2) er omfattet af en arbejdsfordelingsordning eller kan dokumentere, at pågældende er hjemsendt på grund af vejrlig eller materialemangel.

Stk. 2. I stedet for samtaler ved personligt fremmøde holdes kontakten efter stk. 1 telefonisk, digitalt eller ved brev.

Stk. 3. Jobcenteret kan ud fra en konkret vurdering beslutte, at en person fortsat skal være omfattet af pligten til at møde personligt op til samtaler om personens cv eller til jobsamtaler og af pligten til at deltage i tilbud, hvis jobcenteret vurderer, at

1) der er tale om misbrug af eller spekulation i muligheden for at blive undtaget fra at møde personligt op til samtaler og deltage i tilbud,

2) der er gode muligheder for beskæftigelse inden for personens fagområde eller

3) det fortsat vil være til fordel for personen at være omfattet af pligten til at møde personligt op til samtaler og deltage i tilbud.

Lovændringer

1/3 2017 ved lov nr. 173 af 20/2 2017 (Trepartsaftale på Beskæftigelsesministeriets område om uddannelsesløft, voksenlærlingeordningen og 6 ugers jobrettet uddannelse) § 1.

Til toppen

AFSNIT IV – TILBUD M.V.

Kapitel 8 – Tilbudsmuligheder

§ 22. Jobcenteret kan give tilbud om følgende:

1) Mentorstøtte, jf. kapitel 9 b,

2) Vejledning og opkvalificering, jf. kapitel 10,

3) virksomhedspraktik, jf. kapitel 11, og

4) ansættelse med løntilskud, jf. kapitel 12.

Stk. 2. Tilbud kan gives i henhold til en »Min Plan« eller en rehabiliteringsplan, jf. kapitel 9, eller et uddannelsespålæg, jf. § 21 b.

Stk. 3. Tilbud skal så vidt muligt være rettet mod beskæftigelse inden for områder, hvor der er behov for arbejdskraft, og gives ud fra den enkeltes ønsker og forudsætninger, med henblik på at personen hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse og hel eller delvis selvforsørgelse. Tilbud kan gives hver for sig eller i kombination.

Stk. 4. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, kan tilbud om en erhvervsuddannelse efter § 33 a uanset stk. 3 gives, selv om det ikke er den hurtigste vej til at opnå varig beskæftigelse og hel eller delvis selvforsørgelse, hvis tilbuddet styrker personens muligheder for en varig og stabil tilknytning til arbejdsmarkedet.

Stk. 5. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-3, 11 og 14, kan tilbud uanset stk. 3 fastsættes af jobcenteret under hensyn til konkrete behov på arbejdsmarkedet.

Stk. 6. For de i § 2, nr. 1-3, 11 og 14, nævnte målgrupper kan tilbud efter kapitel 10 og 11 gives med henblik på, at den enkelte opnår samfundsmæssig forståelse.

Stk. 7. For personer omfattet af § 2, nr. 5 og 14, kan tilbud efter kapitel 10-12 også gives med henblik på fastholdelse af tilknytning til arbejdsmarkedet.

Stk. 8. For en person, der er omfattet af § 2, nr. 12 eller 13, skal tilbud gives med henblik på, at personen hurtigst muligt påbegynder og gennemfører en relevant studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelse på almindelige vilkår, jf. § 21 b.

Principafgørelser

2014

10346 af 19/12 2014: Ankestyrelsens principafgørelse 87-14 om uddannelseshjælp - uddannelsespålæg - revision - sanktion - garantiforskrift - ugyldighed.

2012

9958 af 3/1 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 16-12 om tilbud - beskæftigelsesfremmende foranstaltning - højskoleophold - overvægt - jobcentrets vurdering - behov.

2011

10252 af 1/12 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 219-11 om tilbud - arbejdsmarkedets behov - den lediges ønske - uddannelse - frisør.

10251 af 1/12 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 218-11 om jobplan - gyldighed - udkast til jobplan - manglende underskrift.

2010

10357 af 31/8 2010: Ankestyrelsens principafgørelse 181-10 om tilbud - vejledning og opkvalificering - forsikret ledig - korteste vej - ordinær beskæftigelse - en del af uddannelse.

10318 af 30/6 2010: Ankestyrelsens principafgørelse 138-10 om beskæftigelsesindsats - kursus - tilbud - varighed - Arbejdsmarkedsportalen.

2009

10700 af 3/8 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 161-09 om aktiveringsydelse - ledig - uddannelsesforløb - ophør - dagpengeret.

10569 af 26/1 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 23-09 om tilbud - vejledning og opkvalificering - forsikret ledig - korteste vej til ordinær beskæftigelse.

2008

10990 af 19/12 2008: Ankestyrelsens principafgørelse N-10-08 om tilbud - anden aktør - kursus - beskæftigelsesmuligheder - virksomhedspraktik.

10987 af 10/11 2008: Ankestyrelsens principafgørelse N-7-08 om opkvalificering - behov - ønsker - forudsætninger - begrundelse.

10983 af 1/5 2008: Ankestyrelsens principafgørelse N-3-08 om tilbud - forsikret ledig - korteste vej til ordinær beskæftigelse - turistbachelor - ansættelse med løntilskud.

2004

9415 af 29/7 2004: Ankestyrelsens principafgørelse R-6-04 om ankeadgang - kompetence - amtskommune.

2002

9258 af 1/11 2002: Ankestyrelsens principafgørelse A-35-02 om kontanthjælp - aktivering - jobtræning - medindflydelse.

9253 af 31/7 2002: Ankestyrelsens principafgørelse A-30-02 om aktivering - tavshedserklæring.

2000

9229 af 15/1 2000: Ankestyrelsens principafgørelse A-7-00 om aktivering - jobtræning - medindflydelse - skøn.

1999

9192 af 15/8 1999: Ankestyrelsens principafgørelse A-16-99 om aktivering - rimeligt tilbud - jobtræning - bestemt arbejdssted - medindflydelse.

9182 af 15/5 1999: Ankestyrelsens principafgørelse A-2-99 om aktivering - jobtræning - særlige omstændigheder - skøn.

Lovændringer

1/7 2015 ved lov nr. 1486 af 23/12 2014 (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud m.v.) § 1.

§ 23. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, kan tilbud efter kapitel 10-12 uanset § 22, stk. 3, § 32, stk. 3, § 42, stk. 1 og 3, og § 52 fastsættes af jobcenteret som rådighedsafprøvende tilbud, hvis jobcenteret vurderer, at der er tvivl om, hvorvidt personen har den fornødne vilje til at medvirke aktivt i indsatsen.

Stk. 2. Tilbuddet gives med henblik på at afprøve personens vilje til medvirken i og rådighed for den aktive indsats.

Lovændringer

Indsat 1/7 2015 ved lov nr. 1486 af 23/12 2014 (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud m.v.) § 1.

§ 24. Tilbud til personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, kan ikke række ud over den dato, hvortil personen er berettiget til dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Stk. 2. Tilbud til personer, der er omfattet af § 2, nr. 2 og 3, kan gives, så længe personen er berettiget til kontanthjælp efter § 11 eller integrationsydelse efter § 22 i lov om aktiv socialpolitik.

Stk. 3. Tilbud til personer, der er omfattet af § 2, nr. 4, kan gives, så længe personen er omfattet af kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Stk. 4. Tilbud til personer, der er omfattet af § 2, nr. 5, kan ikke række ud over den dato, hvortil personen er berettiget til sygedagpenge efter lov om sygedagpenge. Begrænsningen gælder dog ikke tilbud, der gives som led i forrevalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Stk. 5. Tilbud til personer, der er omfattet af § 2, nr. 7, og som modtager ledighedsydelse, kan ikke række ud over den dato, hvortil personen er berettiget til ledighedsydelse efter lov om aktiv socialpolitik.

Stk. 6. Tilbud til personer, der er omfattet af § 2, nr. 11 og 14, kan gives, så længe personen er berettiget til ressourceforløbsydelse efter kapitel 6 a eller 6 b i lov om aktiv socialpolitik.

Stk. 7. Tilbud til en person, der er omfattet af § 2, nr. 12 eller 13, kan gives, så længe personen er berettiget til uddannelseshjælp efter § 11 eller integrationsydelse efter § 22 i lov om aktiv socialpolitik.

Lovændringer

1/9 2015 ved lov nr. 1000 af 30/8 2015 (Indførelse af en integrationsydelse, ændring af reglerne om ret til uddannelses- og kontanthjælp m.v.) § 2.

§ 25. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, og som deltager i tilbud efter kapitel 10-12, kan beskæftigelsesministeren fastsætte regler om, at kravet om personens rådighedsforpligtelse efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. kan fraviges.

Stk. 2. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 2, 3, 12 og 13, kan rådighedsforpligtelsen fraviges i medfør af § 13 c i lov om aktiv socialpolitik.

Bekendtgørelser

En aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1297 af 9/11 2016, senest ændret ved bek. nr. 1266 af 24/11 2017).

§ 26. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om muligheden for, at personer, der er omfattet af § 2, nr. 1 og 5, kan deltage i tilbud i udlandet.

Stk. 2. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 2-4, 7, 12 og 13, kan deltagelse i tilbud i udlandet ske i henhold til § 5 i lov om aktiv socialpolitik.

Bekendtgørelser

En aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1297 af 9/11 2016, senest ændret ved bek. nr. 1266 af 24/11 2017).

Til toppen

Kapitel 8 a – Jobrettet uddannelse for ledige dagpengemodtagere

Lovændringer

1/1 2015 ved lov nr. 1486 af 23/12 2014 (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud m.v) § 1.

§ 26 a. En person, der er omfattet af § 2, nr. 1, kan i op til 6 uger deltage i jobrettet uddannelse i form af kurser inden for en bestemt erhvervsgruppe. Kurser inden for de mulige erhvervsgrupper fremgår af en positivliste, jf. stk. 8. Retten gælder for

1) personer, der ikke har en erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed overstiger en erhvervsuddannelse eller anden uddannelse, der kan sidestilles med en erhvervsuddannelse, og

2) personer, der ikke har en videregående uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed overstiger en uddannelse på erhvervsakademiniveau, og som samtidig har en erhvervsuddannelse eller anden uddannelse, der kan sidestilles med en erhvervsuddannelse.

Stk. 2. Uddannelsen kan tidligst påbegyndes efter 5 ugers sammenlagt ledighed, og den skal være afsluttet inden for de første 9 måneders sammenlagt ledighed for personer, der er fyldt 25 år, og inden for de første 6 måneders sammenlagt ledighed for personer, der ikke er fyldt 25 år.

Stk. 3. Personen skal ved første jobsamtale efter § 19 have vejledning i jobcenteret om valg af kurser efter positivlisten i stk. 8, hvis personen efterspørger det.

Stk. 4. Uanset stk. 2 kan en person, der er omfattet af stk. 1 og har påbegyndt et kursus eller et uddannelsesforløb inden for en erhvervsgruppe i en opsigelsesperiode, ved ledighedens indtræden fortsætte med kurset eller uddannelsesforløbet som jobrettet uddannelse i op til 6 uger fra første ledighedsdag, forudsat at det kan tages som jobrettet uddannelse.

Stk. 5. Kursusprisen for videregående uddannelser på positivlisten, jf. stk. 8, må ikke overstige et prisloft på 151.234,50 kr. eksklusive moms pr. årselev svarende til 3.780,86 kr. pr. fuldtidsuge (2015-niveau). Prisloftet reguleres en gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent.

Stk. 6. Under deltagelse i jobrettet uddannelse modtager personen dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Stk. 7. Arbejdsløshedskasserne træffer afgørelse om, hvorvidt betingelserne for at få uddannelse efter dette kapitel er opfyldt.

Stk. 8. Beskæftigelsesministeriet udarbejder en landsdækkende positivliste med inddragelse af Ministeriet for Børn-, Undervisning- og Ligestilling og Uddannelses- og Forskningsministeriet og efter høring af Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet), Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser og Beskæftigelsesrådet. Den landsdækkende positivliste afgrænser, hvilke kurser inden for den valgte erhvervsgruppe den ledige kan vælge mellem.

Stk. 9. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om jobrettet uddannelse for ledige, administration af ordningen, dækning af deltagerbetaling, betaling af kost og logi samt befordringsgodtgørelse under deltagelse i uddannelse.

Stk. 10. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at rådighedsforpligtelsen efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. kan fraviges for personer i jobrettet uddannelse efter dette kapitel.

Beløb 2018

Ugtl. kr.

Prisloft

3.988,68

Bekendtgørelser

6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 184 af 23/2 2017).

Vejledninger mv.

Kommunernes dokumentation af driftsudgifter ved aktivering m.v. (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 9414 af 27/4 2017).

Bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 9134 af 24/2 2017).

Lovændringer

1/3 2017 ved lov nr. 173 af 20/2 2017 (Trepartsaftale på Beskæftigelsesministeriets område om uddannelsesløft, voksenlærlingeordningen og 6 ugers jobrettet uddannelse) § 1, hvis § 4 indeholder følgende bestemmelse:
”Stk. 1. § 1, nr. 3-7 [ændringer af § 26 a], 10 og 11 [ændringer af 73 b], finder ikke anvendelse for personer, som har søgt om eller fået godkendt ret til 6 ugers jobrettet uddannelse før den 1. marts 2017. For disse personer finder de hidtil gældende regler anvendelse, indtil de på ny opnår ret til 6 ugers jobrettet uddannelse efter gældende regler. Personer, der alene har søgt om, men ikke har fået godkendt et kursus eller et uddannelsesforløb efter de hidtil gældende regler i §§ 26 a og 73 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kan dog vælge ikke at fastholde ansøgningen.”.

Ny § 26 a indsat 1/1 2015 ved lov nr. 1486 af 23/12 2014 (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud m.v) § 1.

§ 26 b. Personer, der anses for beskæftigede efter lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse eller lov om statens voksenuddannelsesstøtte, har ikke ret til jobrettet uddannelse efter dette kapitel.

Lovændringer

1/4 2015 ved lov nr. 275 af 25/3 2015 (Forenkling af ordningen vedrørende statens voksenuddannelsesstøtte) § 2.

1/1 2015 ved lov nr. 1486 af 23/12 2014 (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud m.v) § 1.

Til toppen

Kapitel 9 – »Min Plan« og rehabiliteringsplan

Vejledninger mv.

Kommunal rehabilitering (Indenrigs- og Sundhedsmin. vejl. nr. 9439 af 13/7 2011).

Lovændringer

1/7 2015 ved lov nr. 1486 af 23/12 2014 (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud m.v.) § 1.

§ 27. Personer omfattet af § 2, der kan få en indsats efter denne lov, skal have en plan for indsatsen, »Min Plan«, inden indsatsen iværksættes. »Min Plan« beskriver, hvordan mulighederne for at få varig beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked kan forbedres.

Stk. 2. For personer omfattet af § 2, nr. 1-4, beskriver »Min Plan« personens beskæftigelsesmål, som så vidt muligt skal være rettet mod beskæftigelse inden for områder, hvor der er behov for arbejdskraft.

Stk. 3. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 5-14, beskriver »Min Plan« personens beskæftigelses- eller uddannelsesmål. Beskæftigelsesmålet skal så vidt muligt være rettet mod beskæftigelse inden for områder, hvor der er behov for arbejdskraft.

Stk. 4. Hvis et beskæftigelsesmål fremgår af de oplysninger, der er indlagt i Jobnet efter kapitel 6 og er inden for områder, hvor der er behov for arbejdskraft, kan »Min Plan« for personer omfattet af § 2, nr. 1-4, blot henvise til beskæftigelsesmålet i Jobnet.

Stk. 5. I »Min Plan« angives, hvilke tilbud der efter §§ 22 og 23 kan gives. Hvis et tilbud er rettet mod beskæftigelse inden for områder, hvor der er behov for arbejdskraft, skal »Min Plan« ikke indeholde en begrundelse for tilbuddet, medmindre personen ikke er enig i tilbuddet.

Stk. 6. Hvis jobcenteret skønner, at der skal gives et tilbud, der ikke er rettet mod beskæftigelse inden for områder, hvor der er behov for arbejdskraft, skal dette begrundes i »Min Plan«.

Stk. 7. »Min Plan« skal revideres, hvis dette er begrundet i personens situation, eller hvis der er væsentligt ændrede forudsætninger på arbejdsmarkedet, som gør en revision hensigtsmæssig.

Principafgørelser

2011

10251 af 1/12 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 218-11 om jobplan - gyldighed - udkast til jobplan - manglende underskrift.

2010

10292 af 31/5 2010: Ankestyrelsens principafgørelse 111-10 om revalidering - jobplan - ændring - ledighed.

2009

10700 af 3/8 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 161-09 om aktiveringsydelse - ledig - uddannelsesforløb - ophør - dagpengeret.

10582 af 10/2 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 36-09 om tilbud - jobplan - vejledning og opkvalificering - afklaring - jobformidling - ekstern aktør.

2008

10925 af 2/9 2008: Ankestyrelsens principafgørelse C-28-08 om afbrydelse af uddannelse - dansk kommune - fortsat ophold i Danmark - Færøerne - færøsk borger - refusion - revalidering.

10982 af 1/4 2008: Ankestyrelsens principafgørelse N-2-08 om jobplan - forlængelse - aktiveringsydelse - ledig - under uddannelse - sidste semester.

2007

11189 af 31/8 2007: Ankestyrelsens principafgørelse N-7-07 om jobplan - aktiveringspligt - aldersgrænse.

11183 af 1/3 2007: Ankestyrelsens principafgørelse N-1-07 om personkreds - jobplan - realistisk - revalidering.

2006

10853 af 1/11 2006: Ankestyrelsens principafgørelse A-31-06 om jobplan - virksomhedsrevalidering - garantiforskrift - revalidering.

10949 af 31/3 2006: Ankestyrelsens principafgørelse F-3-06 om redegørelse - væsentlig - revalidering - partshøring.

10967 af 2/3 2006: Ankestyrelsens principafgørelse N-4-06 om beskæftigelsesindsats - jobplan - formål - indhold - mangler - væsentlighed.

2005

10771 af 22/12 2005: Ankestyrelsens principafgørelse N-12-05 om krav til en jobplan - realistisk jobplan - arbejdsmarkedets behov - egne ønsker - revalidering.

2004

9363 af 7/5 2004: Ankestyrelsens principafgørelse N-4-04 om jobplan - pædagog - arbejdsmarkedets behov - revalidering.

2002

9258 af 1/11 2002: Ankestyrelsens principafgørelse A-35-02 om kontanthjælp - aktivering - jobtræning - medindflydelse.

9246 af 2/7 2002: Ankestyrelsens principafgørelse A-22-02 om erhvervsplan - forrevalidering - uafklaret erhvervsmæssigt sigte - revalidering.

2001

9248 af 1/9 2001: Ankestyrelsens principafgørelse A-32-01 om omsætning - ophør af revalideringsydelse - revalidering - selvstændig virksomhed.

9237 af 15/5 2001: Ankestyrelsens principafgørelse A-19-01 om afslag på optagelse - opfølgning - revision af erhvervsplan - revalidering.

2000

9229 af 15/1 2000: Ankestyrelsens principafgørelse A-7-00 om aktivering - jobtræning - medindflydelse - skøn.

1999

9192 af 15/8 1999: Ankestyrelsens principafgørelse A-16-99 om aktivering - rimeligt tilbud - jobtræning - bestemt arbejdssted - medindflydelse.

Lovændringer

1/7 2015 ved lov nr. 1486 af 23/12 2014 (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud m.v.) § 1.

§ 28. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 3, 5-7, 11, 13 og 14, kan planen tillige indeholde aktiviteter, der kan stabilisere og forbedre personens fysiske, psykiske og sociale tilstand med henblik på, at personen efterfølgende kan deltage i tilbud efter denne lov.

Stk. 2. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 4, og som skal bevilges revalidering efter § 51 i lov om aktiv socialpolitik, skal »Min Plan« tillige indeholde en beskrivelse af personens mulighed for optagelse på en uddannelse og for endelig erhvervsmæssig placering. Hvis »Min Plan« indeholder et tilbud om virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud, skal planen tillige angive, hvordan virksomheden deltager i forløbet, samt jobcenterets bistand til virksomheden.

Lovændringer

1/7 2015 ved lov nr. 1486 af 23/12 2014 (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud m.v.) § 1.

§ 29. Forud for afgivelse af tilbud efter kapitel 9 b-12 skal der udarbejdes en »Min Plan«.

Stk. 2. Hvis der er udarbejdet en »Min Plan« og personen skal have et tilbud, som ikke indgår heri, skal »Min Plan« revideres.

Stk. 3. En person har ret til at få udarbejdet en »Min Plan«, hvis den pågældende anmoder herom.

Principafgørelser

2014

10346 af 19/12 2014: Ankestyrelsens principafgørelse 87-14 om uddannelseshjælp - uddannelsespålæg - revision - sanktion - garantiforskrift - ugyldighed.

2012

10016 af 27/3 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 74-12 om revalideringsydelse - tilbagebetaling - mod bedre vidende - gyldig - jobplan.

2011

10251 af 1/12 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 218-11 om jobplan - gyldighed - udkast til jobplan - manglende underskrift.

2009

10582 af 10/2 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 36-09 om tilbud - jobplan - vejledning og opkvalificering - afklaring - jobformidling - ekstern aktør.

2008

10985 af 2/9 2008: Ankestyrelsens principafgørelse N-6-08 om afklaringsforløb - arbejdsaktivering - jobplan - revision - ugyldighed.

2007

11184 af 30/3 2007: Ankestyrelsens principafgørelse N-2-07 om jobplan - revision - garantiforskrift - ugyldighed.

2006

10970 af 31/3 2006: Ankestyrelsens principafgørelse N-7-06 om beskæftigelsesindsats - jobplan - garantiforskrift - ugyldighed.

10967 af 2/3 2006: Ankestyrelsens principafgørelse N-4-06 om beskæftigelsesindsats - jobplan - formål - indhold - mangler - væsentlighed.

2002

9258 af 1/11 2002: Ankestyrelsens principafgørelse A-35-02 om kontanthjælp - aktivering - jobtræning - medindflydelse.

2000

9229 af 15/1 2000: Ankestyrelsens principafgørelse A-7-00 om aktivering - jobtræning - medindflydelse - skøn.

1999

9192 af 15/8 1999: Ankestyrelsens principafgørelse A-16-99 om aktivering - rimeligt tilbud - jobtræning - bestemt arbejdssted - medindflydelse.

Lovændringer

1/7 2015 ved lov nr. 1486 af 23/12 2014 (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud m.v.) § 1.

§ 30. En person, der er omfattet af § 2, nr. 1, og som har opbrugt adgangen til jobrettet uddannelse i op til 6 uger, jf. kapitel 8 a, har ret til at få udarbejdet en »Min Plan« efter dette kapitel med henblik på yderligere uddannelse, hvis personen fremsætter ønske herom.

Lovændringer

1/7 2015 ved lov nr. 1486 af 23/12 2014 (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud m.v.) § 1.

1/1 2015 ved lov nr. 1486 af 23/12 2014 (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud m.v) § 1.

§ 30 a. Personer, der skal have behandlet deres sag i et rehabiliteringsteam, jf. kapitel 2 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., skal have en rehabiliteringsplan. Rehabiliteringsplanen består dels af en forberedende del, som udarbejdes for alle, dels af en indsatsdel, som udarbejdes for personer, der er visiteret til et ressourceforløb, jf. kapitel 12 a, et jobafklaringsforløb, jf. kapitel 12 b, og for sygedagpengemodtagere visiteret til kategori 3, jf. § 12 i lov om sygedagpenge. Rehabiliteringsplanen udarbejdes i samarbejde med personen.

Stk. 2. Kommunen udarbejder den forberedende del, som danner grundlag for sagens behandling i teamet.

Stk. 3. Den forberedende del skal indeholde

1) personens uddannelses- og beskæftigelsesmål,

2) en beskrivelse af den enkelte persons beskæftigelsesmæssige, sociale og helbredsmæssige ressourcer og udfordringer, herunder dokumentation for den forudgående indsats på disse områder, og

3) den praktiserende læges vurdering af personens helbredsmæssige situation i forhold til at kunne arbejde, som sker på baggrund af en konsultation.

Stk. 4. Den gennemgående og koordinerende sagsbehandler, jf. §§ 68 c og 68 g, udarbejder indsatsdelen, som beskriver den tværfaglige indsats på baggrund af teamets indstilling.

Stk. 5. Indsatsdelen skal indeholde personens beskæftigelses- og uddannelsesmål samt en plan for, hvilke indsatser fra de forskellige forvaltninger og myndigheder der skal iværksættes for at bringe den enkelte person i et ressourceforløb tættere på arbejdsmarkedet.

Vejledninger mv.

Sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager på beskæftigelsesområdet (Beskæftigelsesmin. vejl. nr. 10378 af 23/12 2016).

Lovændringer

1/1 2015 ved lov nr. 1486 af 23/12 2014 (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud m.v) § 1.

§ 31. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler efter dette kapitel, herunder om indhold og udformning af »Min Plan« og rehabiliteringsplanen, herunder hvordan rehabiliteringsplanen indgår i personens »Min Plan« på Jobnet, samt procedurer for udarbejdelse af disse planer og om, hvordan planerne skal bidrage til at udvikle og afklare personens arbejdsevne. Beskæftigelsesministeren kan herudover fastsætte nærmere regler om mulighed for at fravige kravene til indhold i rehabiliteringsplanens forberedende del, jf. § 30 a, stk. 3, i sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen, og i sager, hvor borgeren søger om førtidspension. Desuden kan beskæftigelsesministeren fastsætte nærmere regler om mulighed for at fravige kravene til indhold i rehabiliteringsplanens forberedende del, jf. § 30 a, stk. 3, i sager om jobafklaringsforløb og i sygedagpengesager visiteret til kategori 3, jf. § 12 i lov om sygedagpenge. Beskæftigelsesministeren fastsætter endvidere nærmere regler om, hvordan beskrivelse af personens arbejdsevne og dokumentation for den forudgående indsats i rehabiliteringsplanens forberedende del samt rehabiliteringsteamets indstilling skal indgå i kommunens beslutningsgrundlag i sager om ressourceforløb og i kommunens vurdering af.

1) personens arbejdsevne i forbindelse med bevilling af fleksjob eller tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende efter kapitel 13,

2) retten til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik og

3) personens arbejdsevne i sager om førtidspension efter lov om social pension.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at der i »Min Plan« kan vises oversigt over og oplysninger om øvrige indsatser og aktiviteter m.v., herunder kravene til jobsøgning for personer omfattet af § 2, nr. 1, som er fastlagt af personens arbejdsløshedskasse efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Bekendtgørelser

Det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1451 af 11/12 2017).

En aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1297 af 9/11 2016, senest ændret ved bek. nr. 1266 af 24/11 2017).

Rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 996 af 29/6 2016).

Vejledninger mv.

Kommunernes dokumentation af driftsudgifter ved aktivering m.v. (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 9414 af 27/4 2017).

Sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager på beskæftigelsesområdet (Beskæftigelsesmin. vejl. nr. 10378 af 23/12 2016).

Rehabiliteringsteam og rehabiliteringsplan (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. skr. nr. 10512 af 10/9 2015).

Lovændringer

1/4 2016 ved lov nr. 300 af 22/3 2016 (Udvidelse af personkredsen for modtagelse af integrationsydelse m.v.) § 4.

1/7 2015 ved lov nr. 1486 af 23/12 2014 (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud m.v.) § 1.

Til toppen

Kapitel 9 a – Integrationskontrakt

§ 31 a. Kommunen skal for personer, der har fået eller skal have en integrationskontrakt efter integrationsloven, og som modtager hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., supplere kontrakten med oplysninger om indholdet i den beskæftigelsesrettede indsats, som skal fastlægges efter denne lov.

Stk. 2. Kontrakten skal beskrive udlændingens rettigheder og pligter samt de sanktioner, som kan pålægges efter denne lov, lov om aktiv socialpolitik og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Den beskæftigelsesrettede indsats i kontrakten efter stk. 1 skal tilrettelægges som led i det individuelle kontaktforløb efter kapitel 7, og aktiviteter og tilbud efter reglerne om »Min Plan« i kapitel 9 fastlægges heri.

Stk. 3. Har kommunen ikke de nødvendige oplysninger om opholdsgrundlag og andre personlige data samt oplysningerne fra den underskrevne integrationskontrakt, kopi af erklæringen om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund og statusfor udlændingens deltagelse i introduktionsprogrammet , skal den tidligere opholdskommune på begæring uden udlændingens samtykke videregive disse.

Stk. 4. Den tidligere opholdskommune skal endvidere vurdere, om andre oplysninger end de i stk. 3 nævnte vil være af væsentlig betydning for at varetage den beskæftigelsesrettede indsats. Sådanne oplysninger kan videregives med udlændingens samtykke. Opnås samtykke ikke, kan oplysningerne videregives uden samtykke, hvis de vurderes at være nødvendige for at varetage den beskæftigelsesrettede indsats for udlændingen.

Stk. 5. Udlændingeservice stiller oplysninger om udlændinges opholdsgrundlag til rådighed for arbejdsmarkedsmyndighederne.

Stk. 6. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, hvordan den beskæftigelsesrettede indsats fastlægges i integrationskontrakten, herunder om opfølgning.

Bekendtgørelser

En aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1297 af 9/11 2016, senest ændret ved bek. nr. 1266 af 24/11 2017).

Lovændringer

1/7 2015 ved lov nr. 1486 af 23/12 2014 (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud m.v.) § 1.

Til toppen

Kapitel 9 b – Mentorstøtte

§ 31 b. Med henblik på at fremme, at personer kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ordinær uddannelse, ansættelse i fleksjob eller ordinær ansættelse, kan der gives tilbud om mentorstøtte.

Stk. 2. Personer, der er omfattet af § 2, og som udskrives fra psykiatrisk indlæggelse, har ret til et tilbud om mentorstøtte i op til 3 måneder forud for udskrivelsen og for en periode på mindst 6 måneder i alt.

§ 31 c. Ved afgivelse af tilbud om mentorstøtte skal der indgås en skriftlig aftale om mentorstøtte mellem jobcenteret og den person, der får støtten. Aftalen kan højst indgås for 6 måneder med mulighed for forlængelse.

Stk. 2. Aftalen skal indeholde oplysning om

1) målet med mentorstøtten,

2) mentorens navn og kontaktdata,

3) hvilke opgaver mentoren skal bistå ved,

4) varigheden af aftalen,

5) timetallet for mentorstøtten og

6) klagevejledning.

§ 31 d. Hvis en virksomhed eller en uddannelsesinstitution får støtte til at varetage en mentorfunktion, skal indsatsen ligge ud over, hvad arbejdsgiveren eller uddannelsesinstitutionen sædvanligvis forventes at varetage, og mentorfunktionen skal være afgørende for aktiviteten, tilbuddet eller ansættelsen.

§ 31 e. Støtte til en mentorfunktion i en virksomhed eller en uddannelsesinstitution bevilges til dækning af lønomkostninger ved frikøb af medarbejderen, der varetager mentorfunktionen, eller honorar til en ekstern konsulent. Med henblik på at forbedre en medarbejders mulighed for at varetage mentorfunktionen kan der bevilges tilskud til køb af uddannelse for medarbejderen.

Stk. 2. Ud fra en konkret vurdering af behov og forudsætninger hos personen, der har brug for mentor, fastsættes et timetal for mentorfunktionen i samarbejde med virksomheden eller uddannelsesinstitutionen. Hvis der ydes støtte til en mentorfunktion for flere personer, kan der fastsættes et timetal for mentorfunktionen pr. plads i stedet for pr. person.

§ 31 f. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om tilbud om mentorstøtte, herunder om målgruppen for tilbud om mentorstøtte samt tilskud til køb af uddannelse til mentoren.

Bekendtgørelser

En aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1297 af 9/11 2016, senest ændret ved bek. nr. 1266 af 24/11 2017).

Til toppen

Kapitel 10 – Vejledning og opkvalificering

Vejledninger mv.

Kommunal rehabilitering (Indenrigs- og Sundhedsmin. vejl. nr. 9439 af 13/7 2011).

§ 32. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-5 og 11-14, kan få tilbud om vejledning og opkvalificering, der kan bestå af følgende:

1) Uddannelser, der har hjemmel i lov, som udbydes generelt, og som umiddelbart er rettet mod beskæftigelse på arbejdsmarkedet, jf. stk. 5, og

2) uddannelser og kurser, der ikke er omfattet af nr. 1, samt særligt tilrettelagte projekter og uddannelsesforløb, herunder praktik under uddannelsesforløbet, danskundervisning og korte vejlednings- og afklaringsforløb.

Stk. 2. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 6 og 7, kan få tilbud efter stk. 1, nr. 2.

Stk. 3. Tilbuddet skal udvikle eller afdække den lediges faglige, sociale eller sproglige kompetencer med henblik på opkvalificering til arbejdsmarkedet, og for personer, der er omfattet af § 2, nr. 12 og 13, til at kunne påbegynde og gennemføre en erhvervskompetencegivende uddannelse.

Stk. 4. Praktikperioder under særligt tilrettelagte uddannelsesforløb, jf. stk. 1, nr. 2, kan sammenlagt have en varighed på højst 3 måneder, og hver enkelt praktikperiode kan højst have en varighed på 1 måned. I praktikperioden finder § 43 tilsvarende anvendelse.

Stk. 5. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om, hvilke uddannelser der er omfattet af stk. 1, nr. 1, og kan herunder fravige betingelsen om, at uddannelsen umiddelbart skal være rettet mod beskæftigelse på arbejdsmarkedet.

Bekendtgørelser

En aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1297 af 9/11 2016, senest ændret ved bek. nr. 1266 af 24/11 2017).

Principafgørelser

2012

9958 af 3/1 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 16-12 om tilbud - beskæftigelsesfremmende foranstaltning - højskoleophold - overvægt - jobcentrets vurdering - behov.

2011

10252 af 1/12 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 219-11 om tilbud - arbejdsmarkedets behov - den lediges ønske - uddannelse - frisør.

10251 af 1/12 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 218-11 om jobplan - gyldighed - udkast til jobplan - manglende underskrift.

2010

10430 af 23/12 2010: Ankestyrelsens principafgørelse 256-10 om ulykke - tilbud om vejledning og opkvalificering - aktiv - beskæftigelsesindsats - rette forsikringsselskab - nytteværdi - personkreds.

10357 af 31/8 2010: Ankestyrelsens principafgørelse 181-10 om tilbud - vejledning og opkvalificering - forsikret ledig - korteste vej - ordinær beskæftigelse - en del af uddannelse.

2009

10701 af 3/8 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 162-09 om tilbud - kontanthjælp - ungdomsuddannelse - særligt behov - retskrav.

10700 af 3/8 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 161-09 om aktiveringsydelse - ledig - uddannelsesforløb - ophør - dagpengeret.

10582 af 10/2 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 36-09 om tilbud - jobplan - vejledning og opkvalificering - afklaring - jobformidling - ekstern aktør.

10569 af 26/1 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 23-09 om tilbud - vejledning og opkvalificering - forsikret ledig - korteste vej til ordinær beskæftigelse.

2008

10987 af 10/11 2008: Ankestyrelsens principafgørelse N-7-08 om opkvalificering - behov - ønsker - forudsætninger - begrundelse.

2007

11172 af 1/3 2007: Ankestyrelsens principafgørelse F-1-07 om partsrepræsentation - fleksjob - ledighedsydelse - bisidder - kommunalt beskæftigelsesprojekt - forvaltningsmyndighed - afgørelsessag.

2005

10638 af 6/7 2005: Ankestyrelsens principafgørelse A-26-05 om uddannelse - kompetence - erhvervsmæssigt sigte - praktikperiode - revalideringsydelse.

§ 32 a. Har en test vist, at en person, som er omfattet af § 2, nr. 1-3, 12 eller 13, har behov for et læse-, skrive-, regne- eller ordblindekursus, har personen ret til tilbud om et sådant kursus. Personer omfattet af § 2, nr. 1, der er fyldt 30 år, og personer omfattet af § 2, nr. 2 og 3, har ret til tilbud om en realkompetencevurdering, hvis de ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse. Der skal være tale om tilbud omfattet af § 32, stk. 1, nr. 1, eller regler udstedt i medfør af § 32, stk. 5.

Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 for personer omfattet af § 2, nr. 1, medregnes ikke i varighedsbegrænsningen på 6 uger efter § 34.

Lovændringer

1/7 2015 ved lov nr. 1486 af 23/12 2014 (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud m.v.) § 1.

1/1 2015 ved lov nr. 1486 af 23/12 2014 (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud m.v) § 1.

§ 32 b. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-3, og som har været omfattet af muligheden for opkvalificering ved afskedigelse efter § 102, kan få tilbud om jobsøgningskurser i op til 2 uger og vejledning og opkvalificering i op til 8 uger, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Sammenlagt må indsatsen efter § 102 og tilbud efter stk. 1 højst udgøre 2 ugers jobsøgningskursus og 8 ugers vejledning og opkvalificering for den enkelte person.

Stk. 3. Tilbud skal aftales, senest 14 dage efter og være påbegyndt senest 3 måneder efter at den ledige er fratrådt virksomheden, og være afsluttet senest 6 måneder efter fratrædelsen.

Stk. 4. Tilbuddene efter stk. 1 medregnes ikke i varighedsbegrænsningen på 6 uger efter § 34 og kan kombineres med tilbud efter kapitel 11 og 12.

§ 33. Produktion og afsætning af produkter i forbindelse med særligt tilrettelagte projekter eller uddannelsesforløb, jf. § 32, stk. 1, nr. 2, må ikke være konkurrenceforvridende.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan efter inddragelse af de kommunale organisationer fastsætte vejledende retningslinjer om, hvornår produktion og afsætning efter stk. 1 kan anses for konkurrenceforvridende.

Pulje til uddannelsesløft

Lovændringer

Indsat 1/7 2015 ved lov nr. 1486 af 23/12 2014 (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud m.v.) § 1.

§ 33 a. Inden for en pulje kan personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, og som er fyldt 30 år, få tilbud om en erhvervsuddannelse efter lov om erhvervsuddannelser, hvis personen

1) ikke har en erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med eller overstiger en erhvervsuddannelse, eller

2) har en erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med, men ikke overstiger en erhvervsuddannelse, men hvor uddannelsen ikke har været anvendt i de sidste 5 år.

Stk. 2. Hele uddannelsen skal kunne gennemføres inden for den periode, hvor personen er berettiget til dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Stk. 3. Under uddannelsen er personen fritaget for pligten efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. til at være aktivt jobsøgende og stå til rådighed for henvist arbejde.

Stk. 4. Varighedsbegrænsningen i § 34 finder ikke anvendelse.

Stk. 5. Beskæftigelsesministeriet udarbejder til brug for perioden fra den 1. marts 2017 til og med den 31. december 2019 en landsdækkende liste over erhvervsuddannelser, der knytter sig til stillingsbetegnelserne med de største rekrutteringsudfordringer.

Stk. 6. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om tilbud efter denne bestemmelse.

Bekendtgørelser

En aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1297 af 9/11 2016, senest ændret ved bek. nr. 1266 af 24/11 2017).

Lovændringer

1/3 2017 ved lov nr. 173 af 20/2 2017 (Trepartsaftale på Beskæftigelsesministeriets område om uddannelsesløft, voksenlærlingeordningen og 6 ugers jobrettet uddannelse) § 1.

Indsat 1/7 2015 ved lov nr. 1486 af 23/12 2014 (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud m.v.) § 1.

Regional uddannelsespulje

Lovændringer

Indsat 1/1 2015 ved lov nr. 1486 af 23/12 2014 (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud m.v) § 1.

§ 33 b. Inden for en pulje kan personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, få tilbud om korte erhvervsrettede uddannelsesforløb efter en regional positivliste, jf. stk. 3.

Stk. 2. Varighedsbegrænsningen i § 34 finder ikke anvendelse.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeriet udarbejder regionale positivlister, som godkendes af de regionale arbejdsmarkedsråd, jf. kapitel 5 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Særligt om varighed

§ 34. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, kan der alene gives tilbud om vejledning og opkvalificering i op til i alt 6 uger inden for de første 6 måneders sammenlagt ledighed, hvis personen er under 30 år og har en erhvervskompetencegivende uddannelse, eller hvis personen er fyldt 30 år.

Lovændringer

1/7 2015 ved lov nr. 1486 af 23/12 2014 (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud m.v.) § 1.

§ 35. (Ophævet).

§ 36. Tilbud om vejledning og opkvalificering, som består af korte vejlednings- og afklaringsforløb, jf. § 32, stk. 1, nr. 1, medregnes ikke i de 6 uger efter § 34, hvis tilbuddet har en varighed på op til 2 uger.

Stk. 2. Ved tilbud om vejledning og opkvalificering, som alene består af danskundervisning, jf. § 32, stk. 1, nr. 2, gælder varighedsbegrænsningen i § 34 ikke.

Stk. 3. Tilbud om vejledning og opkvalificering kan have en varighed på over 6 uger, når danskundervisning indgår som en betydelig del. Den samlede varighed kan dog ikke overstige 26 uger.

Særligt om studie- og erhvervskompetencegivende uddannelser

§ 37. Personer under 30 år, der er omfattet af § 2, nr. 1-3, 12 og 13, kan ikke modtage tilbud efter dette kapitel til en studie- og erhvervskompetencegivende uddannelse, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Jobcenteret kan fravige bestemmelsen i stk. 1 for personer, der ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, og som

1) har forsørgerpligt over for hjemmeboende børn,

2) er fyldt 25 år og er omfattet af § 2, nr. 1, og som efter afslutningen af deres ret og pligt-tilbud, jf. § 85, har haft 6 måneders sammenlagt ledighed, eller

3) er fyldt 25 år, og er omfattet af § 2, nr. 12 og 13, og har opbrugt deres ret til SU til videregående uddannelse.

Stk. 3. Ved afgørelse efter stk. 2 om tilbud til en erhvervskompetencegivende uddannelse skal uddannelsen kvalificere til arbejde inden for områder, hvor der er behov for arbejdskraft, og der må ikke være tale om en uddannelse med længere varighed end en professionsbacheloruddannelse.

Anden lovgivning

SU-lov.

Statens uddannelsesstøtte (SU-bekendtgørelsen) (Uddannelses- og Forskningsmin. bek. nr. 1515 af 13/12 2017).

Lovændringer

1/1 2015 ved lov nr. 1486 af 23/12 2014 (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud m.v) § 1.

Ydelser m.v.

§ 38. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, modtager under tilbud om vejledning og opkvalificering dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Stk. 2. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 2-5, 7 og 11-14, modtager under tilbuddet den ydelse, som den pågældende er berettiget til i henhold til lov om aktiv socialpolitik eller lov om sygedagpenge, eller for personer, der er omfattet af § 2, nr. 4, efter anden lovgivning.

§ 39. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-5, 7 og 11-14, kan der ved deltagelse i tilbud om vejledning og opkvalificering ydes befordringsgodtgørelse efter § 82.

Stk. 2. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 2, 3 og 11-14, kan der ved deltagelse i tilbud om vejledning og opkvalificering ydes godtgørelse efter § 83.

§ 40. I forbindelse med tilbud om vejledning og opkvalificering kan der ydes tilskud efter kapitel 14 til hjælpemidler, herunder til køb af undervisningsmateriale og arbejdsredskaber, jf. §§ 76 og 77.

§ 41. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler efter dette kapitel, herunder om køb af uddannelse, deltagelse i sprogundervisning samt betaling af kost og logi i forbindelse med, at personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, deltager i tilbud om vejledning og opkvalificering.

Bekendtgørelser

En aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1297 af 9/11 2016, senest ændret ved bek. nr. 1266 af 24/11 2017).

Til toppen

Kapitel 11 – Virksomhedspraktik og nytteindsats

Vejledninger mv.

Kommunal rehabilitering (Indenrigs- og Sundhedsmin. vejl. nr. 9439 af 13/7 2011).

§ 42. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-5, 11 og 14, og som enten har behov for en afklaring af beskæftigelsesmål, eller som på grund af mangelfulde faglige, sproglige eller sociale kompetencer kun vanskeligt kan opnå beskæftigelse på normale løn- og arbejdsvilkår eller med løntilskud, kan få tilbud om virksomhedspraktik på en offentlig eller privat virksomhed.

Stk. 2. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 6 og 7, kan få tilbud om virksomhedspraktik.

Stk. 3. Tilbuddet gives med henblik på at afdække eller optræne personens faglige, sociale eller sproglige kompetencer samt at afklare beskæftigelsesmål.

Stk. 4. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 12 og 13, kan få tilbud om virksomhedspraktik som led i en uddannelsesrettet indsats.

§ 42 a. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-3, 12 og 13, kan virksomhedspraktik tillige gives som nytteindsats, som består af udførelse af samfundsnyttige opgaver hos offentlige arbejdsgivere.

Stk. 2. Tilbuddet gives med det formål, at personen skal arbejde for sin ydelse, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, kan tilbuddet alene gives som rådighedsafprøvende tilbud, jf. § 23.

Lovændringer

1/7 2015 ved lov nr. 1486 af 23/12 2014 (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud m.v.) § 1.

§ 42 b. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-3, har ret til tilbud om virksomhedspraktik, som de selv har fundet, bortset fra nytteindsats efter § 42 a, såfremt betingelserne i dette kapitel i øvrigt er opfyldt.

Stk. 2. Arbejdsgiveren og den ledige aftaler varigheden af perioden med virksomhedspraktik.

Lovændringer

1/7 2015 ved lov nr. 1486 af 23/12 2014 (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud m.v.) § 1.

§ 43. Personer i virksomhedspraktik efter §§ 42 og 42 a er ikke omfattet af de for lønmodtagere gældende regler fastsat i henhold til eller ved lov eller ved kollektiv overenskomst m.v.

Stk. 2. Personer i virksomhedspraktik er uanset bestemmelsen i stk. 1 omfattet af arbejdsmiljølovgivningen og lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet.

Varighed

§ 44. Et tilbud om virksomhedspraktik efter § 42 kan have en varighed, der udgør op til

1) 4 uger for personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, dog 8 uger for personer, der modtager dagpenge på dimittendvilkår, jf. § 54 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., såfremt personerne som minimum har gennemført en kort videregående uddannelse og ikke har været i ordinær beskæftigelse efter endt uddannelse,

2) 4 uger for personer, der er omfattet af § 2, nr. 2 og 12,

3) 13 uger for personer, der er omfattet af § 2, nr. 2 og 12, hvis personen ikke har erhvervserfaring, har langvarig ledighed eller i øvrigt har vanskeligt ved at opnå beskæftigelse med løntilskud, og

4) 13 uger for personer, der er omfattet af § 2, nr. 3-7, 11, 13 og 14.

Stk. 2. For personer, der er omfattet af stk. 1, nr. 3 og 4, kan perioden efter en konkret vurdering forlænges op til 26 uger. Hvis personen herefter ud fra en konkret individuel vurdering har særligt behov for en længere periode, kan perioden forlænges yderligere.

Stk. 3. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 4, og som har fået en »Min Plan« efter § 28, stk. 2, kan varigheden fastsættes ud fra en konkret, individuel vurdering af det i »Min Plan« fastsatte behov for optræning.

Stk. 4. Et tilbud om virksomhedspraktik i form af nytteindsats, jf. § 42 a, kan have en varighed på op til 13 uger.

Lovændringer

1/7 2015 ved lov nr. 1486 af 23/12 2014 (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud m.v.) § 1.

1/1 2015 ved lov nr. 1486 af 23/12 2014 (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud m.v) § 1.

Ydelser m.v.

§ 45. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, modtager under tilbud om virksomhedspraktik dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Stk. 2. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 2-5, 7 og 11-14, modtager under tilbuddet den ydelse, som personen er berettiget til i henhold til lov om aktiv socialpolitik eller lov om sygedagpenge.

§ 46. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-5, 7 og 11-14, kan der ved deltagelse i tilbud om virksomhedspraktik ydes befordringsgodtgørelse efter § 82.

Stk. 2. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 2, 3 og 11-14, kan der ved deltagelse i tilbud om virksomhedspraktik ydes godtgørelse efter § 83.

§ 47. I forbindelse med tilbud om virksomhedspraktik kan der ydes tilskud efter kapitel 14 til hjælpemidler, herunder til køb af arbejdsredskaber, jf. §§ 76 og 77.

Forholdet til virksomhedens ansatte, konkurrenceforvridning m.v.

§ 48. Der skal i såvel private som offentlige virksomheder være et rimeligt forhold mellem antallet af ansatte uden tilskud og antallet af personer i virksomhedspraktik samt ansatte med løntilskud efter kapitel 12.

Stk. 2. Forud for etablering af virksomhedspraktik i mere end 13 uger skal spørgsmålet om etableringen have været drøftet mellem virksomheden og repræsentanter for virksomhedens ansatte.

Stk. 3. Forud for etablering af virksomhedspraktik i form af nytteindsats skal etableringen have været drøftet mellem virksomheden og tillidsrepræsentanten eller en medarbejderrepræsentant.

Stk. 4. For personer, der er i virksomhedspraktik i form af nytteindsats, kan det regionale arbejdsmarkedsråd dispensere fra rimelighedskravet efter ansøgning fra kommunen.

Lovændringer

1/1 2015 ved lov nr. 1486 af 23/12 2014 (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud m.v) § 1.

§ 49. Etablering af virksomhedspraktik, jf. §§ 42 og 42 a, må ikke være konkurrenceforvridende.

§ 49 a. (Ophævet).

§ 50. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler efter dette kapitel, herunder om, at der kan fastsættes nærmere betingelser for virksomhedspraktik hos private arbejdsgivere, om krav til omfanget af et tilbud om virksomhedspraktik samt regler om, hvornår betingelsen efter § 48 er opfyldt. Ministeren kan desuden fastsætte nærmere regler om nytteindsats som nævnt i § 42 a, herunder om indholdet, og hvad der forstås ved offentlige arbejdsgivere, og nærmere regler om muligheden for at dispensere fra rimelighedskravet efter § 48, stk. 4.

Bekendtgørelser

En aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1297 af 9/11 2016, senest ændret ved bek. nr. 1266 af 24/11 2017).

Organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1006 af 30/8 2015, senest ændret ved bek. nr. 491 af 19/5 2017).

Til toppen

Kapitel 11 a – Ophævet

§ 50 a. (Ophævet).

Til toppen

Kapitel 12 – Ansættelse med løntilskud

Vejledninger mv.

Løntilskud (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 9065 af 1/2 2017).

Ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pr. 1. juli 2016 - Tilbagebetaling af løntilskud og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. skr. nr. 9669 af 29/6 2016).

Kommunal rehabilitering (Indenrigs- og Sundhedsmin. vejl. nr. 9439 af 13/7 2011).

§ 51. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-6, 8 og 11-14, kan få tilbud om ansættelse med løntilskud hos offentlige eller private arbejdsgivere. Det gælder dog ikke personer, der er omfattet af § 2, nr. 5 og 14, og som er i et ansættelsesforhold. For personer omfattet af § 2, nr. 12, er det en betingelse, at de ikke vurderes åbenlyst uddannelsesparate.

Stk. 2. For at blive ansat med løntilskud skal personer,

1) som er omfattet af § 2, nr. 1, have været ledige i sammenlagt mere end 6 måneder, jf. dog stk. 4,

2) som er omfattet af § 2, nr. 2, 3, 10, 12 og 13, i en sammenhængende periode på mere end 6 måneder have modtaget arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, integrationsydelse, uddannelseshjælp, sygedagpenge i en ledighedsperiode, ressourceforløbsydelse, revalideringsydelse, ledighedsydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse, kontantydelse efter lov om kontantydelse, have været i tilbud efter kapitel 12 eller have været ledige selvforsørgende, jf. dog stk. 4,

Stk. 3. For at blive ansat med løntilskud hos private arbejdsgivere skal personer,

1) som er omfattet af § 2, nr. 5, i en sammenlagt periode på mere end 6 måneder have modtaget arbejdsløshedsdagpenge eller sygedagpenge, jf. dog stk. 4,

2) som er omfattet af § 2, nr. 11, i en sammenhængende periode på mere end 6 måneder have modtaget arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, integrationsydelse, uddannelseshjælp, sygedagpenge i en ledighedsperiode, ressourceforløbsydelse, revalideringsydelse, ledighedsydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse, kontantydelse efter lov om kontantydelse, have været i tilbud efter dette kapitel eller have været ledige selvforsørgende, jf. dog stk. 4, og

3) som er omfattet af § 2, nr. 14, i en sammenlagt periode på mere end 6 måneder have modtaget ressourceforløbsydelse efter kapitel 6 b i lov om aktiv socialpolitik, arbejdsløshedsdagpenge eller sygedagpenge, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. Varighedskravene i stk. 2 og 3 gælder ikke, hvis personen

1) ikke har en almen eller erhvervsrettet uddannelse på gymnasialt eller højere niveau,

2) er over 50 år eller

3) er enlig forsørger.

Vejledninger mv.

Ændringer i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl. som følge af Aftale om et tryggere dagpengesystem (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10206 af 30/11 2016).

Skrivelse om lov nr. 721 af 25. juni 2014 om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Barselstillæg, aktivitetstillæg til unge kontanthjælpsmodtagere, kontaktforløbet for uddannelseshjælpsmodtagere, fastsættelse af løn ved offentlig løntilskudsansættelse m.v.) (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. skr. nr. 9460 af 23/6 2014).

Lovændringer

2/1 2017 ved lov nr. 624 af 8/6 2016 (Fleksibelt og indkomstbaseret dagpengesystem, månedsudbetaling af dagpenge m.v.) § 2.

1/9 2015 ved lov nr. 1000 af 30/8 2015 (Indførelse af en integrationsydelse, ændring af reglerne om ret til uddannelses- og kontanthjælp m.v.) § 2.

1/3 2015 ved lov nr. 174 af 24/2 2015 om kontantydelse § 28.

1/1 2015 ved lov nr. 1486 af 23/12 2014 (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud m.v) § 1, der finder anvendelse på tilbud om ansættelse med løntilskud hos en offentlig arbejdsgiver, såfremt tilbuddet er bevilget efter 1/1 2015. For tilbud om ansættelse med løntilskud hos en offentlig arbejdsgiver, hvor tilbuddet er bevilget før 1/1 2015, finder de hidtidige regler anvendelse, indtil løntilskudsansættelsen ophører.

Ændringslovens § 11, stk. 2 indeholder bestemmelse om, at for en person omfattet af § 2, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som 1/1 2015 har modtaget offentlige forsørgelsesydelser eller har deltaget i tilbud efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats i sammenlagt mindst 16 og højst 22 måneder, skal jobcenteret ved førstkommende jobsamtale tilbyde personen en intensiveret indsats.

§ 52. Tilbud om ansættelse med løntilskud gives

1) med henblik på oplæring og genoptræning af faglige, sociale eller sproglige kompetencer af personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-5 og 11-14,

2) med henblik på opnåelse eller fastholdelse af beskæftigelse for personer, der er omfattet af § 2, nr. 6, og

3) med henblik på indslusning på arbejdsmarkedet af personer, der er omfattet af § 2, nr. 8.

§ 52 a. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-3, har ret til tilbud om ansættelse med løntilskud efter kapitel 12, såfremt betingelserne i dette kapitel og regler fastsat i medfør heraf er opfyldt, og personen selv har fundet tilbuddet.

Stk. 2. Arbejdsgiveren og den ledige aftaler varigheden af perioden med løntilskud.

Lovændringer

1/7 2015 ved lov nr. 1486 af 23/12 2014 (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud m.v.) § 1.

Varighed

§ 53. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, kan et tilbud om ansættelse med løntilskud hos offentlige arbejdsgivere gives i op til 4 måneder og hos private arbejdsgivere i op til 6 måneder.

Stk. 2. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 2, 3, 12 og 13, kan et tilbud om ansættelse med løntilskud gives i op til 6 måneder.

Stk. 3. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 5, 8, 11 og 14, kan et tilbud om ansættelse med løntilskud gives i op til 1 år.

Stk. 4. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 4 og 6, kan et tilbud om ansættelse med løntilskud gives ud over 1 år.

Lovændringer

Ny § 53 indsat 1/1 2015 ved lov nr. 1486 af 23/12 2014 (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud m.v) § 1, der finder anvendelse for tilbud om ansættelse med løntilskud hos en offentlig arbejdsgiver for personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, såfremt tilbuddet er bevilget fra 1/1 2015. For tilbud om ansættelse med løntilskud hos en offentlig arbejdsgiver, hvor tilbuddet er bevilget før 1/1 2015, finder de hidtidige regler anvendelse, indtil løntilskudsansættelsen ophører.

Ændringen finder tillige anvendelse for tilbud om ansættelse med løntilskud hos en privat arbejdsgiver for personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-3, 12 eller 13, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, såfremt tilbuddet er bevilget fra 1/1 2015. For tilbud om ansættelse med løntilskud hos en privat arbejdsgiver, hvor tilbuddet er bevilget før 1/1 2015, finder de hidtidige regler anvendelse, indtil løntilskudsansættelsen ophører.

Løn- og arbejdsvilkår

§ 54. Ved ansættelse med løntilskud hos private arbejdsgivere af personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-3, 5 og 11-14, skal løn- og arbejdsvilkår være overenskomstmæssige eller de for tilsvarende arbejde sædvanligt gældende.

§ 55. Ved ansættelse med løntilskud hos offentlige arbejdsgivere af personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-3, 5 og 11-14, skal løn- og arbejdsvilkår være overenskomstmæssige, jf. dog stk. 2-6.

Stk. 2. Lønnen udgør 121,47 kr. pr. time (2015-niveau) eksklusive feriepenge m.v.

Stk. 3. Ved ansættelse af personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, skal lønnen til personen efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag ligge på niveau med personens individuelle dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Stk. 4. Ved ansættelse af personer, der er omfattet af § 2, nr. 2, 3 og 11-14, skal lønnen til personen efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag under hele ansættelsesforholdet ligge på niveau med personens samlede individuelle hjælp efter lov om aktiv socialpolitik ved ansættelsesforholdets påbegyndelse.

Stk. 5. Den offentlige arbejdsgiver fastsætter arbejdstiden i det enkelte tilbud under hensyn til lønnen, jf. stk. 3 og 4. Antallet af arbejdstimer rundes op til nærmeste hele antal timer. Ved ansættelsesforholdets påbegyndelse fastsættes arbejdstiden for hele perioden.

Stk. 6. Ved ansættelse af en person, der er omfattet af § 2, nr. 5, fastsættes arbejdstiden efter aftale mellem kommunen, arbejdsgiveren og personen.

Stk. 7. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at lønnen og arbejdstiden nedsættes, hvis personen har ordinær beskæftigelse.

Beløb 2018

Kr.

Maksimal timeløn (stk. 2) 

126,32

Bekendtgørelser

En aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1297 af 9/11 2016, senest ændret ved bek. nr. 1266 af 24/11 2017).

Vejledninger mv.

Ændringer i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl. som følge af Aftale om et tryggere dagpengesystem (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10206 af 30/11 2016).

Skrivelse om lov nr. 721 af 25. juni 2014 om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Barselstillæg, aktivitetstillæg til unge kontanthjælpsmodtagere, kontaktforløbet for uddannelseshjælpsmodtagere, fastsættelse af løn ved offentlig løntilskudsansættelse m.v.) (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. skr. nr. 9460 af 23/6 2014).

Lovændringer

2/1 2017 ved lov nr. 624 af 8/6 2016 (Fleksibelt og indkomstbaseret dagpengesystem, månedsudbetaling af dagpenge m.v.) § 2. Ændringen finder ikke anvendelse på tilbud om ansættelse med løntilskud, der er påbegyndt før 2/1 2017. For sådanne tilbud finder de hidtil gældende regler anvendelse.

1/1 2015 ved lov nr. 1486 af 23/12 2014 (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud m.v) § 1, der finder anvendelse på tilbud om ansættelse med løntilskud hos en offentlig arbejdsgiver, såfremt tilbuddet er bevilget efter 1/1 2015. For tilbud om ansættelse med løntilskud hos en offentlig arbejdsgiver, hvor tilbuddet er bevilget før 1/1 2015, finder de hidtidige regler anvendelse, indtil løntilskudsansættelsen ophører.

§ 56. Ved ansættelse med løntilskud af personer, der er omfattet af § 2, nr. 4, skal lønnen som minimum svare til den mindste overenskomstmæssige på det aktuelle ansættelsesområde eller den for tilsvarende arbejde sædvanlig gældende og arbejdsvilkårene svare til de overenskomstmæssige eller de for tilsvarende arbejde sædvanlig gældende.

Stk. 2. Ved ansættelse med løntilskud i elev- eller lærlingeforløb af personer, der er omfattet af § 2, nr. 4, og som på grund af omfattende psykiske, fysiske eller sociale problemer alene er i stand til at yde en meget begrænset arbejdsindsats, skal lønnen svare til den mindste overenskomstmæssige elev- eller lærlingeløn og arbejdsvilkårene svare til de overenskomstmæssige eller de for tilsvarende arbejde sædvanlig gældende, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Jobcenteret kan efter en konkret og individuel vurdering beslutte, at lønnen til personer omfattet af stk. 2 som minimum skal svare til den mindste overenskomstmæssige løn på det aktuelle ansættelsesområde eller den for tilsvarende arbejde sædvanlig gældende.

§ 57. Ved ansættelse med løntilskud af personer, der er omfattet af § 2, nr. 6, fastsættes løn- og arbejdsvilkår, herunder arbejdstiden, ved aftale mellem arbejdsgiveren og personen. Dette skal ske i samarbejde med de faglige organisationer.

§ 58. Ved ansættelse med løntilskud af personer, der er omfattet af § 2, nr. 8, skal løn- og arbejdsvilkår være overenskomstmæssige eller de for tilsvarende arbejde sædvanligt gældende.

§ 59. Personer, der ansættes med løntilskud, er i øvrigt omfattet af den lovgivning, der gælder for lønmodtagere.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte undtagelser fra stk. 1.

Merbeskæftigelse m.v.

§ 60. Forud for ansættelse med løntilskud skal spørgsmålet om ansættelsen have været drøftet mellem virksomheden og repræsentanter for virksomhedens ansatte.

§ 61. Ansættelse med løntilskud af personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-3, 5 og 11-14, skal medføre en nettoudvidelse af antallet af ansatte hos vedkommende arbejdsgiver. Ved nettoudvidelse forstås merbeskæftigelse i forhold til virksomhedens normale beskæftigelse.

Stk. 2. Betingelsen om merbeskæftigelse påses af arbejdsgiveren og de ansatte i fællesskab. Uenighed om betingelsen om merbeskæftigelse afgøres efter de gældende fagretlige regler om mægling og eventuel voldgift. For private arbejdsgivere, der ikke er omfattet af kollektiv overenskomst, afgør det regionale arbejdsmarkedsråd, jf. kapitel 5 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., administrativt endeligt, om betingelsen om merbeskæftigelse er opfyldt.

Lovændringer

1/1 2015 ved lov nr. 1486 af 23/12 2014 (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud m.v) § 1.

§ 62. Der skal i såvel private som offentlige virksomheder være et rimeligt forhold mellem antallet af ansatte uden løntilskud og antallet af ansatte med løntilskud efter dette kapitel samt personer i virksomhedspraktik.

Løntilskud

§ 63. Ved ansættelse efter dette kapitel udbetales der et løntilskud til arbejdsgiveren.

Stk. 2. Løntilskuddet pr. time efter stk. 1 kan udgøre (pr. 1. januar 2015):

1) 26,54 kr.,

2) 46,48 kr.,

3) 74,05 kr.,

4) 107,55 kr. eller

5) 143,14 kr.

Beløb 2018

Kr.

Pensionister/tidl. skånejob (stk. 2, nr. 1) 

28,00

Pensionister (stk. 2, nr. 2) 

49,03

Private arbejdsgivere (stk. 2, nr. 3)

78,12

Offentlige arbejdsgivere (stk. 2, nr. 4)

113,46

Private/offentlige arbejdsgivere (stk. 2, nr. 5)

151,00

Lovændringer

1/1 2015 ved lov nr. 1486 af 23/12 2014 (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud m.v) § 1.

§ 64. Fastsættelse af, hvilken løntilskudssats efter § 63 der skal udbetales, sker efter en konkret vurdering af personens evner og forudsætninger for at deltage i arbejdet i samme omfang som de øvrige ansatte, jf. dog stk. 2-7. Ved ansættelse af personer, der er omfattet af § 2, nr. 4, foretages vurderingen efter de regler, der er fastsat i medfør af § 31, stk. 1, 4. pkt., om krav til undersøgelse af arbejdsevne.

Stk. 2. Ved ansættelse af personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-3, 12 og 13, udgør løntilskuddet 74,05 kr. pr. time til private arbejdsgivere. Tilskuddet til offentlige arbejdsgivere udgør 107,55 kr. pr. time.

Stk. 3. Ved ansættelse af personer, der er omfattet af § 2, nr. 4, 11 og 14, kan løntilskuddet højst udgøre 143,14 kr. pr. time til såvel private som offentlige arbejdsgivere. Ved ansættelse af personer omfattet af § 2, nr. 4, i elev- og lærlingeforløb, hvor lønnen fastsættes efter § 56, stk. 1, skal tilskuddet efter § 63 fastsættes med udgangspunkt i forskellen mellem elev- og lærlingelønnen på området og den mindste overenskomstmæssige løn på det aktuelle ansættelsesområde eller den løn, som sædvanligvis gælder for tilsvarende arbejde med tillæg af eventuelt arbejdsgiverbidrag til ATP m.v.

Stk. 4. Ved ansættelse i elev- og lærlingeforløb kan der kun ydes tilskud til elev- eller lærlingelønnen, hvis personen på grund af omfattende psykiske, fysiske eller sociale problemer alene er i stand til at yde en meget begrænset arbejdsindsats.

Stk. 5. Ved ansættelse af personer, der er omfattet af § 2, nr. 5, udgør løntilskuddet 74,05 kr. pr. time til private arbejdsgivere. Tilskuddet til offentlige arbejdsgivere udgør 143,14 kr. pr. time.

Stk. 6. Ved ansættelse af personer, der er omfattet af § 2, nr. 6, udgør løntilskuddet 26,54 kr. pr. time til såvel private som offentlige arbejdsgivere. I særlige tilfælde kan løntilskuddet udgøre 46,48 kr. pr. time, herunder i tilfælde, hvor arbejdsgivere, der modtager tilskud til personer, der før den 1. juli 1998 er ansat i beskyttede enkeltpladser efter lov om social bistand, i stedet ønsker at modtage tilskud efter dette kapitel.

Stk. 7. Ved ansættelse af personer, der er omfattet af § 2, nr. 8, kan løntilskuddet højst udgøre 143,14 kr. pr. time til såvel private som offentlige arbejdsgivere.

Vejledninger mv.

Orientering om det enstrengede beskæftigelsessystem - ændringer som følge af L 185 (Arbejdsmarkedsst. skr. nr. 9403 af 25/6 2009).

Lovændringer

1/3 2017 ved lov nr. 173 af 20/2 2017 (Trepartsaftale på Beskæftigelsesministeriets område om uddannelsesløft, voksenlærlingeordningen og 6 ugers jobrettet uddannelse) § 2.

1/1 2015 ved lov nr. 1486 af 23/12 2014 (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud m.v) § 1, der finder anvendelse på tilbud om ansættelse med løntilskud hos en offentlig arbejdsgiver, såfremt tilbuddet er bevilget efter 1/1 2015. For tilbud om ansættelse med løntilskud hos en offentlig arbejdsgiver, hvor tilbuddet er bevilget før 1/1 2015, finder de hidtidige regler anvendelse, indtil løntilskudsansættelsen ophører.

§ 65. Udbetaling af tilskud må ikke være konkurrenceforvridende.

§ 66. Til personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-5 og 11-14, kan der ved ansættelse med løntilskud ydes befordringsgodtgørelse efter § 82.

§ 67. I forbindelse med tilbud om ansættelse med løntilskud kan der ydes tilskud efter kapitel 14 til hjælpemidler, herunder til køb af arbejdsredskaber, jf. §§ 76 og 77.

§ 67 a-f. (Ophævet).

§ 68. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler efter dette kapitel, herunder regler om, at der kan fastsættes nærmere betingelser for ansættelse med løntilskud hos private arbejdsgivere.

Bekendtgørelser

En aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1297 af 9/11 2016, senest ændret ved bek. nr. 1266 af 24/11 2017).

Til toppen

Kapitel 12 a – Ressourceforløb

Vejledninger mv.

Ressourceforløb (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. skr. nr. 9248 af 14/3 2017).

§ 68 a. Personer under 40 år, der har komplekse problemer ud over ledighed, der ikke har kunnet løses gennem en indsats efter denne lov eller efter lov om aktiv socialpolitik, og som kræver et helhedsorienteret forløb med en kombination af indsats efter denne lov og sociale eller sundhedsmæssige indsatser, skal tilbydes et ressourceforløb, jf. dog stk. 2. Det er endvidere en betingelse, at personen

1) har modtaget længerevarende offentlig forsørgelse,

2) har deltaget i tilbud efter denne lov eller revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik uden at have øget tilknytningen til arbejdsmarkedet, eller

3) at kommunen vurderer, at der er behov for en længerevarende indsats, før der kan fastsættes et konkret beskæftigelsesmål.

Stk. 2. Personer, hvor det som følge af svær sygdom eller på grund af betydelige funktionsnedsættelser er åbenbart formålsløst at forsøge at udvikle deres arbejdsevne i et ressourceforløb, er undtaget fra stk. 1.

Stk. 3. Forud for visitation til et ressourceforløb skal den forberedende del af rehabiliteringsplanen, jf. § 30 a, være udarbejdet og sagen have været forelagt rehabiliteringsteamet, jf. §§ 9-12 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Personen og dennes sagsbehandler skal deltage i rehabiliteringsteamets møder, når personens sag behandles, jf. § 10, stk. 2, i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Stk. 4. Ressourceforløbet skal være af mindst 1 og højst 5 års varighed.

Stk. 5. Indsatsdelen af rehabiliteringsplanen udarbejdes for alle personer, der er visiteret til et ressourceforløb, jf. § 30 a, stk. 1.

Stk. 6. Ressourceforløbet kan bestå af tilbud efter kapitel 9 b-12 og en indsats efter anden lovgivning, herunder efter lov om social service og sundhedsloven. Ressourceforløbet kan tillige indeholde indsatser, der kan stabilisere og forbedre personens fysiske, psykiske og sociale tilstand, med henblik på at personen efterfølgende kan deltage i tilbud efter denne lov.

Stk. 7. Kommunen skal inden ressourceforløbets afslutning træffe beslutning om, hvilke indsatser der skal iværksættes fremadrettet.

Stk. 8. Personen kan tilbydes flere på hinanden følgende ressourceforløb. Fylder personen 40 år under et ressourceforløb, fortsætter forløbet, til det er afsluttet.

Stk. 9. For personer over 40 år gælder stk. 1-7 tilsvarende. Hvis personen ønsker det, kan kommunen tilbyde mere end ét ressourceforløb. Der kan alene gives ressourceforløb frem til det tidspunkt, hvor personen når folkepensionsalderen.

Vejledninger mv.

Sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager på beskæftigelsesområdet (Beskæftigelsesmin. vejl. nr. 10378 af 23/12 2016).

Lovændringer

1/1 2016 ved lov nr. 1868 af 29/12 2015 (Midlertidig periode med ret til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom m.v.) § 2.

5/1 2015 ved lov nr. 720 af 25/6 2014 (Ny sygedagpengemodel med tidlig opfølgning og indsats, jobafklaringsforløb, arbejdsløshedsdagpenge under sygdom m.v.) § 2.

1/1 2015 ved lov nr. 1486 af 23/12 2014 (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud m.v) § 1.

§ 68 b. Personer under 40 år, der er omfattet af § 2, nr. 6, og som ønsker at deltage i et ressourceforløb, kan af kommunen få tilbud herom efter reglerne i § 68 a, stk. 3-7.

Stk. 2. Hvis personen ikke følger forløbet, kan kommunen træffe afgørelse om, at forløbet ophører.

§ 68 c. Kommunen skal udpege en gennemgående og koordinerende sagsbehandler til personer, der deltager i et ressourceforløb efter § 68 a eller § 68 b. Sagsbehandleren skal udarbejde rehabiliteringsplanens indsatsdel sammen med personen, jf. § 30 a, varetage den løbende opfølgning og koordinering i samarbejde med personen, sørge for, at indsatsdelen justeres efter personens aktuelle situation og behov, og bistå personen med at gennemføre rehabiliteringsplanen, herunder realisere uddannelses- og beskæftigelsesmål.

Stk. 2. Funktionen som gennemgående og koordinerende sagsbehandler kan overdrages til en anden enhed i kommunen end jobcenteret, jf. § 6, stk. 4, i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Lovændringer

1/1 2015 ved lov nr. 1486 af 23/12 2014 (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud m.v) § 1.

Til toppen

Kapitel 12 b – Jobafklaringsforløb

Vejledninger mv.

Jobafklaringsforløb og ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 9622 af 4/7 2017).

§ 68 d. En sygedagpengemodtager, som er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom, jf. § 7 i lov om sygedagpenge, og som ikke kan få forlænget sygedagpengene efter § 27 i lov om sygedagpenge, har ret til at få et jobafklaringsforløb ved ophør af sygedagpengene. Tilsvarende gælder for en person, der på første fraværsdag ville have haft ret til sygedagpenge fra kommunen, hvis personen ikke var omfattet af tidsbegrænsningen i § 24, stk. 1, i lov om sygedagpenge, jf. § 24 a i lov om sygedagpenge. En person, som fortsat er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom, men hvis ret til sygedagpenge ophører efter § 24 c, stk. 1, i lov om sygedagpenge, har ret til at få et jobafklaringsforløb ved ophør af sygedagpengene. Under jobafklaringsforløbet skal personen have en individuelt tilpasset, tværfaglig og helhedsorienteret indsats med udgangspunkt i personens forudsætninger og behov, herunder helbredstilstand, jf. § 68 f.

Stk. 2. Senest 4 uger efter overgang til et jobafklaringsforløb eller 4 uger efter det tidspunkt, hvor kommunen har truffet afgørelse om, at personen er berettiget til et jobafklaringsforløb efter § 24 a i lov om sygedagpenge, skal sagen, jf. dog stk. 3, behandles i rehabiliteringsteamet efter reglerne i kapitel 2 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Stk. 3. Stk. 2 finder ikke anvendelse, når fuld raskmelding forventes inden 8 uger regnet fra tidspunktet for overgang til jobafklaringsforløb, eller når personen har fået en tværfaglig og helhedsorienteret indsats efter § 13 d i lov om sygedagpenge, hvis personen overgår fra sygedagpenge til jobafklaringsforløb ved revurderingstidspunktet efter § 24, stk. 1, i lov om sygedagpenge. Ved overgangen til jobafklaringsforløbet videreføres den tværfaglige indsats som et jobafklaringsforløb.

Stk. 4. Ved ophør af det første jobafklaringsforløb har personen ret til at få et eller flere efterfølgende jobafklaringsforløb, jf. § 68 e, når personen er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom.

Stk. 5. Et jobafklaringsforløb kan højst have en varighed på 2 år, når personen er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. Et jobafklaringsforløb ophører på det tidspunkt, hvor personen når folkepensionsalderen.

Stk. 6. Et jobafklaringsforløb ophører, når en person overgår til at modtage sygedagpenge efter § 24 b, stk. 1, i lov om sygedagpenge.

Vejledninger mv.

Vurdering af uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager og sager om jobafklaringsforløb (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 9661 af 28/6 2016).

Lovændringer

1/7 2016 ved lov nr. 625 af 8/6 2016 (Forlængelse af forsøg med ret til at afvise lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser m.v.) § 5.

1/1 2016 ved lov nr. 1868 af 29/12 2015 (Midlertidig periode med ret til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom m.v.) § 2.

5/1 og 1/1 2015 ved lov nr. 1486 af 23/12 2014 (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud m.v) § 1.

§ 68 e. Inden ophør af et jobafklaringsforløb skal kommunen foretage en vurdering af personens arbejdsevne og muligheder for at komme tilbage i beskæftigelse, herunder om personen vurderes

1) at kunne vende tilbage i arbejde,

2) at være uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom og fortsat i målgruppen for et nyt jobafklaringsforløb eller

3) at være i målgruppen for ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension.

Stk. 2. Vurderer kommunen, at personen er omfattet af stk. 1, nr. 2 eller 3, skal personen have sin sag forelagt rehabiliteringsteamet, jf. kapitel 2 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., som en sag om ressourceforløb, fleksjob, eller førtidspension eller som en sag om nyt jobafklaringsforløb.

Stk. 3. Hvis kommunen vurderer, at en person i jobafklaringsforløb er i risiko for fortsat at være uarbejdsdygtig på grund af sygdom 4 år efter ophør af sygedagpengene, skal der senest 3½ år efter ophør af sygedagpengene ud over indsatsen efter § 68 f iværksættes

1) en samtale med regionens sundhedskoordinator om personens mulighed for at udvikle arbejdsevnen og

2) et intensiveret kontaktforløb, hvor den individuelle samtale holdes løbende og mindst seks gange inden for 6 kalendermåneder, jf. § 18, stk. 2.

Stk. 4. Inden kommunen forelægger en sag for rehabiliteringsteamet med henblik på en vurdering af, om personen skal have et nyt jobafklaringsforløb ud over 4 år efter ophør af sygedagpengene, skal kommunen efter en konkret vurdering tage stilling til, om sagen skal forelægges for regionens kliniske funktion til vurdering af borgerens muligheder for at arbejde.

Lovændringer

1/1 2015 ved lov nr. 1486 af 23/12 2014 (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud m.v) § 1.

§ 68 f. Et jobafklaringsforløb skal give personen en individuelt tilpasset, tværfaglig og helhedsorienteret indsats, med henblik på at personen bringes tilbage i beskæftigelse eller i gang med en uddannelse.

Stk. 2. Jobafklaringsforløbet kan bestå af tilbud efter kapitel 9 b-12 og en indsats efter anden lovgivning. Jobafklaringsforløbet kan endvidere bestå i indsatser, der kan stabilisere og forbedre personens fysiske, psykiske og sociale tilstand med henblik på at understøtte, at personen kan deltage i tilbud efter denne lov og dermed udvikle arbejdsevnen og fremme tilknytningen til og fastholdelsen på arbejdsmarkedet.

Stk. 3. Hvis personen er i et ansættelsesforhold, tilrettelægges jobafklaringsforløbet med fokus på hurtigst mulig tilbagevenden til jobbet og med inddragelse af arbejdsgiveren.

Stk. 4. Forventes fuld raskmelding inden 8 uger regnet fra tidspunktet for overgang til jobafklaringsforløb, og er der ikke allerede iværksat en tværfaglig indsats som led i sygedagpengeforløbet, kan kommunen ud fra en konkret vurdering beslutte, om der skal gives en beskæftigelsesrettet indsats med tilbud om vejledning og opkvalificering efter kapitel 10 eller virksomhedspraktik efter kapitel 11.

Lovændringer

1/1 2016 ved lov nr. 1868 af 29/12 2015 (Midlertidig periode med ret til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom m.v.) § 2.

§ 68 g. Kommunen skal udpege en gennemgående og koordinerende sagsbehandler til en person, der har ret til et jobafklaringsforløb.

Stk. 2. Den gennemgående og koordinerende sagsbehandler skal sammen med personen udarbejde rehabiliteringsplanens forberedende del og rehabiliteringsplanens indsatsdel, jf. § 30 a, varetage den løbende opfølgning og koordinering i samarbejde med personen, sørge for, at indsatsdelen justeres efter personens aktuelle situation og behov, og bistå personen med at gennemføre rehabiliteringsplanen, herunder realisere uddannelses- og beskæftigelsesmål.

Stk. 3. Funktionen som gennemgående og koordinerende sagsbehandler kan overdrages til en anden enhed i kommunen end jobcenteret, jf. § 6, stk. 4, i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Lovændringer

1/1 2015 ved lov nr. 1486 af 23/12 2014 (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud m.v) § 1.

Til toppen

Kapitel 13 – Fleksjob m.v.

Vejledninger mv.

Fleksjob m.v. (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 9345 af 7/4 2017).

Kommunal rehabilitering (Indenrigs- og Sundhedsmin. vejl. nr. 9439 af 13/7 2011).

Visitation

§ 69. Jobcenteret sørger for, at personer under folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, med varige og væsentlige begrænsninger i arbejdsevnen, jf. § 2, nr. 7, har mulighed for

1) ansættelse hos private eller offentlige arbejdsgivere i fleksjob efter § 70 eller

2) støtte til at fastholde beskæftigelsen i egen virksomhed efter § 70 g.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan under hensyn til Danmarks internationale forpligtelser fastsætte regler om, at der inden for visse erhvervsområder ikke er adgang til at beskæftige personer efter stk. 1.

Stk. 3. Fleksjob kan alene oprettes hos en arbejdsgiver med hjemsted i Danmark.

Stk. 4. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om fleksløntilskud til ansatte i fleksjob hos en arbejdsgiver med hjemsted i Danmark, hvor arbejdet skal udføres i udlandet.

Bekendtgørelser

Fleksjob (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 183 af 23/2 2017).

Den statslige fleksjobordning for tilskudsmodtagere (Finansmin. bek. nr. 1375 af 2/12 2013).

Vejledninger mv.

Skrivelse til arbejdsgivere med ansatte i fleksjob, der opfylder betingelserne for fleksjob påbegyndt før den 1. januar 2013 (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. skr. nr. 9485 af 30/6 2014).

Aktivvejledning Pkt. 309-360 (Socialmin. vejl. nr. 39 af 5/3 1998).

Principafgørelser

2016

9880 af 8/9 2016: Ankestyrelsens principafgørelse 53-16 om fleksjob - tilskud til selvstændig virksomhed - familieplejer - plejefamilie.

2015

9701 af 30/6 2015: Ankestyrelsens principafgørelse 29-15 om sygedagpenge - forlængelse - behandling i rehabiliteringsteam.

2014

9321 af 27/5 2014: Ankestyrelsens principafgørelse 25-14 om fleksjob - førtidspension - arbejdsevne - meget begrænset arbejdsevne.

9320 af 27/5 2014: Ankestyrelsens principafgørelse 24-14 om ressourceforløb - fleksjob - komplekse problemer.

9061 af 7/2 2014: Ankestyrelsens principafgørelse 6-14 om - fleksjob - afslag - rehabiliteringsteam - rehabiliteringsplan.

2013

9722 af 30/4 2013: Ankestyrelsens principafgørelse 62-13 om fleksjob - selvstændig virksomhed - fuldtid/deltid - ansættelse.

2012

10042 af 1/6 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 101-12 om sygedagpenge - forlængelse - fleksjob - retskrav.

2011

10187 af 31/8 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 150-11 om fleksjob - arbejdsevne - nedsættelse af arbejdsevnen - væsentligt omfang.

10186 af 31/8 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 149-11 om fleksjob - arbejdsevne - nedsættelse af arbejdsevnen - vurdering i forhold til fuldtidsarbejde.

2010

10389 af 30/10 2010: Ankestyrelsens principafgørelse 215-10 om fleksjob - løntilskud - afgået ved døden - efterladte - overenskomst.

2009

10650 af 1/5 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 110-09 om fleksjob - betingelser for tildeling - varig nedsættelse af arbejdsevne.

10568 af 26/1 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 22-09 om fleksjob - grænsearbejder - bopæl i Sverige - arbejdstager i Danmark - EU regler.

2006

10976 af 1/11 2006: Ankestyrelsens principafgørelse N-14-06 om fleksjob - nedsat arbejdsevne - vurdering - væsentligt omfang.

10973 af 29/9 2006: Ankestyrelsens principafgørelse N-11-06 om fleksjob - vurdering af arbejdsevne - væsentlighed.

10969 af 31/3 2006: Ankestyrelsens principafgørelse N-6-06 om fleksjob - visitation - arbejdsprøvning - arbejdsevne ej nedsat.

10968 af 31/3 2006: Ankestyrelsens principafgørelse N-5-06 om fleksjob - arbejdsprøvning - arbejdsevne ej nedsat - behandlingsmuligheder.

10965 af 3/2 2006: Ankestyrelsens principafgørelse N-2-06 om fleksjob - udland - grænsearbejder - EU - regler.

2005

10768 af 1/12 2005: Ankestyrelsens principafgørelse N-8-05 om fleksjob - afslag - krav om arbejdsprøvning.

10765 af 6/7 2005: Ankestyrelsens principafgørelse N-5-05 om løntilskud til fleksjob - bortfald - folkepensionsalder.

2003

9294 af 25/7 2003: Ankestyrelsens principafgørelse A-29-03 om fleksjob - varig begrænsning af arbejdsevnen - høj alder.

9285 af 7/5 2003: Ankestyrelsens principafgørelse A-17-03 om arbejdsprøvning - rådighed - fleksjob - påbegyndelse af sag om førtidspension - revalidering.

9273 af 6/3 2003: Ankestyrelsens principafgørelse A-2-03 om fleksjob - ekstrajob - arbejdsevne - løntilskud.

2002

9256 af 3/10 2002: Ankestyrelsens principafgørelse A-33-02 om fleksjob - påbegyndelse af sag om førtidspension - revalideringsmuligheder.

1999

9202 af 15/12 1999: Ankestyrelsens principafgørelse A-28-99 om fleksjob - varig begrænsning i arbejdsevnen - midlertidig forværring - tilskuddets størrelse.

§ 70. Jobcenteret giver tilbud om fleksjob til personer, som ikke modtager førtidspension efter lov om social pension eller lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., og som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet.

Stk. 2. Jobcenteret kan endvidere give tilbud om fleksjob til personer, der aktuelt har en meget begrænset arbejdsevne, hvis der er mulighed for, at deres arbejdsevne inden for en rimelig periode kan udvikles.

Stk. 3. Fleksjob kan først tilbydes, når alle relevante tilbud efter denne lov samt andre foranstaltninger, herunder eventuelt forsøg på omplacering på arbejdspladsen, har været afprøvet for at bringe eller fastholde den pågældende i ordinær beskæftigelse. Undtaget herfra er tilfælde, hvor det er åbenbart formålsløst at gennemføre de nævnte foranstaltninger forud for visitationen.

Principafgørelser

2015

9701 af 30/6 2015: Ankestyrelsens principafgørelse 29-15 om sygedagpenge - forlængelse - behandling i rehabiliteringsteam.

2014

9321 af 27/5 2014: Ankestyrelsens principafgørelse 25-14 om fleksjob - førtidspension - arbejdsevne - meget begrænset arbejdsevne.

9320 af 27/5 2014: Ankestyrelsens principafgørelse 24-14 om ressourceforløb - fleksjob - komplekse problemer.

9061 af 7/2 2014: Ankestyrelsens principafgørelse 6-14 om - fleksjob - afslag - rehabiliteringsteam - rehabiliteringsplan.

2012

10042 af 1/6 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 101-12 om sygedagpenge - forlængelse - fleksjob - retskrav.

2011

10187 af 31/8 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 150-11 om fleksjob - arbejdsevne - nedsættelse af arbejdsevnen - væsentligt omfang.

10186 af 31/8 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 149-11 om fleksjob - arbejdsevne - nedsættelse af arbejdsevnen - vurdering i forhold til fuldtidsarbejde.

10103 af 30/4 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 65-11 om fleksjob - anden aktør - overdragelse - afgørelseskompetence - særlige klageregler.

10102 af 30/4 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 64-11 om kompetence - arbejdsevne - processuel beslutning - fleksjob.

2010

10389 af 30/10 2010: Ankestyrelsens principafgørelse 215-10 om fleksjob - løntilskud - afgået ved døden - efterladte - overenskomst.

10358 af 31/8 2010: Ankestyrelsens principafgørelse 182-10 om fleksjob - selvstændig erhvervsdrivende - tilskud i egen virksomhed - varig begrænsning af arbejdsevnen - krav om arbejdsprøvning.

2009

10650 af 1/5 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 110-09 om fleksjob - betingelser for tildeling - varig nedsættelse af arbejdsevne.

10568 af 26/1 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 22-09 om fleksjob - grænsearbejder - bopæl i Sverige - arbejdstager i Danmark - EU regler.

2008

10984 af 1/5 2008: Ankestyrelsens principafgørelse N-4-08 om fleksjob - løn - opsigelsesperiode - selvforsørgende - førtidspension - tilkendelsestidspunkt.

11191 af 2/11 2007: Ankestyrelsens principafgørelse N-9-07 om fleksjob - betingelser for tildeling - varigt nedsat arbejdsevne - arbejdsprøvning - nuværende erhverv.

11190 af 27/9 2008: Ankestyrelsens principafgørelse N-8-07 om fleksjob - krav om arbejdsprøvning - åbenbart formålsløst.

2007

11185 af 27/4 2007: Ankestyrelsens principafgørelse N-3-07 om fleksjob - rådighed - kommunens pligt til tilbud - frakendelse.

2006

10979 af 21/12 2006: Ankestyrelsens principafgørelse N-17-06 om fleksjob - tilskud til selvstændig virksomhed - landbrug - arbejdsevne - 7-dages uge.

10976 af 1/11 2006: Ankestyrelsens principafgørelse N-14-06 om fleksjob - nedsat arbejdsevne - vurdering - væsentligt omfang.

10969 af 31/3 2006: Ankestyrelsens principafgørelse N-6-06 om fleksjob - visitation - arbejdsprøvning - arbejdsevne ej nedsat.

10968 af 31/3 2006: Ankestyrelsens principafgørelse N-5-06 om fleksjob - arbejdsprøvning - arbejdsevne ej nedsat - behandlingsmuligheder.

2005

10770 af 1/12 2005: Ankestyrelsens principafgørelse N-11-05 om fleksjob - selvstændig erhvervsdrivende - landmand - tilskud i egen virksomhed - varig begrænsning af arbejdsevnen - krav om arbejdsprøvning - revalidering.

10768 af 1/12 2005: Ankestyrelsens principafgørelse N-8-05 om fleksjob - afslag - krav om arbejdsprøvning.

10764 af 6/7 2005: Ankestyrelsens principafgørelse N-4-05 om fleksjob - tildelingsbetingelser - varig nedsættelse af arbejdsevne.

2004

9250 af 4/3 2004: Ankestyrelsens principafgørelse A-5-04 om visitation til fleksjob - revalidering overvejende sandsynlig - uændret afgørelsesgrundlag - verserende arbejdsskadesag.

9361 af 20/4 2004: Ankestyrelsens principafgørelse N-2-04 om fleksjob - afslag på at sagen overgår til behandling som førtidspensionssag - ressourceprofil - konkrete jobfunktioner.

2003

9435 af 6/11 2003: Ankestyrelsens principafgørelse R-9-03 om fleksjob - klage over ressourceprofilen.

9402 af 26/9 2003: Ankestyrelsens principafgørelse N-1-03 om fleksjob - hvilende førtidspension.

9285 af 7/5 2003: Ankestyrelsens principafgørelse A-17-03 om arbejdsprøvning - rådighed - fleksjob - påbegyndelse af sag om førtidspension - revalidering.

2002

9256 af 3/10 2002: Ankestyrelsens principafgørelse A-33-02 om fleksjob - påbegyndelse af sag om førtidspension - revalideringsmuligheder.

2000 

9235 af 15/5 2000: Ankestyrelsens principafgørelse A-19-00 om fleksjob - helhedsvurdering - arbejdspraktik - revalidering.

1999

9187 af 15/7 1999: Ankestyrelsens principafgørelse A-9-99 om fleksjob - tildelingsbetingelser - varig nedsættelse af arbejdsevne - revalidering.

§ 70 a. Grundlaget for en afgørelse om fleksjob består af rehabiliteringsplanens forberedende del, som har været behandlet i et rehabiliteringsteam, jf. § 30 a og kapitel 2 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Rehabiliteringsplanen skal indeholde følgende:

1) Dokumentation for, at personens ressourcer og udfordringer er fuldt afklarede i forhold til uddannelse og beskæftigelse,

2) dokumentation for, at alle relevante indsatser efter denne lov samt andre foranstaltninger har været afprøvet for at bringe eller fastholde den pågældende i ordinær beskæftigelse,

3) dokumentation for, at den pågældendes arbejdsevne anses for varigt og væsentligt begrænset og ikke kan anvendes til at opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår, og

4) dokumentation for, at den pågældende har været ansat under de sociale kapitler m.v., jf. § 70 b, i mindst 12 måneder, hvis personen skal ansættes i fleksjob på den hidtidige arbejdsplads.

Stk. 2. I en forsøgsperiode fra den 1. juli 2016 til og med den 30. juni 2019 indhenter jobcenteret, hvis personen i forbindelse med en afgørelse om fleksjob afviser at modtage lægebehandling, jf. § 11, stk. 1, nr. 2, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, en udtalelse fra sundhedskoordinatoren om, hvorvidt en anden behandling kan anbefales, jf. § 15, stk. 2, i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Stk. 3. Har jobcenteret indhentet en udtalelse i sagen, jf. stk. 2, kan det i forsøgsperioden ikke tillægges betydning for jobcenterets afgørelse om fleksjob, at personen afviser at modtage lægebehandling, herunder den lægebehandling, som måtte være anbefalet af sundhedskoordinatoren.

Stk. 4. Ønsker personen ikke, at der indhentes en udtalelse fra sundhedskoordinatoren, jf. stk. 2, kan jobcenteret træffe afgørelse om, at personen ikke opfylder betingelserne for visitation til fleksjob, jf. stk. 1 og § 70.

Lovændringer

1/7 2016 ved lov nr. 625 af 8/6 2016 (Forlængelse af forsøg med ret til at afvise lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser m.v.) § 5, og hvis § 7 bestemmer, at har en sag i den nugældende forsøgsperiode fra 1/7 2014 til og med 30/6 2016 været forelagt klinisk funktion til vurdering af, om der kan anbefales en anden behandling end den, som borgeren er blevet tilbud, skal sagen fra og med 1/7 2016 ikke forelægges for sundhedskoordinatoren.

1/1 2015 ved lov nr. 1486 af 23/12 2014 (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud m.v) § 1.

Fastholdelsesfleksjob

§ 70 b. En person kan kun blive ansat i et fleksjob på den hidtidige arbejdsplads, hvis personen forinden har været ansat på arbejdspladsen i mindst 12 måneder under overenskomstens sociale kapitler eller på særlige vilkår, jf. dog stk. 3. Den pågældende skal endvidere opfylde betingelserne for fleksjob.

Stk. 2. Aftalen mellem arbejdsgiver og medarbejder om ansættelse efter de sociale kapitler eller på særlige vilkår efter stk. 1 skal være skriftlig og indeholde oplysninger om, hvilke funktioner medarbejderen har svært ved at udføre eller ikke kan udføre, og hvilke konkrete skånehensyn der er aftalt. Arbejdsgiveren skal endvidere dokumentere, at der er gjort et reelt forsøg på at etablere et vedvarende ustøttet job efter de sociale kapitler eller på særlige vilkår.

Stk. 3. Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis den ansatte har været udsat for akut opstået skade eller sygdom og det er åbenbart formålsløst at gennemføre foranstaltninger med henblik på job efter overenskomstens sociale kapitler eller på særlige vilkår.

Midlertidige fleksjob

§ 70 c. Jobcenteret bevilger fleksjob for en periode af 5 år, jf. dog stk. 2. Når den 5-årige periode udløber, tager jobcenteret stilling til, om personen fortsat opfylder betingelserne i § 70 for et nyt fleksjob.

Stk. 2. For personer, der er fyldt 40 år, bevilger jobcenteret efter det første fleksjob et permanent fleksjob, hvis jobcenteret vurderer, at arbejdsevnen fortsat er nedsat i et omfang, så overgang til beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked ikke er en mulighed, og betingelserne for fleksjob fortsat er opfyldt.

Løbende opfølgning i fleksjob og udarbejdelse af status

§ 70 d. Jobcenteret skal sikre, at den ansatte udnytter sin arbejdsevne bedst muligt i fleksjobbet, og at den pågældendes skånebehov bliver tilgodeset. Jobcenteret skal følge op på, om der er sket ændringer i den ansattes forhold efter 2½ år i fleksjobbet, herunder vurdere, om den ansatte fortsat opfylder betingelserne for fleksjob. Herefter skal der følges op, hver gang der er gået 2½ år fra seneste opfølgning. Dette skal ske ved en personlig samtale med den ansatte i fleksjobbet. Arbejdsgiveren inddrages efter behov.

Stk. 2. Personer, der er ansat i fleksjob, skal orientere jobcenteret, hvis arbejdstiden sættes ned, eller hvis der sker andre ændringer i ansættelsesforholdet, der kan have betydning for fleksjobbet.

Stk. 3. Jobcenteret skal for personer, der er ansat i et fleksjob, jf. § 70 c, stk. 1, udarbejde en status efter 4½ år, hvor det vurderes, om personen kan overgå til ordinær beskæftigelse eller skal forblive i fleksjobordningen.

Stk. 4. Personer, der er ansat i fleksjob, forbliver i ordningen, indtil jobcenteret har truffet afgørelse efter stk. 3.

Løn- og arbejdsvilkår i fleksjobbet

§ 70 e. Arbejdsgiveren betaler løn til den ansatte i fleksjob for det arbejde, der bliver udført, jf. stk. 3-5. Lønnen suppleres med et fleksløntilskud, der reguleres på baggrund af lønindtægten og udbetales af kommunen til den ansatte, jf. § 70 f.

Stk. 2. I forbindelse med etableringen af et fleksjob på en virksomhed skal jobcenteret hurtigst muligt komme med en vurdering af arbejdsevnen i fleksjobbet, herunder hvor mange timer personen kan arbejde i fleksjobbet, og af arbejdsintensiteten. Vurderingen danner grundlag for aftalen om fleksjob mellem den ansatte og arbejdsgiveren. Jobcenteret skal foretage en ny vurdering af arbejdsevnen i fleksjobbet, hvis arbejdsgiveren og den ansatte er enige om ændringen og i fællesskab anmoder herom.

Stk. 3. På overenskomstdækkede områder fastsættes løn og øvrige arbejdsvilkår efter de kollektive overenskomster, herunder sociale kapitler, lokalaftaler m.v. samt bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår for ansættelse og fastholdelse af personer i fleksjob. Hvis overenskomsterne m.v. ikke indeholder sådanne bestemmelser eller disse ikke kan finde anvendelse til brug for fastsættelse af løn, indgås aftale om løn mellem den ansatte og arbejdsgiveren, således at bestemmelser i overenskomsten om løn og arbejdstid kan fraviges, i det omfang det er nødvendigt for at fastsætte en løn, der er i overensstemmelse med den ansattes arbejdsevne i fleksjobbet, jf. stk. 2. Jobcenteret og den overenskomstbærende faglige organisation modtager efter aftale med den ansatte kopi af aftalen om fleksjob. Tvister om anvendelsen af overenskomsterne m.v. og om løn og arbejdsvilkår afgøres ved fagretlig behandling og endeligt ved Arbejdsretten. § 11, stk. 2, i lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 4. På områder, der ikke er dækket af overenskomst, fastsættes løn og øvrige arbejdsvilkår efter aftale mellem den ansatte og arbejdsgiveren. På områder, hvor der findes en relevant sammenlignelig overenskomst, skal parterne tage udgangspunkt i overenskomsten på det sammenlignelige område. Jobcenteret modtager efter aftale mellem arbejdsgiver og den ansatte kopi af aftalen om fleksjob. Det samme gælder den overenskomstbærende faglige organisation, hvis der er taget udgangspunkt i en sammenlignelig overenskomst. Tvister om løn og arbejdsvilkår afgøres i disse tilfælde ved fagretlig behandling og endeligt ved Arbejdsretten, såfremt en af parterne begærer det. I så fald er arbejdsgiveren stillet, som om denne havde tiltrådt den kollektive overenskomst. § 11, stk. 2, i lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 5. Hvis en ansat i fleksjob udfører funktionærarbejde, jf. funktionærlovens § 1, stk. 1, men ikke er omfattet af funktionærloven, fordi den pågældende arbejder 8 timer eller derunder ugentligt, skal arbejdsgiveren ansætte vedkommende på funktionærlignende vilkår. Ved funktionærlignende vilkår forstås i denne henseende, at funktionærlovens vilkår gælder som helhed.

Fleksløntilskud

§ 70 f. Kommunen udbetaler fleksløntilskud til personer i fleksjob som supplement til den løn, der udbetales af arbejdsgiver efter § 70 e. Tilskuddet beregnes med udgangspunkt i et beløb, der svarer til 98 pct. af arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb, jf. § 47 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Kommunen udbetaler fleksløntilskuddet efter stk. 2-5 månedsvis bagud.

Stk. 2. Fleksløntilskuddet nedsættes med 30 pct. dels af lønindtægten i fleksjobbet, dels af anden lønindtægt, indtil den samlede lønindtægt pr. måned udgør 13.000 kr. (2012-niveau), og herefter med 55 pct. Den ansatte i fleksjobbet har pligt til at oplyse kommunen om eget og arbejdsgiverens pensionsbidrag.

Stk. 3. Fleksløntilskud efter stk. 2 og løn udbetalt af arbejdsgiver efter § 70 e kan tilsammen højst udgøre et beløb, der svarer til den løn, der udbetales for ansættelse på fuld tid i den pågældende stilling.

Stk. 4. Personer, der under ferie modtager løn eller feriegodtgørelse, er berettiget til fleksløntilskud under ferien. Stk. 2 finder tilsvarende anvendelse. Fleksløntilskuddet kan udbetales under ferieophold i udlandet.

Stk. 5. Personer, der modtager løn under sygdom eller barsel, er berettiget til fleksløntilskud i sygdoms- eller barselperioden. Stk. 2 finder tilsvarende anvendelse. Personer, der ikke er berettiget til løn under sygdom eller barsel, modtager syge- eller barseldagpenge efter de regler, der fastsættes i medfør af § 49 i lov om sygedagpenge og § 34 i lov om ret til orlov og dagpenge ved barse, eller ressourceforløbsydelse efter § 69 j i lov om aktiv socialpolitik. Syge- eller barseldagpengene eller ressourceforløbsydelsen suppleres med fleksløntilskud, således at syge- eller barseldagpenge eller ressourceforløbsydelse og fleksløntilskud tilsammen svarer til 98 pct. af arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb, jf. § 47 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Reglerne om mulighed for ophold uden for Danmark i lov om sygedagpenge og lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel finder tilsvarende anvendelse for fleksløntilskuddet, når en ansat i fleksjob modtager syge- eller barseldagpenge.

Stk. 6. Hvis en person, der er ansat i et fleksjob, og som ikke modtager løn under sygdom, mister retten til sygedagpenge eller ressourceforløbsydelse efter kapitel 6 b i lov om aktiv socialpolitik, kan den pågældende modtage fleksløntilskud fratrukket det beløb, som personen ville have kunnet modtage i sygedagpenge eller ressourceforløbsydelse efter kapitel 6 b i lov om aktiv socialpolitik. Det samme gør sig gældende, hvis der er anmodet om sygedagpenge for sent. Kommunen skal ved udbetaling af det beregnede fleksløntilskud mindst hver tredje måned følge op på, om den pågældende fortsat er ansat i fleksjob. Opfølgningen skal ske, indtil kommunen konstaterer, at personen igen får udbetalt løn sygedagpenge eller ressourceforløbsydelse.

Stk. 7. Det beregnede tilskud efter stk. 1-6 kan højst udbetales på et niveau, der svarer til integrationsydelse efter § 22, stk. 2 og 3, i lov om aktiv socialpolitik, når personen er omfattet af § 70 l.

Stk. 8. Hvis ansættelsen i fleksjob ophører under sygdom, ophører fleksløntilskuddet, og personen overgår til ledighedsydelse, jf. § 74 a og § 74 d i lov om aktiv socialpolitik, hvis den pågældende i øvrigt opfylder betingelserne herfor.

Stk. 9. Hvis ansættelsen i fleksjob ophører under barsel, ophører fleksløntilskuddet, og personen overgår til barseldagpenge, jf. § 34 i lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel.

Stk. 10. Personer, der er ansat i fleksjob, bevarer retten til fleksløntilskud ved flytning til en anden kommune.

Stk. 11. Kommunen træffer afgørelse om tilbagebetaling af fleksløntilskud, hvis den ansatte mod bedre vidende har undladt at give kommunen oplysninger efter stk. 2, 2. pkt., eller § 11, stk. 2, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og den ansatte har modtaget fleksløntilskud med urette eller i øvrigt mod bedre vidende uberettiget har modtaget fleksløntilskud. Kommunen træffer afgørelse om tilbagebetaling af fleksløntilskud, når en person er dømt for overtrædelse af straffelovens § 101 a, stk. 1, § 114 c, stk. 3, §§ 114 d, 114 e eller 114 g for forhold begået i udlandet, straffelovens § 114 j, stk. 1, eller et udrejseforbud fastsat i medfør af § 2 b, stk. 1, i lov om pas til danske statsborgere m.v. Dette gælder også, hvor kommunen tidligere har truffet afgørelse om tilbagebetaling af en ydelse efter 1. pkt. for samme periode. Kommunen træffer afgørelse om tilbagebetaling af for meget udbetalt fleksløntilskud, hvis der i en måned er udbetalt løn m.v., der vedrører arbejde udført over flere måneder, og hvis det ikke har været muligt at efterregulere lønindtægten m.v. i de følgende måneders fleksløntilskud eller ledighedsydelse. Tilbagebetalingskravet efter 1.-4. pkt. bortfalder, når der er gået 3 år efter fleksløntilskuddet eller ledighedsydelsens ophør, uden at der har været økonomisk mulighed for at gennemføre kravet.

Stk. 12. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om, hvilken indkomst der indgår i lønindtægten, og om beregning af og fradrag i fleksløntilskuddet, herunder regler om, hvordan indtægter, der dækker flere måneder, skal fordeles. Beskæftigelsesministeren kan endvidere fastsætte regler om, at kommunen ved beregning af og fradrag i fleksløntilskuddet skal anvende oplysninger om løn m.v., som fremgår af indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister.

Beløb 2018

Lønmodtagere

Kr.

Fleksløntilskud, pr. uge (stk. 1)

4.214

Fleksløntilskud, pr. md. (stk. 1)

18.260

Lønindtægtsgrænse, pr. md. (stk. 2)

14.398

Bekendtgørelser

Beregning af og fradrag i fleksløntilskud (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1182 af 3/11 2017).

Lovændringer

10/6 2017 ved lov nr. 674 af 8/6 2017 (Blokering af hjemmesider og stop af offentlige ydelser til fremmedkrigere) § 9.

Støtte i form af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende tilkendt efter den 1. januar 2013

§ 70 g. Jobcenteret kan give tilbud om støtte i form af tilskud i 5 år til personer, som driver selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse her i landet, og som

1) har en varig og væsentlig nedsat arbejdsevne i forhold til arbejdet i den selvstændige virksomhed,

2) udnytter sin arbejdsevne fuldt ud i virksomheden,

3) er under folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension,

4) ikke modtager førtidspension efter lov om social pension eller lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. og

5) forud for tilkendelse af tilskuddet første gang har drevet den selvstændige virksomhed i væsentligt omfang i mindst 12 måneder inden for de seneste 24 måneder.

Stk. 2. Jobcenteret træffer afgørelse om at give tilbud om støtte i form af tilskud til en selvstændigt erhvervsdrivende efter forelæggelse for rehabiliteringsteamet, jf. §§ 9-12 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Jobcenteret skal på baggrund af rehabiliteringsplanens forberedende del umiddelbart kunne vurdere, om personen opfylder betingelserne for at modtage tilbud efter stk. 1.

Stk. 3. Jobcenteret skal følge op på, om der er sket ændringer i personens forhold efter 2½ år i tilbuddet, herunder vurdere, om personen fortsat opfylder betingelserne for at modtage tilskud. Dette skal ske ved en personlig samtale med modtageren af tilskuddet.

Stk. 4. Jobcenteret skal udarbejde en status, når der er ydet tilskud efter stk. 1 i 4½ år, hvor det skal vurderes, om den pågældende opfylder betingelserne for at kunne tilkendes tilskud i en ny periode efter stk. 1. Personen forbliver i ordningen, indtil jobcenteret har truffet afgørelse om, at den pågældende ikke længere opfylder betingelserne for at kunne tilkendes tilskud efter stk. 1.

Stk. 5. Tilskuddet efter stk. 1 fastsættes til 125.000 kr. (2012-niveau) om året. Tilskuddet nedsættes med 30 pct. dels af en beregnet årsindtægt i virksomheden, dels af anden arbejdsindkomst. Kommunen udbetaler tilskuddet med 1/12 af det beregnede tilskud pr. måned. Nedsættelsen af tilskuddet beregnes én gang årligt på baggrund af de 2 bedste regnskabsår inden for de seneste 3 år. Har virksomheden været drevet i mindre end 2 år, beregnes årsindtægten med baggrund i seneste hele regnskabsår.

Stk. 6. Det beregnede tilskud efter stk. 5 kan højst udbetales på et niveau pr. måned, der svarer til integrationsydelse efter § 22, stk. 2 og 3, i lov om aktiv socialpolitik, når personen er omfattet af § 70 l.

Stk. 7. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om betingelser for og beregning af tilskud, fradrag og udbetaling af tilskud, oplysningspligt m.v. til selvstændigt erhvervsdrivende.

Beløb 2018

Selvstændige

Årlig kr.

5-årigt tilskud

138.437

Bekendtgørelser

Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 893 af 29/6 2017).

Lovændringer

10/6 2017 ved lov nr. 674 af 8/6 2017 (Blokering af hjemmesider og stop af offentlige ydelser til fremmedkrigere) § 9.

§ 70 h. Retten til tilskud efter §§ 70 f og 70 g ophører, hvis politiet træffer afgørelse om inddragelse af pas i medfør af § 2, stk. 1, nr. 4, i lov om pas til danske statsborgere m.v., fordi der er grund til at antage, at personen i udlandet deltager i aktiviteter, hvor dette kan indebære eller forøge en fare for statens sikkerhed eller andre staters sikkerhed eller en væsentlig trussel mod den offentlige orden. Retten til ydelser efter loven ophører på tidspunktet for politiets afgørelse.

Stk. 2. Omgøres en afgørelse om inddragelse af pas i medfør af § 2, stk. 1, nr. 4, i lov om pas til danske statsborgere m.v., eller ophæves den under en efterfølgende domstolsprøvelse, efterbetales den del af tilskuddet, der ikke er blevet udbetalt under ophøret, jf. stk. 1, hvis de øvrige betingelser for udbetaling af tilskuddet var opfyldt i perioden.

Stk. 3. Er et tilskud ophørt efter stk. 1, er det en betingelse for igen at kunne anmode om tilskud, at personen dokumenterer sin tilstedeværelse i Danmark ved fremmøde hos politiet.

Vejledninger mv.

Stop af offentlige ydelser til fremmedkrigere (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. skr. nr. 9585 af 29/6 2017).

Lovændringer

§§ 70 h-l indsat 10/6 2017 ved lov nr. 674 af 8/6 2017 (Blokering af hjemmesider og stop af offentlige ydelser til fremmedkrigere) § 9.

§ 70 i. En person har ikke ret til tilskud efter §§ 70 f og 70 g for en periode, hvor den pågældende ved endelig dom findes at have overtrådt straffelovens § 101 a, stk. 1, § 114 c, stk. 3, §§ 114 d, 114 e eller 114 g for forhold begået i udlandet, straffelovens § 114 j, stk. 1, eller for en periode, hvor den pågældende ved endelig dom findes at have været i udlandet i strid med et udrejseforbud fastsat i medfør af § 2 b, stk. 1, i lov om pas til danske statsborgere m.v.

Lovændringer

§§ 70 h-l indsat 10/6 2017 ved lov nr. 674 af 8/6 2017 (Blokering af hjemmesider og stop af offentlige ydelser til fremmedkrigere) § 9.

§ 70 j. Politiet skal underrette kommunen, hvis politiet træffer afgørelse om inddragelse af pas i medfør af § 2, stk. 1, nr. 4, i lov om pas til danske statsborgere m.v. over for en person, som befinder sig i udlandet, og som politiet får formodning om samtidig modtager tilskud efter §§ 70 f eller 70 g. Kommunen skal træffe afgørelse om ophør af tilskud efter §§ 70 f og 70 g straks efter politiets underretning. Politiet skal endvidere underrette kommunen, hvis afgørelsen efter § 2, stk. 1, nr. 4, i lov om pas til danske statsborgere m.v. senere omgøres eller ophæves.

Stk. 2. Anklagemyndigheden skal underrette kommunen, hvis anklagemyndigheden får formodning om, at en person, der ved endelig dom findes at have overtrådt straffelovens § 101 a, stk. 1, § 114 c, stk. 3, §§ 114 d, 114 e eller 114 g for forhold begået i udlandet, straffelovens § 114 j, stk. 1, eller et udrejseforbud fastsat i medfør af § 2 b, stk. 1, i lov om pas til danske statsborgere m.v., modtager eller har modtaget tilskud efter §§ 70 f eller 70 g.

Lovændringer

§§ 70 h-l indsat 10/6 2017 ved lov nr. 674 af 8/6 2017 (Blokering af hjemmesider og stop af offentlige ydelser til fremmedkrigere) § 9.

§ 70 k. Opholdskommunen kan forlange, at en tidligere opholdskommune giver oplysninger om afgørelser efter §§ 70 h og 70 i samt §§ 10 b og 10 c i lov om aktiv socialpolitik, når en person anmoder om tilskud efter §§ 70 f og 70 g. Dette kan ske uden forudgående samtykke fra ansøgeren. Opholdskommunen skal uanset muligheden for at indhente oplysningerne uden samtykke forsøge at få samtykke til at indhente oplysningerne.

Lovændringer

§§ 70 h-l indsat 10/6 2017 ved lov nr. 674 af 8/6 2017 (Blokering af hjemmesider og stop af offentlige ydelser til fremmedkrigere) § 9.

§ 70 l. Tilskud efter §§ 70 f og 70 g kan i en periode på 3 år højst udbetales på et niveau, der svarer til integrationsydelse efter § 22, stk. 2 og 3, i lov om aktiv socialpolitik, hvis personen ved endelig dom findes at have overtrådt straffelovens § 101 a, stk. 1, § 114 c, stk. 3, §§ 114 d, 114 e eller 114 g for forhold begået i udlandet, straffelovens § 114 j, stk. 1, eller et udrejseforbud fastsat i medfør af § 2 b, stk. 1, i lov om pas til danske statsborgere m.v. og personen for den periode, som dommen omfatter, har modtaget en af følgende ydelser:

1) Dagpenge efter barselsloven.

2) Sygedagpenge fra kommunen efter lov om sygedagpenge.

3) Pension efter lov om social pension.

4) Pension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

5) Arbejdsløshedsdagpenge, feriedagpenge eller efterløn efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

6) Fleksydelse efter lov om fleksydelse.

7) Integrationsydelse, uddannelseshjælp, kontanthjælp, revalideringsydelse, ressourceforløbsydelse i ressourceforløb, ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb eller ledighedsydelse efter lov om aktiv socialpolitik.

8) Fleksløntilskud efter § 70 f eller tilskud til selvstændig virksomhed efter § 70 g i denne lov.

9) Statens uddannelsesstøtte (SU) efter SU-loven.

10) Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) efter lov om statens voksenuddannelsesstøtte.

Stk. 2. Perioden i stk. 1 regnes fra det tidspunkt, hvor personen løslades efter afsoning af ubetinget fængselsstraf som følge af en dom, jf. stk. 1. Er personen ikke frihedsberøvet i perioden mellem en dom, jf. stk. 1, og afsoningen, medregnes denne periode i perioden efter stk. 1. Hvis personen idømmes bøde eller betinget fængselsstraf, regnes perioden i stk. 1 fra tidspunktet for den endelige dom, jf. stk. 1.

Stk. 3. Kommunen skal træffe afgørelse om tilbagebetaling af udbetalt tilskud efter §§ 70 f og 70 g, der overstiger integrationsydelse efter § 22, stk. 2 og 3, i lov om aktiv socialpolitik, i perioden i stk. 1.

Lovændringer

§§ 70 h-l indsat 10/6 2017 ved lov nr. 674 af 8/6 2017 (Blokering af hjemmesider og stop af offentlige ydelser til fremmedkrigere) § 9.

Løn og tilskud m.v. for fleksjob påbegyndt før den 1. januar 2013

§ 71. Arbejdsgiveren betaler lønnen til den ansatte i fleksjob.

Stk. 2. Tilskud til lønnen udbetales til arbejdsgiveren. Tilskuddet er halvdelen eller totredjedele af lønnen, afhængigt af graden af den nedsatte arbejdsevne.

Stk. 3. Tilskuddet beregnes af lønnen med tillæg af udgifter til arbejdsgiverbidrag til ATP samt eventuelle udgifter til andre arbejdsgiverbidrag. Tilskuddet kan ikke overstige halvdelen eller totredjedele af den mindste overenskomstmæssige timeløn på det aktuelle ansættelsesområde eller af den løn, som sædvanligvis gælder for tilsvarende arbejde, med tillæg af udgifter til arbejdsgiverbidrag til ATP samt eventuelle udgifter til andre arbejdsgiverbidrag. Tilskuddet til lønnen kan dog højst beregnes ud fra et beløb på 395.000 kr. (2006-niveau) på årsbasis eller 205,30 kr. (2006-niveau) på timebasis.

Stk. 4. Tilskuddet efter stk. 3 nedsættes med det beløb, som arbejdsgiveren har ret til efter lov om sygedagpenge, lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel og lov om aktiv socialpolitik. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler herom.

Stk. 5. Tilbud om fleksjob kan gives frem til folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension.

Beløb 2018

Årlig kr.

Kr./t.

Maksimum 

516.756

268,56

– 1/2 tilskud 

258.378

134,28

– 2/3 tilskud 

344.504

179,04

Bekendtgørelser

Fleksjob (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 183 af 23/2 2017).

Principafgørelser

2015

9743 af 7/7 2015: Ankestyrelsens principafgørelse 34-15 om fleksjob - løntilskud - pensionsbidrag - eget bidrag - finansiering.

2014

9062 af 7/2 2014: Ankestyrelsens principafgørelse 7-14 om - fleksjob - løntilskud - pensionsbidrag - efterbetaling - forældelse.

2012

10072 af 1/9 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 131-12 om fleksjob - løntilskud - beregningsgrundlag - tjenestemænd - overenskomstmæssig mindsteløn - pension - lønsystem.

10031 af 1/5 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 89-12 om fleksjob - løntilskud - udbetaling af løn - Lønmodtagernes Garantifond - tilbagebetaling.

10002 af 1/3 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 60-12 om fleksjob - løntilskud - beregningsgrundlag - overenskomstmæssig mindsteløn - frisør.

2011

10184 af 31/8 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 147-11 om fleksjob - selvstændig virksomhed - løntilskud - beregningsgrundlag - arbejdsgiverbidrag - landmand.

10183 af 31/8 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 146-11 om fleksjob - løntilskud - beregningsgrundlag - arbejdsfunktion - tjenestemænd - overenskomstmæssig mindsteløn.

10119 af 31/5 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 81-11 om fleksjob - løntilskud - overenskomstmæssig mindsteløn - omberegning - teamleder.

2010

10418 af 30/11 2010: Ankestyrelsens principafgørelse 244-10 om fleksjob - løntilskud - tjenestemandspension - pensionsbidrag.

10389 af 30/10 2010: Ankestyrelsens principafgørelse 215-10 om fleksjob - løntilskud - afgået ved døden - efterladte - overenskomst.

2009

10652 af 1/5 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 112-09 om fleksjob - tjenestemandspension - modregning - klageadgang - kompetence.

10650 af 1/5 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 110-09 om fleksjob - betingelser for tildeling - varig nedsættelse af arbejdsevne.

2008

10993 af 19/12 2008: Ankestyrelsens principafgørelse N-13-08 om fleksjob - løntilskud - nedsættelse - sygedagpengerefusion - for sen anmeldelse.

10988 af 6/11 2008: Ankestyrelsens principafgørelse N-8-08 om fleksjob - løntilskud - beregning - pensionsordning.

2007

11192 af 21/12 2007: Ankestyrelsens principafgørelse N-10-07 om fleksjob - selvstændig erhvervsdrivende - anpartsselskab - afgørende indflydelse.

2006

10976 af 1/11 2006: Ankestyrelsens principafgørelse N-14-06 om fleksjob - nedsat arbejdsevne - vurdering - væsentligt omfang.

10974 af 29/9 2006: Ankestyrelsens principafgørelse N-12-06 om løntilskud - overenskomstmæssig mindsteløn - specialistfunktion.

11062 af 29/9 2006: Ankestyrelsens principafgørelse N-10-06 om fleksjob - løntilskud - beregningsgrundlag - arbejdsgiverbidrag - finansieringsbidrag.

10972 af 1/7 2006: Ankestyrelsens principafgørelse N-9-06 om fleksjob - løntilskud - beregning - uden overenskomst - sammenligneligt arbejde - inddragelse af de faglige organisationer.

2005

10772 af 22/12 2005: Ankestyrelsens principafgørelse N-13-05 om fleksjob - løntilskud - privat aftalt pensionsordning uden overenskomstmæssigt grundlag.

10763 af 6/7 2005: Ankestyrelsens principafgørelse N-3-05 om løntilskud - mindste overenskomstmæssige timeløn - begyndelsesløn - anciennitetstillæg ikke omfattet.

10762 af 6/7 2006: Ankestyrelsens principafgørelse N-2-05 om løntilskud - fleksjob - overenskomstmæssig begyndelsesløn for akademiske medarbejdere - forfremmelse - efterregulering.

10761 af 8/3 2005: Ankestyrelsens principafgørelse N-1-05 om fleksjob - løntilskud - arbejdsgiverbidrag - lønsumsafgift.

2003

9292 af 1/7 2003: Ankestyrelsens principafgørelse A-26-03 om fleksjob - løntilskud - overenskomstmæssig mindsteløn - funktionstillæg.

2002

9248 af 2/7 2002: Ankestyrelsens principafgørelse A-24-02 om fleksjob - ophør af tilskud - tilkendelse af førtidspension - nævnets kompetence.

1999

9202 af 15/12 1999: Ankestyrelsens principafgørelse A-28-99 om fleksjob - varig begrænsning i arbejdsevnen - midlertidig forværring - tilskuddets størrelse.

§ 72. Når jobcenteret har givet tilbud om fleksjob, fastsættes løn og øvrige arbejdsvilkår, herunder arbejdstiden, som udgangspunkt efter de kollektive overenskomster på ansættelsesområdet, herunder efter de sociale kapitler. I ikke overenskomstdækket ansættelse skal overenskomsten på sammenlignelige områder gælde. Fastsættelse af løn og øvrige arbejdsvilkår skal ske i samarbejde med de faglige organisationer.

Stk. 2. Jobcenteret skal give tilbud om fleksjob på fuld tid, medmindre personen foretrækker deltidsansættelse eller er omfattet af bestemmelsen i stk. 3.

Stk. 3. Jobcenteret skal give tilbud om fleksjob på deltid, hvis den seneste ordinære beskæftigelse forud for visitationen til fleksjob var deltidsbeskæftigelse og personen i den seneste periode på sammenlagt 12 måneder med beskæftigelse har været deltidsbeskæftiget. Som deltidsbeskæftigelse betragtes beskæftigelse, hvis varighed over en periode på 4 uger i gennemsnit er højst 30 timer om ugen.

Stk. 4. Personer omfattet af stk. 3 kan få tilbud om fleksjob på et antal timer svarende til den seneste ordinære ansættelse på deltid.

Stk. 5. Personer, der er omfattet af stk. 3, har dog ret til et tilbud om fleksjob på fuld tid, hvis personen godtgør, at deltidsbeskæftigelsen har været begrundet i forhold, der også er årsag til visitationen til fleksjob.

Stk. 6. Personer, der er omfattet af stk. 3, har endvidere ret til et tilbud om fleksjob på fuld tid, hvis personen kommer ud for samlivsophør eller andre ændringer i sine personlige forhold.

Principafgørelser

2013

9359 af 3/1 2013: Ankestyrelsens principafgørelse 4-13 om fleksjob - fuldtid - deltid - fuldtidsforsikret medlem af en arbejdsløshedskasse.

2012

10110 af 1/11 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 170-12 om fleksjob - løntilskud - klageberettigede - faglig organisation.

9976 af 1/2 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 34-12 om fleksjob - løntilskud - efterregulering - erstatning - kompetence - klageinstans.

2009

10735 af 1/10 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 199-09 om fleksjob - fuldtid - deltid.

10733 af 22/9 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 196-09 om fleksjob - fuld tid - deltid - løntilskud.

10652 af 1/5 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 112-09 om fleksjob - tjenestemandspension - modregning - klageadgang - kompetence.

2008

10992 af 19/12 2008: Ankestyrelsens principafgørelse N-12-08 om fleksjob - fuldtid - tidligere deltidsarbejde - helbredsmæssige forhold.

2007

11188 af 26/7 2007: Ankestyrelsens principafgørelse N-6-07 om fleksjob - skånebehov - timetal - kompetence - inddragelse - faglig organisation.

2006

10972 af 1/7 2006: Ankestyrelsens principafgørelse N-9-06 om fleksjob - løntilskud - beregning - uden overenskomst - sammenligneligt arbejde - inddragelse af de faglige organisationer.

2002

9254 af 1/11 2002: Ankestyrelsens principafgørelse A-41-01 om fleksjob - løntilskud - begyndelsesløn - overenskomstmæssig mindsteløn - ikke overenskomstdækket arbejdsgiver.

9248 af 2/7 2002: Ankestyrelsens principafgørelse A-24-02 om fleksjob - ophør af tilskud - tilkendelse af førtidspension - nævnets kompetence.

§ 73. Personer, der er ansat i fleksjob, bevarer ret til tilskuddet til fleksjob ved flytning til en anden kommune.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om tilskud til arbejdsgivere med ansatte i fleksjob, hvor arbejdet udføres i udlandet.

Bekendtgørelser

Fleksjob (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 183 af 23/2 2017).

Kontaktforløb, jobrettet uddannelse, andre aktører, cv m.v.

Lovændringer

Ny overskrift indsat 1/1 2015 ved lov nr. 1487 af 23/12 2014 (Joblog, sanktion ved udeblivelse fra tilbud samt 6 ugers jobrettet uddannelse for modtagere af ledighedsydelse) § 1.

§ 73 a. For personer, der er visiteret til fleksjob, og som modtager ledighedsydelse efter lov om aktiv socialpolitik, tilrettelægges og gennemføres der et individuelt kontaktforløb, med henblik på at personen hurtigst muligt kommer i fleksjob.

Stk. 2. Under kontaktforløbet skal der afholdes individuelle jobsamtaler med personen, senest hver gang personen i sammenlagt 3 måneder har modtaget ledighedsydelse regnet første gang fra visitationen til fleksjob. Der skal under jobsamtalen følges op på, om personen er aktivt arbejdssøgende. Perioder med ledighedsydelse under barsel medregnes ikke. Samtalen afholdes ved personligt fremmøde, jf. dog § 21 f.

Stk. 3. Reglerne i § 16, stk. 2, om en særlig indsats over for sygemeldte finder tilsvarende anvendelse for personer omfattet af stk. 1. Hvis en person har deltaget i et jobafklaringsforløb efter kapitel 12 b inden overgang til ledighedsydelse, kan personen fortsætte de aktiviteter, som er påbegyndt som led i et job­afklaringsforløb, under fortsat sygdom.

Stk. 4. Jobsamtaler kan ske telefonisk, digitalt eller på anden måde, hvis personen deltager i tilbud efter kapitel 10 og 11.

Stk. 5. Opfølgning kan foregå uden kontakt til sygemeldte personer, der er omfattet af stk. 3, hvis der er tale om alvorlig sygdom, hvor kontakt til den sygemeldte ikke er hensigtsmæssig eller mulig på grund af den sygemeldtes helbredssituation (standby). Ved vurdering af, om en sygdom er alvorlig, indgår navnlig, om sygdommen er livstruende.

Stk. 6. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om det individuelle kontaktforløb, herunder om sygemelding.

§ 73 b. En person, der er visiteret til fleksjob, kan i op til 6 uger deltage i jobrettet uddannelse i form af kurser inden for en bestemt erhvervsgruppe. Kurser inden for de mulige erhvervsgrupper fremgår af en positivliste, jf. § 26 a, stk. 8. Retten gælder for

1) personer, der ikke har en erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed overstiger en erhvervsuddannelse eller anden uddannelse, der kan sidestilles med en erhvervsuddannelse, og

2) personer, der ikke har en videregående uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed overstiger en uddannelse på erhvervsakademiniveau, og som samtidig har en erhvervsuddannelse eller anden uddannelse, der kan sidestilles med en erhvervsuddannelse.

Stk. 2. Uddannelsen kan tidligst påbegyndes efter 5 ugers sammenlagt ledighed, og den skal være afsluttet inden for de første 9 måneders sammenlagt ledighed. Det er dog muligt for en person, der har påbegyndt et kursus eller et uddannelsesforløb inden for en erhvervsgruppe i en opsigelsesperiode, at fortsætte med kurset eller uddannelsesforløbet som jobrettet uddannelse i op til 6 uger fra første dag med ledighedsydelse. Det er en forudsætning, at det kan tages som jobrettet uddannelse.

Stk. 3. Kursusprisen for videregående uddannelser efter positivlisten må ikke overstige et prisloft på 151.234,50 kr. eksklusive moms pr. årselev svarende til 3.780,86 kr. pr. fuldtidsuge (2015-niveau). Prisloftet reguleres en gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent.

Stk. 4. Under uddannelsen modtager personen den ydelse, som den pågældende er berettiget til i henhold til lov om aktiv socialpolitik.

Stk. 5. Når en person har været i fleksjob i sammenlagt 9 måneder inden for de seneste 18 måneder, har personen igen ret til jobrettet uddannelse efter stk. 1.

Stk. 6. Ordningen administreres efter reglerne i lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m.

Stk. 7. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om støtte til dækning af deltagerbetaling, til betaling af kost og logi og til befordringsgodtgørelse under deltagelse i uddannelse.

Stk. 8. Under uddannelsen skal den ledige stå til rådighed for fleksjob.

Beløb 2018

Ugtl. kr.

Prisloft

3.988,68

Bekendtgørelser

Fleksjob (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 183 af 23/2 2017).

Lovændringer

1/3 2017 ved lov nr. 173 af 20/2 2017 (Trepartsaftale på Beskæftigelsesministeriets område om uddannelsesløft, voksenlærlingeordningen og 6 ugers jobrettet uddannelse) § 1, hvis § 4 indeholder følgende bestemmelse:
”Stk. 1. § 1, nr. 3-7 [ændringer af § 26 a], 10 og 11 [ændringer af 73 b], finder ikke anvendelse for personer, som har søgt om eller fået godkendt ret til 6 ugers jobrettet uddannelse før den 1. marts 2017. For disse personer finder de hidtil gældende regler anvendelse, indtil de på ny opnår ret til 6 ugers jobrettet uddannelse efter gældende regler. Personer, der alene har søgt om, men ikke har fået godkendt et kursus eller et uddannelsesforløb efter de hidtil gældende regler i §§ 26 a og 73 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kan dog vælge ikke at fastholde ansøgningen.”.

Ny § 73 b indsat 1/1 2015 ved lov nr. 1487 af 23/12 2014 (Joblog, sanktion ved udeblivelse fra tilbud samt 6 ugers jobrettet uddannelse for modtagere af ledighedsydelse) § 1.

§ 73 c. Personer, der er visiteret til fleksjob, har ret til at blive henvist til anden aktør med henblik på etablering af fleksjob, når personen har modtaget  ledighedsydelse i 6 måneder inden for 9 måneder efter visitationen til fleksjob. Det samme gælder, når personen har været i fleksjob eller ordinær beskæftigelse i 9 måneder inden for 18 måneder og derefter har modtaget ledighedsydelse i 6 måneder inden for 9 måneder. Perioder med ydelse under barsel medregnes ikke.

Stk. 2. Personer, der er visiteret til fleksjob, og som jobcenteret har vurderet fortsat opfylder betingelserne for fleksjob, jf. § 74 c i lov om aktiv socialpolitik, skal henvises til anden aktør med henblik på etablering af fleksjob, når personen har modtaget ledighedsydelse i 12 måneder inden for 18 måneder efter visitationen til fleksjob. Det samme gælder, når personen har været i fleksjob eller ordinær beskæftigelse i 9 måneder inden for 18 måneder og derefter har modtaget ledighedsydelse i 12 måneder inden for 18 måneder. Perioder med ydelse under barsel medregnes ikke.

Stk. 3. Personen skal have mulighed for at vælge mellem flere aktører.

Stk. 4. Jobcenteret skal vejlede om retten til at blive henvist til anden aktør efter stk. 1 og om henvisningen til anden aktør efter stk. 2.

§ 73 d. Oplysninger om job, arbejds- og uddannelsesmæssig baggrund m.v. (cv’er) indlægges i Beskæftigelsesministeriets database (Jobnet).

Stk. 2. Personer, der er visiteret til fleksjob, og som er ledige, skal give fyldestgørende oplysninger om tidligere beskæftigelse, uddannelse, kvalifikationer og øvrige forhold af betydning for jobcenterets bistand til at finde arbejde. Der skal endvidere angives mindst et beskæftigelsesmål.

Stk. 3. Personen skal senest 3 uger efter at have opnået ret til ledighedsydelse indlægge oplysninger som nævnt i stk. 2 i Jobnet. Personen skal løbende ajourføre oplysningerne i Jobnet.

Stk. 4. Hvis der foreligger oplysninger som nævnt i stk. 2 fra en tidligere ledighedsperiode, skal oplysningerne straks på ny gøres tilgængelige, hvis personen igen bliver ledig.

Stk. 5. Jobcenteret yder bistand, i forbindelse med at en person indlægger oplysninger i Jobnet, hvis personen anmoder herom.

Stk. 6. Staten og kommunen har adgang til de oplysninger, som personen har indlagt i Jobnet.

§ 73 e. For personer, der er visiteret til fleksjob, skal der, senest 3 uger efter at de har opnået ret til ledighedsydelse, holdes en samtale, hvor det sikres, at de oplysninger, som personen indlægger i Jobnet, er fyldestgørende. Samtalen holdes ved personligt fremmøde, jf. dog § 21 f. Under samtalen skal det aftales, hvordan personens jobsøgning kan understøttes, og personen kan pålægges at søge relevante konkrete fleksjob.

Stk. 2. Samtalen skal dog ikke afholdes, hvis der, inden for de seneste 3 måneder før der er opnået ret til ledighedsydelse og efter visitationen til fleksjob, har været afholdt en samtale om personens cv.

Arbejdsredskaber m.v.

§ 74. Jobcenteret kan give en person, der er ansat eller som skal ansættes i fleksjob, hjælp til arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger samt hjælp til kortvarige kurser, når hjælpen har afgørende betydning for, at den pågældende kan fastholde eller opnå ansættelse i fleksjob. Det er endvidere en forudsætning, at arbejdsredskabet eller arbejdspladsindretningen kompenserer for den pågældendes begrænsninger i arbejdsevnen.

Stk. 2. Jobcenteret giver hjælp efter stk. 1, når hjælp efter anden lovgivning ikke er tilstrækkelig til at kompensere for den pågældendes begrænsninger i arbejdsevnen.

Stk. 3. Jobcenteret giver hjælp efter stk. 1 uden hensyn til ansøgerens og ægtefællens indtægts- og formueforhold.

§ 74 a. (Ophævet).

§ 74 b. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om et fleksjobbevis, som en person, der er visiteret til fleksjob, kan anmode jobcenteret om at udarbejde.

Bekendtgørelser

Fleksjob (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 183 af 23/2 2017).

Støtte i form af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende tilkendt før den 1. januar 2013

§ 75. Jobcenteret giver støtte i form af tilskud til personer, der driver selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse, og som på grund af varige begrænsninger i arbejdsevnen har vanskeligt ved at opretholde beskæftigelsen i den selvstændige virksomhed. Tilskud efter 1. pkt. skal være bevilget senest den 31. december 2012. § 70 d, stk. 1, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Tilskuddet ydes afhængigt af graden af den nedsatte arbejdsevne med halvdelen eller totredjedele af mindste overenskomstmæssige løn på det pågældende ansættelsesområde for nyansatte uden faglige kvalifikationer. På ikke overenskomstdækkede områder anvendes den overenskomstmæssige løn på sammenlignelige ansættelsesområder. Tilskuddet kan dog højst beregnes ud fra et beløb på 395.000 kr. (2006-niveau) på årsbasis eller 205,30 kr. (2006-niveau) på timebasis.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om betingelser for og beregning af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende.

Beløb 2018

Årlig kr.

Kr./t.

Maksimum 

516.756

268,56

– 1/2 tilskud 

258.378

134,28

– 2/3 tilskud 

344.504

179,04

Bekendtgørelser

Fleksjob (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 183 af 23/2 2017).

Principafgørelser

2013

9722 af 30/4 2013: Ankestyrelsens principafgørelse 62-13 om fleksjob - selvstændig virksomhed - fuldtid/deltid - ansættelse.

9701 af 2/4 2013: Ankestyrelsens principafgørelse 41-13 om fleksjob - selvstændig virksomhed - tilskud.

2012

10003 af 1/3 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 61-12 om fleksjob - tilskud - selvstændig virksomhed - beregningsgrundlag - lokallønsaftale.

2011

10184 af 31/8 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 147-11 om fleksjob - selvstændig virksomhed - løntilskud - beregningsgrundlag - arbejdsgiverbidrag - landmand.

2010

10358 af 31/8 2010: Ankestyrelsens principafgørelse 182-10 om fleksjob - selvstændig erhvervsdrivende - tilskud i egen virksomhed - varig begrænsning af arbejdsevnen - krav om arbejdsprøvning.

10355 af 31/8 2010: Ankestyrelsens principafgørelse 179-10 om fleksjob - overskud/underskud - skattevæsenet - selvstændig virksomhed - dokumentation - efterbetaling.

2009

10607 af 27/2 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 61-09 om fleksjob - tilskud i egen virksomhed - beregning - tilbagebetaling - modregning.

2007

11192 af 21/12 2007: Ankestyrelsens principafgørelse N-10-07 om fleksjob - selvstændig erhvervsdrivende - anpartsselskab - afgørende indflydelse.

11187 af 28/6 2007: Ankestyrelsens principafgørelse N-5-07 om fleksjob - løntilskud - overskud/underskud - skattevæsenet - selvstændig virksomhed.

2006

10979 af 21/12 2006: Ankestyrelsens principafgørelse N-17-06 om fleksjob - tilskud til selvstændig virksomhed - landbrug - arbejdsevne - 7-dages uge.

10964 af 3/2 2006: Ankestyrelsens principafgørelse N-1-06 om fleksjob - selvstændig virksomhed - tilskud - beregning - weekend tillæg - pensionsbidrag.

2005

10770 af 1/12 2005: Ankestyrelsens principafgørelse N-11-05 om fleksjob - selvstændig erhvervsdrivende - landmand - tilskud i egen virksomhed - varig begrænsning af arbejdsevnen - krav om arbejdsprøvning - revalidering.

10769 af 1/12 2005: Ankestyrelsens principafgørelse N-10-05 om fleksjob - beregningsgrundlag - tilskud - fri bil og telefon - selvstændig virksomhed.

10767 af 4/10 2005: Ankestyrelsens principafgørelse N-7-05 om fleksjob - selvstændigt erhvervsdrivende - tilskud i egen virksomhed - varig begrænsning af arbejdsevnen - krav om arbejdsprøvning.

2004

9365 af 13/10 2004: Ankestyrelsens principafgørelse N-6-04 om fleksjob - støtte til selvstændig virksomhed - minimallønsområde - sammenligneligt ansættelsesområde.

9364 af 13/10 2004: Ankestyrelsens principafgørelse N-5-04 om fleksjob - beregningsgrundlag - landmand - selvstændig virksomhed.

9362 af 20/4 2004: Ankestyrelsens principafgørelse N-3-04 om fleksjob - tilskud til opretholdelse af selvstændig virksomhed - beskæftigelseskrav.

9360 af 6/2 2004: Ankestyrelsens principafgørelse N-1-04 om fleksjob - beregningsgrundlag - direktør - selvstændig virksomhed.

Til toppen

Kapitel 13 a – Tilbud til ledige selvforsørgende

§ 75 a. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 10, har ret til tilbud efter kapitel 10-12, medmindre tilbuddet ikke kan antages at ville forbedre personens beskæftigelsesmuligheder. Jobcenteret kan efter en konkret vurdering give tillægsydelser efter kapitel 14 og 15.

Stk. 2. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 10, og som er jobparate, kan få tilbud og tillægsydelser efter de regler, der gælder for personer omfattet af § 2, nr. 2, i kapitlerne 10-12, 14 og 15, jf. dog stk. 4-7.

Stk. 3. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 10, og som er aktivitetsparate, kan få tilbud og tillægsydelser efter de regler, der gælder for personer omfattet af § 2, nr. 3, i kapitlerne 10-12, 14 og 15, jf. dog stk. 4-7.

Stk. 4. Tilbud efter kapitel 10 til personer omfattet af § 2, nr. 10, kan højst vare op til 6 uger, medmindre danskundervisning indgår som en betydelig del af tilbuddet. Den samlede varighed kan ikke overstige 26 uger. Bestemmelserne i §§ 34-36 om varighed finder ikke anvendelse.

Stk. 5. Under ansættelse med løntilskud hos offentlige arbejdsgivere skal lønnen til personer omfattet af § 2, nr. 10, efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag udgøre

1) 80 pct. af højeste dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. for personer, som har forsørgelsespligt over for børn, jf. lov om aktiv socialpolitik, og

2) 60 pct. af højeste dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. for andre personer.

Stk. 6. Udbetaling af løn efter stk. 5, nr. 1, er betinget af, at børnene opholder sig her i riget bortset fra på Færøerne og i Grønland. Det gælder dog ikke for EU-/EØS-borgere, hvis deres børn opholder sig i et andet EU-/EØS-land.

Stk. 7. Bestemmelserne i §§ 32 a, 38, 45 og 52 a finder ikke anvendelse for personer omfattet af § 2, nr. 10.

Til toppen

Kapitel 13 b – Tilbud til personer under 18 år

§ 75 b. Jobcenteret kan efter en konkret vurdering give personer, der er omfattet af § 2, nr. 9, og fyldt 15 år, tilbud efter kapitel 10 og 11, jf. dog stk. 2, og tillægsydelser efter kapitel 14 og 15 efter de regler, der gælder for personer omfattet af § 2, nr. 3.

Stk. 2. Tilbud efter kapitel 11 til personer omfattet af stk.1 kan have en varighed på op til 26 uger. Hvis personen herefter ud fra en konkret individuel vurdering har behov for, at tilbuddet har en længere varighed, kan tilbuddet forlænges.

Stk. 3. I perioden fra den 1. januar 2014 til den 1. januar 2017 kan kommunen efter en konkret vurdering give en person omfattet af stk. 1 en aktivitetsdusør, når personen deltager i tilbud efter kapitel 10 og 11. Aktivitetsdusøren udgør op til 638 kr. om ugen (pr. 1. januar 2014). Denne takst følger den til enhver tid gældende takst efter lov om produktionsskoler.

§ 75 c. Kommunen kan efter en konkret vurdering give særligt udsatte unge, der er omfattet af § 2, nr. 9, tilbud efter kapitel 11 med en godtgørelse, jf. stk. 2, og tillægsydelser efter kapitel 14 og 15 efter de regler, der gælder for personer omfattet af § 2, nr. 3, hvis tilbud efter lov om social service ikke er tilstrækkelige. § 44 finder ikke anvendelse ved tilbud efter 1. pkt.

Stk. 2. Godtgørelsen efter stk. 1 fastsættes i samarbejde med de faglige organisationer og med udgangspunkt i den mindste overenskomstmæssige timeløn på det aktuelle ansættelsesområde. Godtgørelsen kan dog højst udgøre det beløb, der er nævnt i § 23, stk. 2, nr. 9, i lov om aktiv socialpolitik.

Stk. 3. Afgørelse om virksomhedspraktik efter stk. 1 træffes med samtykke fra den unge og forældremyndighedens indehaver.

Vejledninger mv.

Skrivelse om lov nr. 721 af 25. juni 2014 om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Barselstillæg, aktivitetstillæg til unge kontanthjælpsmodtagere, kontaktforløbet for uddannelseshjælpsmodtagere, fastsættelse af løn ved offentlig løntilskudsansættelse m.v.) (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. skr. nr. 9460 af 23/6 2014).

Til toppen

Kapitel 13 c – Ophævet

Lovændringer

Kapitel 13 c (§§ 75 d-i) ophævet 2/1 2017 ved lov nr. 624 af 8/6 2016 (Fleksibelt og indkomstbaseret dagpengesystem, månedsudbetaling af dagpenge m.v.) § 2.

§§ 75 d-i. (Ophævet).

Lovændringer

Kapitel 13 c (§§ 75 d-i) ophævet 2/1 2017 ved lov nr. 624 af 8/6 2016 (Fleksibelt og indkomstbaseret dagpengesystem, månedsudbetaling af dagpenge m.v.) § 2.

Til toppen

Kapitel 13 d – Indsats over for personer, som modtager midlertidig arbejdsmarkedsydelse efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

§ 75 j. En person, der modtager midlertidig arbejdsmarkedsydelse efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., er omfattet af en beskæftigelsesrettet indsats efter reglerne i dette kapitel.

Stk. 2. Reglerne i kapitel 2 a, 4 a, 5, 6, 8, 9, 19, 20 og 24 og regler fastsat i medfør heraf finder, i det omfang de gælder for personer omfattet af § 2, nr. 1, tilsvarende anvendelse for personer, der modtager midlertidig arbejdsmarkedsydelse, medmindre andet er bestemt i dette kapitel.

Stk. 3. § 11, stk. 4, 2. pkt., finder ikke anvendelse for en person, der modtager midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Stk. 4. § 23 finder ikke anvendelse for en person, der modtager midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Lovændringer

1/7 2015 ved lov nr. 1486 af 23/12 2014 (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud m.v.) § 1.

§ 75 k. Personen skal deltage i et individuelt kontaktforløb. Hvis personen deltager i tilbud eller jobrotation efter dette kapitel, skal personen ikke møde personligt op til samtaler. Kontakten holdes i stedet telefonisk, digitalt eller ved brev. I perioder, hvor personen ikke deltager i tilbud eller jobrotation, skal personen møde personligt op til samtaler i jobcenteret, som personen indkaldes til.

§ 75 l. Personen er ikke omfattet af pligten til at møde personligt op til samtaler eller pligten til tilbud eller jobrotation efter dette kapitel, hvis personen opfylder betingelserne i § 21 f, stk. 1, nr. 1 eller 2. I så fald finder § 21 f, stk. 2, anvendelse. Jobcenteret kan på baggrund af en vurdering efter § 21 f, stk. 3, beslutte, at personen fortsat skal være omfattet af pligten til at møde op til samtaler og til at deltage i tilbud eller jobrotation.

Stk. 2. Har personen ordinær beskæftigelse som lønmodtager, der i gennemsnit udgør mindst 20 timer ugentligt, bortfalder pligten til tilbud og jobrotation. Gennemsnittet beregnes over 1 måned. Personen skal oplyse jobcenteret om omfanget af og eventuelle ændringer i den ordinære beskæftigelse.

§ 75 m. Personen kan få tilbud om nytteindsats efter kapitel 11 efter de regler, der gælder for personer omfattet af § 2, nr. 2. Antallet af timer i nytteindsats skal udgøre 20 timer ugentligt. Personen kan tillige få tilbud om virksomhedspraktik efter kapitel 11 og ansættelse med løntilskud efter kapitel 12 og kan indgå som vikar i jobrotation efter kapitel 18 efter de regler, der gælder for personer omfattet af § 2, nr. 1, jf. dog stk. 2 og 3, og §§ 75 n, 75 o, 75 r og 75 s.

Stk. 2. Et tilbud om ansættelse med løntilskud hos en offentlig arbejdsgiver kan højst have en varighed på 13 uger.

Stk. 3. §§ 42 b og 52 a finder ikke anvendelse.

Lovændringer

1/7 2015 ved lov nr. 1486 af 23/12 2014 (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud m.v.) § 1.

§ 75 n. Under ansættelse med løntilskud hos offentlige arbejdsgivere skal lønnen til personen efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag ligge på niveau med personens midlertidige arbejdsmarkedsydelse. Løntilskuddet til offentlige arbejdsgivere udgør pr. time beløbet i § 63, stk. 2, nr. 4.

Stk. 2. Under ansættelse med løntilskud hos private arbejdsgivere udgør løntilskuddet pr. time beløbet i § 63, stk. 2, nr. 3.

Lovændringer

1/1 2015 ved lov nr. 1486 af 23/12 2014 (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud m.v) § 1.

§ 75 o. Ved opgørelsen af kravet om forudgående ledighed ved ansættelse med løntilskud, jf. § 51, stk. 2, og ved ansættelse i jobrotation, jf. § 98 b, stk. 1, nr. 1, medregnes alle perioder, hvor personen har modtaget arbejdsløshedsdagpenge, sygedagpenge i en ledighedsperiode, uddannelseshjælp, kontanthjælp, integrationsydelse eller midlertidig arbejdsmarkedsydelse, har været i tilbud efter kapitel 12 eller har været ledig selvforsørgende.

Vejledninger mv.

Ændringer i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl. som følge af Aftale om et tryggere dagpengesystem (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10206 af 30/11 2016).

Lovændringer

2/1 2017 ved lov nr. 624 af 8/6 2016 (Fleksibelt og indkomstbaseret dagpengesystem, månedsudbetaling af dagpenge m.v.) § 2.

1/9 2015 ved lov nr. 1000 af 30/8 2015 (Indførelse af en integrationsydelse, ændring af reglerne om ret til uddannelses- og kontanthjælp m.v.) § 2.

1/1 2015 ved lov nr. 1486 af 23/12 2014 (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud m.v) § 1.

§ 75 p. En person, som ikke har en erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med eller overstiger en erhvervsuddannelse, har ret til tilbud om individuel kompetencevurdering i AMU og uddannelse efter § 32, stk. 1, nr. 1, eller regler udstedt i medfør af § 32, stk. 5, i op til 8 uger. Tilsvarende gælder for en person, som har en erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med, men ikke overstiger en erhvervsuddannelse, hvis uddannelsen ikke har været anvendt i de sidste 5 år. Valget af uddannelse skal aftales med jobcenteret. Retten indtræder, efter at personen har afsluttet sin ret og pligt til tilbud eller jobrotation efter § 75 v.

§ 75 q. En person, som ikke har en ungdomsuddannelse, skal læse-, skrive- og regnetestes. Har en test vist, at personen har behov for et læse-, skrive-, regne- eller ordblindekursus, har personen ret til tilbud om et sådant kursus efter § 32, stk. 1, nr. 1, eller regler udstedt i medfør af § 32, stk. 5.

§ 75 r. Under deltagelse i uddannelse eller kurser, nytteindsats og virksomhedspraktik efter dette kapitel modtager personen midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

§ 75 s. Tilbud og jobrotation efter §§ 75 m, 75 p og 75 q kan ikke række ud over det tidspunkt, hvortil personen er berettiget til midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

§ 75 t. Under tilbud efter §§ 75 m, 75 p og 75 q kan personen modtage befordringsgodtgørelse efter kapitel 15 efter de regler, der gælder for personer omfattet af § 2, nr. 1.

§ 75 u. Personen har pligt til at tage imod tilbud og jobrotation i hele ledighedsperioden, jf. § 52 k i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Dette gælder dog ikke, hvis pligten er bortfaldet efter § 75 l.

§ 75 v. Personen har senest efter sammenlagt 4 ugers ledighed ret og pligt til at påbegynde tilbud om nytteindsats eller virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud eller ansættelse som vikar i jobrotation efter § 75 m, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Et kursus efter § 75 q kan træde i stedet for tilbud og jobrotation efter stk. 1.

Stk. 3. Den samlede varighed af tilbud og jobrotation efter stk. 1 og 2 skal være på mindst 13 sammenhængende uger, jf. dog § 75 s, og det gennemsnitlige ugentlige timetal skal være på mindst 20 timer.

§ 75 x. Staten refunderer kommunens udgifter til vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik, nytteindsats og jobrotation efter §§ 75 m og 75 o-75 q og udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 75 t efter de regler i kapitel 23, der gælder for personer omfattet af § 2, nr. 1, dog således, at udgifterne til tilbud efter §§ 75 p og 75 q ikke omfattes af rådighedsbeløbet i § 118.

Stk. 2. Kommunens udgifter til tilbud om ansættelse med løntilskud efter §§ 75 m og 75 n refunderes efter reglerne i lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne.

Lovændringer

Ny § 75 x indsat 4/1 2016 ved lov nr. 994 af 30/8 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne § 35.

§ 75 y. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om anvendelsen af bestemmelserne i dette kapitel, herunder om de nærmere betingelser for tilbud.

Bekendtgørelser

En aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1297 af 9/11 2016, senest ændret ved bek. nr. 1266 af 24/11 2017).

Til toppen

Kapitel 13 e – Indsats over for personer, som modtager kontantydelse efter lov om kontantydelse

Lovændringer

Kapitel 13 e (§§ 75 z-å) indsat 1/3 2015 ved lov nr. 174 af 24/2 2015 om kontantydelse § 28.

Indsatsens indhold og varighed

Lovændringer

Kapitel 13 e (§§ 75 z-å) indsat 1/3 2015 ved lov nr. 174 af 24/2 2015 om kontantydelse § 28.

§ 75 z. En person, der er omfattet af § 1 i lov om kontantydelse, kan få en beskæftigelsesrettet indsats efter reglerne i dette kapitel.

Stk. 2. Reglerne i kapitel 2 a, 4 a, 5, 6, 8, 9, 20 og 24 og regler fastsat i medfør heraf finder, i det omfang de gælder for personer omfattet af § 2, nr. 2, tilsvarende anvendelse for personer, der modtager kontantydelse, medmindre andet er bestemt i dette kapitel.

Stk. 3. Personen skal have tilbud om virksomhedspraktik eller nytteindsats efter kapitel 11 efter de regler, der gælder for personer omfattet af § 2, nr. 2. Jobcenteret kan dog efter en konkret vurdering i stedet vælge at give personen tilbud om vejledning og opkvalificering efter kapitel 10, tilbud om ansættelse med løntilskud efter kapitel 12 eller ansættelse som vikar i jobrotation efter kapitel 18 efter de regler, der gælder for personer omfattet af § 2, nr. 2, jf. dog stk. 6-8 og 11, samt § 75 æ.

Stk. 4. Tilbud og ansættelse som vikar i jobrotation kan gives hver for sig eller i kombination og kan alene gives, så længe personen er berettiget til kontantydelse.

Stk. 5. Jobcenteret skal give tilbud eller ansættelse som vikar i jobrotation således, at forløbet kan påbegyndes snarest muligt og senest 4 uger efter personens henvendelse.

Stk. 6. Den samlede varighed af det første forløb med tilbud eller jobrotation skal være på mindst 13 uger i sammenhæng, jf. dog stk. 4. Varigheden af de enkelte tilbud kan være

1) op til 4 uger for vejledning og opkvalificering,

2) mellem 4 og 13 uger for virksomhedspraktik,

3) op til 13 uger for nytteindsats og for ansættelse med løntilskud hos offentlige arbejdsgivere og

4) op til 6 måneder for ansættelse med løntilskud hos private arbejdsgivere.

Stk. 7. Den ugentlige varighed af virksomhedspraktik kan være på op til 37 timer og af nytteindsats på op til 20 timer.

Stk. 8. Tilbud om vejledning og opkvalificering kan alene gives, i forbindelse med at en person har en ansættelseskontrakt med en virksomhed, hvor ansættelsen skal påbegyndes inden for 6 uger. Det er tillige en betingelse, at tilbuddet er en forudsætning for personens ansættelse, og at opkvalificeringen ligger ud over den opkvalificering, som arbejdsgiveren forudsættes at give, f.eks. i form af oplæring i arbejdsfunktioner eller arbejdsredskaber, der er særlige for den enkelte arbejdsgiver.

Stk. 9. Efter afslutning af et forløb med tilbud eller jobrotation har personen ret til en ny beskæftigelsesrettet indsats efter stk. 3, såfremt personen anmoder herom. Der er ingen minimumskrav til varigheden af efterfølgende tilbud eller jobrotation.

Stk. 10. Jobcenteret og personen kan inden for den samlede periode, hvor personen er i målgruppen for kontantydelse, aftale et samlet forløb, der omfatter flere tilbud eller jobrotationsvikariater efter stk. 3.

Stk. 11. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om anvendelsen af bestemmelserne i dette kapitel, herunder om de nærmere betingelser for tilbud.

Bekendtgørelser

En aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1297 af 9/11 2016, senest ændret ved bek. nr. 1266 af 24/11 2017).

Lovændringer

Kapitel 13 e (§§ 75 z-å) indsat 1/3 2015 ved lov nr. 174 af 24/2 2015 om kontantydelse § 28.

Ydelser m.v.

Lovændringer

Kapitel 13 e (§§ 75 z-å) indsat 1/3 2015 ved lov nr. 174 af 24/2 2015 om kontantydelse § 28.

§ 75 æ. Under tilbud om vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik og nytteindsats efter § 75 z modtager personen kontantydelse efter lov om kontantydelse.

Stk. 2. Under ansættelse med løntilskud hos offentlige arbejdsgivere skal lønnen til personen efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag ligge på niveau med personens kontantydelse.

Stk. 3. Under tilbuddet kan personen modtage befordringsgodtgørelse m.v. efter §§ 82 og 83 efter de regler, der gælder for personer omfattet af § 2, nr. 2.

Lovændringer

Kapitel 13 e (§§ 75 z-å) indsat 1/3 2015 ved lov nr. 174 af 24/2 2015 om kontantydelse § 28.

Fremmøde i jobcenteret og i tilbuddet

Lovændringer

Kapitel 13 e (§§ 75 z-å) indsat 1/3 2015 ved lov nr. 174 af 24/2 2015 om kontantydelse § 28.

§ 75 ø. I perioder, hvor en person modtager kontantydelse, er i tilbud om ansættelse med løntilskud eller i jobrotationsvikariat, skal personen møde op til samtaler, hvis jobcenteret indkalder personen hertil. I perioder, hvor personen deltager i tilbud eller jobrotation, kan samtalerne dog afholdes telefonisk, digitalt eller ved brev.

Stk. 2. Personen er ikke omfattet af pligten til at møde personligt op til samtaler eller pligten til tilbud eller jobrotation efter dette kapitel, hvis personen opfylder betingelserne i § 21 f, stk. 1, nr. 1 eller 2. I så fald finder § 21 f, stk. 2, anvendelse.

Stk. 3. Jobcenteret kan på baggrund af en vurdering efter § 21 f, stk. 3, nr. 1-3, beslutte, at personen fortsat skal være omfattet af pligten til at møde op til samtaler og til at deltage i tilbud eller jobrotation.

Lovændringer

Kapitel 13 e (§§ 75 z-å) indsat 1/3 2015 ved lov nr. 174 af 24/2 2015 om kontantydelse § 28.

Refusion

Lovændringer

Kapitel 13 e (§§ 75 z-å) indsat 1/3 2015 ved lov nr. 174 af 24/2 2015 om kontantydelse § 28.

§ 75 å. Staten refunderer kommunens udgifter til tilbud og jobrotation efter § 75 z og udgifter efter § 75 æ, stk. 3, til befordringsgodtgørelse efter § 82 efter de regler, der gælder for personer omfattet af § 2, nr. 2, i kapitel 23.

Stk. 2. Staten refunderer kommunens udgifter efter § 75 æ, stk. 3, til godtgørelse efter § 83 med 50 pct.

Lovændringer

Kapitel 13 e (§§ 75 z-å) indsat 1/3 2015 ved lov nr. 174 af 24/2 2015 om kontantydelse § 28.

Til toppen

AFSNIT V – TILLÆGSYDELSER

Kapitel 14 – Tilskud til udgifter til hjælpemidler m.v.

Hjælpemidler

(Undervisningsmateriale, arbejdsredskaber og arbejdspladsindretninger)

§ 76. I forbindelse med deltagelse i tilbud efter kapitel 10-12 kan der ydes tilskud til hjælpemidler med henblik på at understøtte, at personen kan få og deltage i tilbuddet.

Stk. 2. Tilskud til hjælpemidler kan gives som tilskud til undervisningsmateriale, arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger. Hjælpemidler kan i stedet for tilskud gives som udlån under forudsætning af, at det udlånte i fuldt omfang tilgodeser behovet.

Stk. 3. Til personer, der er omfattet af § 2, nr. 4, 11 og 14, kan der gives støtte til særlige udgifter, der er en nødvendig følge af uddannelsen eller af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det samme gælder for personer, der er omfattet af § 2, nr. 5, og som, jf. kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik, deltager i tilbud som led i afklaringen af den enkeltes arbejdsevne.

Stk. 4. Til personer, der er omfattet af § 2, nr. 4, 11 og 14, kan tilskud til hjælpemidler tillige gives som tilskud til personlig assistance.

Vejledninger mv.

Kommunal rehabilitering (Indenrigs- og Sundhedsmin. vejl. nr. 9439 af 13/7 2011).

Principafgørelser

2012

9977 af 1/2 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 35-12 om uddannelses- eller handicapbetinget udgift - særlige udgifter - psykologbehandling - revalidering.

2011

10228 af 1/11 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 195-11 om arbejdsløshedsforsikring - ledig - uddannelsesbetingede udgifter - nødvendig følge af uddannelsen.

2010

10377 af 30/9 2010: Ankestyrelsens principafgørelse 201-10 om revalidering - uddannelsesbetingede udgifter - særlige udgifter - befordringsudgifter - taxa.

10375 af 30/9 2010: Ankestyrelsens principafgørelse 199-10 om revalidering - uddannelsesbetingede udgifter - skriveredskaber - særlige udgifter.

10267 af 30/4 2010: Ankestyrelsens principafgørelse 85-10 om revalidering - hjælpemidler - nødvendig følge af uddannelsen - bærbar computer.

2008

10890 af 10/11 2008: Ankestyrelsens principafgørelse A-19-08 om revalidering - økonomisk hjælp - undervisningsmateriale - ansøgning - ressourceprofil.

2004

9367 af 1/12 2004: Ankestyrelsens principafgørelse N-9-04 om virksomhedspraktik - arbejdsredskaber - arbejdstøj - revalidering.

9366 af 6/11 2004: Ankestyrelsens principafgørelse N-7-04 om ansættelse med løntilskud - opkvalificerende kurser - førtidspension - hjemmel.

2003

9293 af 1/7 2003: Ankestyrelsens principafgørelse A-27-03 om særlige udgifter - nødvendig følge af uddannelsen - computer - revalidering.

1999

9190 af 15/8 1999: Ankestyrelsens principafgørelse A-13-99 om ledsageordning - invaliditetsydelse - bistandstillæg - uddannelses- eller handicapbetinget udgift - revalidering.

§ 77. Det er en betingelse for at give tilskud til undervisningsmateriale, at materialet er en nødvendig følge af et tilbud om vejledning og opkvalificering eller af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Stk. 2. Det er en betingelse for at give tilskud til arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger, at tilskuddet er af afgørende betydning for, at personen kan deltage i tilbuddet, eller at redskabet eller indretningen kompenserer for personens eventuelle begrænsning i arbejdsevnen.

Stk. 3. Det er en betingelse for at give tilskud til personlig assistance, at assistancen er en nødvendig følge af et tilbud om vejledning og opkvalificering eller af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Stk. 4. Tilskud til hjælpemidler kan gives uden hensyn til personens og ægtefællens indtægts- og formueforhold.

Stk. 5. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskud til udgifter til hjælpemidler.

Bekendtgørelser

En aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1297 af 9/11 2016, senest ændret ved bek. nr. 1266 af 24/11 2017).

§§ 78-81. (Ophævet).

Tilskud til virksomheder ved partnerskabsaftaler

§ 81 a. En virksomhed og jobcenteret kan indgå en partnerskabsaftale om rekrutteringsforløb for ledige i form af virksomhedspraktik efter kapitel 11.

Stk. 2. Inden for rammerne af aftalen kan virksomheden iværksætte vejlednings- og opkvalificeringsforløb efter kapitel 10 og tilknytte en mentor efter kapitel 9 b.

Stk. 3. Virksomheden kan få tilskud til faktisk afholdte udgifter efter stk. 2 og til faktisk afholdte udgifter til administration, hvis det er aftalt.

Stk. 4. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om tilskud til virksomheder efter stk. 3.

Bekendtgørelser

En aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1297 af 9/11 2016, senest ændret ved bek. nr. 1266 af 24/11 2017).

Til toppen

Kapitel 15 – Befordringsgodtgørelse m.v.

§ 82. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-5 og 11-14, og som deltager i tilbud efter kapitel 10-12, personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, og som deltager i jobrettet erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse efter kapitel 8 a, og personer, der er omfattet af § 2, nr. 7, og som deltager i tilbud efter kapitel 10 og 11, har ret til befordringsgodtgørelse, når den daglige transport mellem bopæl og stedet, hvor tilbuddet eller uddannelsen gennemføres, og retur er mere end 24 km. Godtgørelsen pr. dag kan alene udbetales for de kilometer, der ligger ud over de første 24 km. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-3, 12 og 13, og som ansættes med løntilskud efter kapitel 12 hos en privat arbejdsgiver, har dog ikke ret til befordringsgodtgørelse.

Stk. 2. Ved deltagelse i tilbud og jobrettet erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, jf. stk. 1, godtgøres 1,00 kr. pr. kilometer (2011-niveau). Denne kilometersats følger den til enhver tid gældende kilometersats, som Skatterådet efter ligningslovens § 9 c fastsætter for fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads over 120 km pr. arbejdsdag.

Stk. 3. Ved udbetaling afrundes den samlede godtgørelse til nærmeste hele kronebeløb.

Stk. 4. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-4, 7 og 11-14, har ret til den faktiske udgift til befordring, hvis udgiften er en følge af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det samme gælder for personer, der er omfattet af § 2, nr. 5, og som deltager i tilbud som led i afklaringen af den enkeltes arbejdsevne, jf. kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Stk. 5. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om muligheden for befordringsgodtgørelse.

Beløb 2018

Kr.

Befordringsgodtgørelse > 24 km 

0,97

Bekendtgørelser

En aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1297 af 9/11 2016, senest ændret ved bek. nr. 1266 af 24/11 2017).

Principafgørelser

2015

10963 af 3/11 2015: Ankestyrelsens principafgørelse 73-15 om befordringsgodtgørelse - den faktiske udgift - sygedagpengemodtagere - forrevalidering - dokumentation.

2011

10249 af 1/12 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 216-11 om fleksjob - kontanthjælp - befordringsgodtgørelse - målgruppe.

10048 af 31/1 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 9-11 om revalidering - befordringsgodtgørelse - faktiske udgifter - nedsat fysisk funktionsevne - nedsat psykisk funktionsevne - flyrejse.

2010

10377 af 30/9 2010: Ankestyrelsens principafgørelse 201-10 om revalidering - uddannelsesbetingede udgifter - særlige udgifter - befordringsudgifter - taxa.

10359 af 31/8 2010: Ankestyrelsens principafgørelse 183-10 om befordringsgodtgørelse - tilbud - fleksjob.

2009

10726 af 1/9 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 189-09 om revalidering - befordringsgodtgørelse - faktiske udgifter - følge af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne - taxa.

2006

10975 af 29/9 2006: Ankestyrelsens principafgørelse N-13-06 om befordringsgodtgørelse - faktiske udgift - vejledende sats.

10971 af 3/5 2006: Ankestyrelsens principafgørelse N-8-06 om befordringsgodtgørelse - faktiske udgift - følge af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne - revalidering.

2001

9252 af 1/11 2001: Ankestyrelsens principafgørelse A-38-01 om nødvendig transportudgift - flytning - erhvervsplan - revalidering.

9227 af 15/1 2001: Ankestyrelsens principafgørelse A-5-01 om transportudgifter - flytning - forøget transporttid - revalidering.

1999

9196 af 15/11 1999: Ankestyrelsens principafgørelse A-21-99 om særlige udgifter - driftsudgifter til invalidebil - revalidering.

Lovændringer

1/1 2015 ved lov nr. 1486 af 23/12 2014 (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud m.v) § 1.

§ 83. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 2, 3 og 11-14, og som deltager i tilbud efter kapitel 10 og 11, kan efter jobcenterets vurdering få udbetalt op til 1.000 kr. om måneden i hel eller delvis godtgørelse til anslåede udgifter ved at deltage i tilbuddet. Godtgørelsen anvendes dog ikke til dækning af udgifter til befordring ud over de første 24 km, jf. § 82, stk. 1.

Stk. 2. Kommunen fastsætter nærmere retningslinjer for udbetaling af godtgørelsen. Kommunen giver information til kommunens borgere om indholdet af retningslinjerne.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at beløbet på 1.000 kr. i stk. 1 kan hæves til 1.500 kr.

Beløb 2018

Kr.

Udgiftsgodtgørelse, maksimum (stk. 1) 

1.000 

Bekendtgørelser

En aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1297 af 9/11 2016, senest ændret ved bek. nr. 1266 af 24/11 2017).

Til toppen

AFSNIT VI – RET OG PLIGT TIL TILBUD

Kapitel 16 – Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Pligt til tilbud

§ 84. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, har pligt til at tage imod tilbud i hele ledighedsperioden, jf. §§ 55 og 56 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Dette gælder dog ikke, hvis pligten til tilbud er bortfaldet efter § 21 f, efter regler udstedt i medfør af § 91 eller under deltagelse i jobrettet uddannelse efter kapitel 8 a. Tilbud efter § 33 a kan alene gives efter aftale med personen. Når personen har indgået aftale med jobcenteret om tilbud efter § 33 a, har personen pligt til at påbegynde og deltage i tilbuddet.

Stk. 2. Tilbud, som gives efter dette kapitel, skal have en sammenhængende varighed på mindst 2 uger. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om timetal i tilbud efter dette kapitel.

Bekendtgørelser

En aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1297 af 9/11 2016, senest ændret ved bek. nr. 1266 af 24/11 2017).

Vejledninger mv.

Ændringer i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl. som følge af Aftale om et tryggere dagpengesystem (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10206 af 30/11 2016).

Lovændringer

2/1 2017 ved lov nr. 624 af 8/6 2016 (Fleksibelt og indkomstbaseret dagpengesystem, månedsudbetaling af dagpenge m.v.) § 2.

1/7 2015 ved lov nr. 1486 af 23/12 2014 (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud m.v.) § 1.

1/1 2015 ved lov nr. 1486 af 23/12 2014 (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud m.v) § 1.

Ret og pligt til første tilbud for personer under 30 år

§ 85. Personer under 30 år, der er omfattet af § 2, nr. 1, har senest efter sammenlagt 13 ugers ledighed ret og pligt til at påbegynde tilbud efter kapitel 10-12.

Stk. 2. Unge under 25 år, som påbegynder en ordinær uddannelse på baggrund af et uddannelsespålæg efter § 21 b, har ret til at få uddannelsen som tilbud, indtil den unge har haft 26 ugers sammenlagt ledighed.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at personer under 20 år, der er omfattet af § 2, nr. 1, har ret og pligt til at påbegynde tilbud efter stk. 1 efter senest 4 ugers sammenlagt ledighed.

Bekendtgørelser

En aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1297 af 9/11 2016, senest ændret ved bek. nr. 1266 af 24/11 2017).

§ 86. (Ophævet).

Ret og pligt til første tilbud for personer, der er fyldt 30 år

§ 87. Personer mellem 30 og 50 år, der er omfattet af § 2, nr. 1, har senest efter sammenlagt 6 måneders ledighed ret og pligt til at påbegynde tilbud efter kapitel 10-12. I tilfælde, hvor en person skal deltage i et tilbud efter kapitel 12, er det dog tilstrækkeligt, at tilbuddet er afgivet inden for fristen og påbegyndes senest 3 uger efter fristen.

Lovændringer

Ny § 87 indsat 1/7 2015 ved lov nr. 1486 af 23/12 2014 (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud m.v.) § 1. Den nye paragraf finder anvendelse for personer, som påbegynder en dagpengeperiode efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 1/7 2015 eller senere. For personer, der er påbegyndt deres dagpengeperiode før 1/7 2015, finder de hidtidige regler anvendelse.

§ 88. Personer, der er fyldt 50 år, og som er omfattet af § 2, nr. 1, har senest efter sammenlagt 13 ugers ledighed ret og pligt til at påbegynde et tilbud efter kapitel 10-12.

Lovændringer

1/7 2015 ved lov nr. 1486 af 23/12 2014 (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud m.v.) § 1. Se også § 87.

Tilbud, der ikke kan træde i stedet for ret og pligt-tilbud

Lovændringer

Ny overskrift indsat 1/1 2015 ved lov nr. 1486 af 23/12 2014 (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud m.v) § 1.

§ 89. Et tilbud efter § 32 a om et læse-, skrive-, regne- eller ordblindekursus eller et tilbud om en realkompetencevurdering kan ikke træde i stedet for tilbud efter §§ 85, 87 og 88.

Stk. 2. Tilbud efter § 32 a om et læse-, skrive-, regne- eller ordblindekursus kan udskyde tidspunktet for tilbud efter §§ 85 og 88 til umiddelbart efter afslutning af tilbuddet efter § 32 a.

Lovændringer

Ny § 89 indsat 1/1 2015 ved lov nr. 1486 af 23/12 2014 (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud m.v) § 1.

§§ 90-90 a. (Ophævet).

Bortfald af pligt til tilbud

§ 91. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at pligten til tilbud for personer, der er omfattet af §§ 85, 87 og 88, bortfalder, når personen har ordinær beskæftigelse på mindre end fuld tid.

Bekendtgørelser

En aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1297 af 9/11 2016, senest ændret ved bek. nr. 1266 af 24/11 2017).

Lovændringer

1/1 2015 ved lov nr. 1486 af 23/12 2014 (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud m.v) § 1.

Til toppen

Kapitel 17 – Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager kontanthjælp eller integrationsydelse efter lov om aktiv socialpolitik

Lovændringer

1/9 2015 ved lov nr. 1000 af 30/8 2015 (Indførelse af en integrationsydelse, ændring af reglerne om ret til uddannelses- og kontanthjælp m.v.) § 2.

Varighed og tilbud

§ 91 a. Personer, som er omfattet af § 2, nr. 2 og 3, har pligt til at tage imod tilbud efter dette kapitel. Dette gælder dog ikke, hvis pligten til tilbud er bortfaldet efter § 21 f.

Stk. 2. Tilbud, som gives efter dette kapitel, skal have en sammenhængende varighed på mindst 2 uger.

Stk. 3. Personer, der efter § 13 i lov om aktiv socialpolitik har en rimelig grund til ikke at udnytte deres arbejdsmuligheder, har senest 1 måned efter, at den rimelige grund er ophørt, ret og pligt til at påbegynde tilbud efter dette kapitel.

Ret og pligt til første tilbud

§ 91 b. (Ophævet).

§ 92. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 2, har senest efter en sammenhængende periode på 3 måneder med kontanthjælp eller integrationsydelse fra første henvendelse til kommunen om hjælp ret og pligt til at påbegynde tilbud efter kapitel 11 og 12, jf. dog § 94.

Stk. 2. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 3, har senest efter en sammenhængende periode på 6 måneder med kontanthjælp eller integrationsydelse fra første henvendelse til kommunen om hjælp ret og pligt til at påbegynde tilbud efter kapitel 10-12, jf. dog § 94.

Stk. 3. Har en test vist, at en person, som er omfattet af § 2, nr. 2 eller 3, har behov for et læse-, skrive-, regne- eller ordblindekursus, har personen ret til tilbud om et sådant kursus. Personer, som ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, har tillige ret til at få tilbud om realkompetencevurdering. De nævnte kurser kan ikke træde i stedet for tilbud efter stk. 1.

Lovændringer

1/9 2015 ved lov nr. 1000 af 30/8 2015 (Indførelse af en integrationsydelse, ændring af reglerne om ret til uddannelses- og kontanthjælp m.v.) § 2.

§ 93. En person, der er omfattet af § 2, nr. 3, og som i perioder på grund af personlige forhold ikke aktuelt kan deltage i tilbud efter §§ 92 eller 94, har ret og pligt til tilbud om mentorstøtte efter kapitel 9 b, indtil personen kan deltage i tilbud efter §§ 92 eller 94. Tilbud om mentorstøtte skal gives for en periode på 6 måneder, og der skal som minimum være kontakt en gang hver anden uge mellem mentor og personen. Tilbud om mentorstøtte kan kun afbrydes, hvis personen i stedet kan påbegynde et tilbud efter §§ 92 eller 94. Kan personen efter de 6 måneder fortsat ikke deltage i tilbud efter §§ 92 eller 94, skal der gives et nyt tilbud om mentorstøtte.

Lovændringer

1/1 2016 ved lov nr. 1875 af 29/12 2015 (Ændret minimumskrav til mentorindsats, sammenlægning af rammer for mentor og aktiv indsats m.v.) § 1, der ikke finder anvendelse på tilbud om mentorstøtte bevilget før 1/1 2016 for sådanne tilbud finder de hidtil gældende regler anvendelse.

1/9 2015 ved lov nr. 1000 af 30/8 2015 (Indførelse af en integrationsydelse, ændring af reglerne om ret til uddannelses- og kontanthjælp m.v.) § 2.

§ 94. Personer, der modtager integrationsydelse, og som overgår fra at være omfattet af § 2, nr. 12 eller 13, til at være omfattet af § 2, nr. 2 eller 3, har ret og pligt til første tilbud efter §§ 92 og 93 senest efter en sammenhængende periode på 3 måneder med integrationsydelse fra overgangen til at være omfattet af § 2, nr. 2 eller 3.

Lovændringer

Indsat 1/9 2015 ved lov nr. 1000 af 30/8 2015 (Indførelse af en integrationsydelse, ændring af reglerne om ret til uddannelses- og kontanthjælp m.v.) § 2.

§ 95. (Ophævet).

Ret og pligt til efterfølgende tilbud

§ 96. Når en person, der er omfattet af § 2, nr. 2, har afsluttet det første tilbud efter § 92, stk. 1, eller § 94, har personen ret og pligt til at påbegynde nyt tilbud efter kapitel 10-12, hver gang den pågældende har modtaget kontanthjælp eller integrationsydelse i en sammenhængende periode på 6 måneder.

Stk. 2. Når en person, der er omfattet af § 2, nr. 3, har afsluttet det første tilbud efter § 92, stk. 2, eller § 94, har personen ret og pligt til at påbegynde et nyt tilbud, hver gang den pågældende har modtaget kontanthjælp eller integrationsydelse i en sammenhængende periode på 12 måneder.

Stk. 3. En person, der er omfattet af § 2, nr. 3, og som i perioder på grund af personlige forhold ikke aktuelt kan deltage i tilbud efter stk. 2, har ret og pligt til tilbud om mentorstøtte efter kapitel 9 b, indtil personen kan deltage i tilbud efter stk. 2. Tilbud om mentorstøtte skal gives for en periode på 6 måneder, og der skal som minimum være kontakt en gang hver anden uge mellem mentor og personen. Tilbud om mentorstøtte kan kun afbrydes, hvis personen i stedet kan påbegynde et tilbud efter stk. 2. Kan personen efter de 6 måneder fortsat ikke deltage i tilbud efter stk. 2, skal der gives et nyt tilbud om mentorstøtte.

Stk. 4. Hvis en person, der er omfattet af stk. 2, og som har modtaget kontanthjælp eller integrationsydelse i en sammenhængende periode på mindst 5 måneder siden afslutning af et tilbud efter dette kapitel, overgår til at være omfattet af stk.1, har personen senest 1 måned efter overgangen ret og pligt til at påbegynde tilbud efter stk.1. Der må dog højst være en sammenhængende periode på 12 måneder uden tilbud efter dette kapitel.

Lovændringer

1/1 2016 ved lov nr. 1875 af 29/12 2015 (Ændret minimumskrav til mentorindsats, sammenlægning af rammer for mentor og aktiv indsats m.v.) § 1.

1/9 2015 ved lov nr. 1000 af 30/8 2015 (Indførelse af en integrationsydelse, ændring af reglerne om ret til uddannelses- og kontanthjælp m.v.) § 2.

Til toppen

Kapitel 17 a – Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager uddannelseshjælp eller integrationsydelse efter lov om aktiv socialpolitik

Lovændringer

1/9 2015 ved lov nr. 1000 af 30/8 2015 (Indførelse af en integrationsydelse, ændring af reglerne om ret til uddannelses- og kontanthjælp m.v.) § 2.

§ 96 a. Personer, som er omfattet af § 2, nr. 12 og 13, har pligt til at tage imod tilbud efter kapitel 9 b-12 i hele perioden, indtil de påbegynder ordinær uddannelse.

§ 96 b. Personer, som er omfattet af § 2, nr. 12 og 13, har hurtigst muligt og senest efter en sammenhængende periode på 1 måned fra første henvendelse til kommunen om hjælp ret og pligt til at påbegynde tilbud efter kapitel 10-12 og fortsætte kontinuerligt hermed, indtil de påbegynder ordinær uddannelse. Der må højst være 4 uger mellem tilbud.

Stk. 2. Har en test vist, at en person, som er omfattet af § 2, nr. 12 eller 13, har behov for et læse-, skrive-, regne- eller ordblindekursus, har personen ret til tilbud om et sådant kursus senest efter en sammenhængende periode på 1 måned fra første henvendelse om hjælp til kommunen. De nævnte kurser kan træde i stedet for tilbud efter stk. 1.

§ 96 c. En person, der er omfattet af § 2, nr. 13, og som i perioder på grund af personlige forhold ikke kan deltage i tilbud efter § 96 b, har ret og pligt til tilbud om mentorstøtte efter kapitel 9 b, indtil personen kan deltage i tilbud efter § 96 b. Tilbud om mentorstøtte skal gives for en periode på 6 måneder, og der skal som minimum være kontakt en gang hver anden uge mellem mentor og personen. Tilbuddet kan kun afbrydes, hvis personen i stedet kan påbegynde et tilbud efter § 96 b. Kan personen efter de 6 måneder fortsat ikke deltage i tilbud efter § 96 b, skal der gives et nyt tilbud om mentorstøtte.

Lovændringer

1/1 2016 ved lov nr. 1875 af 29/12 2015 (Ændret minimumskrav til mentorindsats, sammenlægning af rammer for mentor og aktiv indsats m.v.) § 1.

Til toppen

AFSNIT VII – INDSATSEN OVER FOR BESKÆFTIGEDE

Kapitel 18 – Jobrotation

Vejledninger mv.

Jobrotation (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10263 af 18/12 2017).

§ 97. Private eller offentlige arbejdsgivere kan i forbindelse med beskæftigedes midlertidige fravær aftale jobrotationsordninger med jobcenteret, hvor ledige erstatter beskæftigede.

Stk. 2. Hvor private eller offentlige arbejdsgivere indgår aftale om jobrotation i tilknytning til beskæftigedes fravær på grund af orlov, uddannelse m.v., udbetales der støtte i overensstemmelse med de gældende regler herom.

Stk. 3. Hvis der i forbindelse med jobrotation ansættes en ledig med løntilskud, finder reglerne i lovens kapitel 12 anvendelse.

§ 98. (Ophævet).

§ 98 a. Private og offentlige arbejdsgivere har ret til at få udbetalt en jobrotationsydelse af jobcenteret, når en beskæftiget midlertidigt deltager i uddannelse og der i uddannelsesperioden ansættes en person som vikar for den beskæftigede. Der kan dog ikke udbetales jobrotationsydelse, hvis den uddannelse, den beskæftigede deltager i, er knyttet til en uddannelsesaftale, der fører frem til en erhvervsuddannelse i henhold til lov om erhvervsuddannelser eller lov om maritime uddannelser, og hvis der er tale om en uddannelse, der efter beslutning truffet af bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag kan sidestilles med en erhvervsuddannelse.

Stk. 2. Jobrotationsydelsen udgør 173,09 kr. (pr. 1. januar 2013) for hver time, en beskæftiget er i uddannelse og der samtidig er ansat en vikar. Jobrotationsydelsen til private arbejdsgivere, der indgår aftale om en jobrotationsordning, der påbegyndes i perioden fra den 1. januar 2013 og indtil den 1. juli 2014, udgør dog 194,84 kr. (pr. 1. januar 2013).

Stk. 3. Det er en betingelse for, at arbejdsgiveren kan få udbetalt jobrotationsydelse, at

1) den beskæftigede, der deltager i uddannelse, ikke har en erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed overstiger erhvervsuddannelse eller anden uddannelse, der kan sidestilles med erhvervsuddannelse, medmindre uddannelsen ikke har været anvendt i de sidste 5 år,

2) den beskæftigede modtager sædvanlig løn fra arbejdsgiveren i uddannelsesperioden,

3) den beskæftigede eller arbejdsgiveren ikke modtager godtgørelse efter lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse eller støtte efter lov om statens voksenuddannelsesstøtte,

4) der ikke udbetales løntilskud til arbejdsgiveren for vikaren efter reglerne i kapitel 12 og

5) arbejdsgiveren ikke modtager anden offentlig støtte til de timer, den beskæftigede og vikaren deltager i jobrotation.

Stk. 4. Har den beskæftigede, der deltager i uddannelse som led i jobrotation, en kort videregående uddannelse eller en mellemlang videregående uddannelse, vil der inden for en afsat pulje kunne udbetales jobrotationsydelse til arbejdsgiveren, når betingelserne i stk. 3 er opfyldt, bortset fra betingelsen i stk. 3, nr. 1, 2. led, om, at uddannelsen ikke har været anvendt i de sidste 5 år.

Stk. 5. Arbejdsgiveren afgør, hvilke offentlige eller privat udbudte uddannelser der kan indgå i en jobrotation, og betaler udgiften til private uddannelser og uddannelser med brugerbetaling.

Stk. 6. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler efter denne bestemmelse.

Beløb 2018

Kr./t.

Jobrotationsydelse (stk. 2)

188,73

- private arbejdsgivere indtil 1/7 2014

212,61

Bekendtgørelser

En aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1297 af 9/11 2016, senest ændret ved bek. nr. 1266 af 24/11 2017).

Lovændringer

1/1 2015 ved lov nr. 1486 af 23/12 2014 (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud m.v) § 1, der finder ikke anvendelse for jobrotationsprojekter, der påbegyndes før 1/1 2015. For jobrotationsprojekter, der er påbegyndt før 1/1 2015, finder de hidtidige regler anvendelse.

§ 98 b. For at arbejdsgiveren kan få udbetalt jobrotationsydelse, skal den person, der ansættes som vikar,

1) være omfattet af § 2, nr. 1, og ved ansættelsen have en sammenlagt ledighedsperiode på mindst 6 måneder,

2) være omfattet af § 2, nr. 2, 3, 12 eller 13, og ved ansættelsen have modtaget arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, integrationsydelse, uddannelseshjælp, sygedagpenge i en ledighedsperiode, ressourceforløbsydelse, revalideringsydelse, ledighedsydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse, kontantydelse efter lov om kontantydelse, været i tilbud efter kapitel 12 eller været ledig selvforsørgende i en sammenhængende periode på mindst 6 måneder eller

3) modtage kontanthjælp eller integrationsydelse efter lov om aktiv socialpolitik og ved ansættelsen have været omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven i en sammenhængende periode på mindst 6 måneder.

Stk. 2. Vikaren skal som minimum være ansat 10 timer pr. uge og kan maksimalt være ansat i en periode på 6 måneder.

Stk. 3. En person, som er omfattet af stk. 1, nr. 2, har ret til at indgå som vikar i en jobrotationsordning, såfremt betingelserne i dette kapitel i øvrigt er opfyldt, og personen selv har fundet vikariatet. Arbejdsgiveren og personen aftaler varigheden.

Stk. 4. Arbejdsgiveren skal betale overenskomstmæssig løn eller den for tilsvarende arbejde sædvanligt gældende løn til vikaren. Vikaren er omfattet af de for lønmodtagere gældende regler fastsat i henhold til eller ved lov eller ved kollektiv overenskomst m.v.

Stk. 5. Arbejde som vikar i forbindelse med jobrotation medregnes ikke ved opgørelsen af beskæftigelseskravet efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Stk. 6. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler efter denne bestemmelse, herunder om, hvilke opgaver vikaren i jobrotation kan varetage, og hvor i virksomheden vikaren kan ansættes. Beskæftigelsesministeren kan endvidere fastsætte regler om, at vikaren ikke kan ansættes i jobrotation i den virksomhed, hvor personen senest har været ansat.

Bekendtgørelser

En aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1297 af 9/11 2016, senest ændret ved bek. nr. 1266 af 24/11 2017).

Vejledninger mv.

Ændringer i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl. som følge af Aftale om et tryggere dagpengesystem (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10206 af 30/11 2016).

Skrivelse om lov nr. 721 af 25. juni 2014 om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Barselstillæg, aktivitetstillæg til unge kontanthjælpsmodtagere, kontaktforløbet for uddannelseshjælpsmodtagere, fastsættelse af løn ved offentlig løntilskudsansættelse m.v.) (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. skr. nr. 9460 af 23/6 2014).

Lovændringer

2/1 2017 ved lov nr. 624 af 8/6 2016 (Fleksibelt og indkomstbaseret dagpengesystem, månedsudbetaling af dagpenge m.v.) § 2.

1/9 2015 ved lov nr. 1000 af 30/8 2015 (Indførelse af en integrationsydelse, ændring af reglerne om ret til uddannelses- og kontanthjælp m.v.) § 2.

1/3 2015 ved lov nr. 174 af 24/2 2015 om kontantydelse § 28.

1/1 2015 ved lov nr. 1486 af 23/12 2014 (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud m.v) § 1, hvor ændringen af stk. 1, nr. 1-3, finder anvendelse i de tilfælde, hvor det 1/1 2015 eller senere er aftalt mellem jobcenteret, en virksomhed og en person, at personen skal ansættes som vikar i et konkret jobrotationsprojekt. I tilfælde, hvor det før 1/1 2015 er aftalt, at personen skal ansættes som vikar i et konkret jobrotationsprojekt, finder de hidtidige regler anvendelse, og hvor ændringen af stk. 2 finder anvendelse i de tilfælde, hvor det 1/1 2015 eller senere mellem jobcenteret, en virksomhed og en ledig er aftalt, at personen skal ansættes som vikar i et konkret jobrotationsprojekt. For personer, hvor det før 1/1 2015 er aftalt, at personen skal ansættes som vikar i et konkret jobrotationsprojekt i en længere periode end 6 måneder, finder de hidtidige regler anvendelse.

Tilskud til virksomheder, der indgår uddannelsesaftale med voksne

Vejledninger mv.

Voksenlærlingeordningen (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. 9227 af 10/3 2017).

§ 98 c. Arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne i henhold til lov om erhvervsuddannelser eller lov om maritime uddannelser, har efter reglerne i stk. 3 og §§ 98 d-98 g ret til tilskud til den løn, som de betaler personen i praktikperioden, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for uddannelsesaftaler med elever inden for social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse, som har ret til voksenelevløn efter gældende faglige overenskomster og aftaler.

Stk. 3. Tilskuddet ydes efter Europa-Kommissionens forordning nr. 1407/2013 om anvendelse af artikel 107 og 108 i Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde på de minimis-støtte.

Lovændringer

1/1 2015 ved lov nr. 1486 af 23/12 2014 (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud m.v) § 1, der finder anvendelse på tilskud til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne, såfremt tilskuddet bevilges efter 1/1 2015. For tilskud til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne, som er bevilget før 1/1 2015, finder de hidtidige regler anvendelse.

§ 98 d. Det er en betingelse for tilskud, at eleven under de praktikophold, som uddannelsesaftalen omfatter, er sikret en ved overenskomst fastsat løn, der mindst svarer til den laveste løn, en ikkefaglært arbejder inden for det pågældende område er berettiget til. I fag eller dele af et fag, hvor sådanne overenskomster ikke findes, skal lønnen mindst svare til, hvad der gælder inden for beslægtede overenskomstområder.

§ 98 e. For at der kan gives tilskud, skal uddannelsesaftalen indgås med en person, der ved uddannelsens påbegyndelse er fyldt 25 år og

1) er omfattet af § 2, nr. 1, og

a) har været ledig i en sammenlagt periode på mere end 2 måneder, hvis personen ikke har en erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med eller overstiger en erhvervsuddannelse, medmindre personen ikke har anvendt uddannelsen i de sidste 5 år,

b) har været ledig i en sammenlagt periode på mere end 6 måneder, hvis personen har en uddannelse som nævnt i litra a og den uddannelse, der er indgået uddannelsesaftale om, er inden for områder, hvor der på tidspunktet for aftalens indgåelse er behov for arbejdskraft, jf. stk. 3, eller

c) har været ledig i en sammenlagt periode på mere end 12 måneder, hvis personen har en uddannelse som nævnt i litra a, eller

2) er omfattet af § 2, nr. 2 og 3, og

a) har været ledig i en sammenhængende periode på mere end 2 måneder, hvis personen ikke har en erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med eller overstiger en erhvervsuddannelse, medmindre personen ikke har anvendt uddannelsen i de sidste 5 år,

b) har været ledig i en sammenhængende periode på mere end 6 måneder, hvis personen har en uddannelse som nævnt i litra a og den uddannelse, der er indgået uddannelsesaftale om, er inden for områder, hvor der på tidspunktet for aftalens indgåelse er behov for arbejdskraft, jf. stk. 3, eller

c) har været ledig i en sammenhængende periode på mere end 12 måneder, hvis personen har en uddannelse som nævnt i litra a, eller

3) er omfattet af § 2, nr. 12 og 13, og har været ledig i en sammenhængende periode på mere end 2 måneder.

Stk. 2. For at der kan gives tilskud til beskæftigede og ledige, der ikke er omfattet af stk. 1, skal uddannelsesaftalen indgås med en person, der ved uddannelsens påbegyndelse er fyldt 25 år og ikke har en erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med eller overstiger en erhvervsuddannelse, og at uddannelsesaftalen er indgået inden for områder, hvor der på tidspunktet for aftalens indgåelse er behov for arbejdskraft, jf. stk. 3.

Stk. 3. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udarbejder to gange om året en liste over uddannelser inden for områder, hvor der er behov for arbejdskraft.

Stk. 4. Ved opgørelse af kravet om forudgående sammenhængende ledighed efter stk. 1, nr. 2 og 3, medregnes perioder, hvor personen har modtaget arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, integrationsydelse, uddannelseshjælp, sygedagpenge i en ledighedsperiode, ressourceforløbsydelse, revalideringsydelse, ledighedsydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse kontantydelse efter lov om kontantydelse, eller har været i tilbud efter kapitel 12 eller været ledig selvforsørgende.

Stk. 5. Der kan ikke gives tilskud til en arbejdsgiver, der i praktikperioden modtager anden offentlig støtte til eleven. Dette er ikke til hinder for udbetaling af tilskud til en arbejdsgiver, der modtager økonomisk bonus til eleven efter lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

Stk. 6. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om betingelserne for tilskud til arbejdsgivere og om mulighed for tilskud, såfremt den person, der indgås uddannelsesaftale med, tidligere har været ansat i den pågældende virksomhed, herunder hvis ansættelsen har været med offentlig støtte efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Vejledninger mv.

Ændringer i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl. som følge af Aftale om et tryggere dagpengesystem (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10206 af 30/11 2016).

Lovændringer

1/3 2017 ved lov nr. 173 af 20/2 2017 (Trepartsaftale på Beskæftigelsesministeriets område om uddannelsesløft, voksenlærlingeordningen og 6 ugers jobrettet uddannelse) § 1, hvis § 4 indeholder bestemmelse om, at ændringen ikke finder anvendelse på tilskud i form af en økonomisk præmie eller bonus, som arbejdsgivere efter anmodning i 2017 får udbetalt efter § 7, stk. 3, i lov nr. 1347 af 21. december 2012 om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion og forskellige andre love. For sådanne tilskud finder det hidtil gældende § 98 e, stk. 4, 2. pkt., i loven fortsat anvendelse..

2/1 2017 ved lov nr. 624 af 8/6 2016 (Fleksibelt og indkomstbaseret dagpengesystem, månedsudbetaling af dagpenge m.v.) § 2.

1/9 2015 ved lov nr. 1000 af 30/8 2015 (Indførelse af en integrationsydelse, ændring af reglerne om ret til uddannelses- og kontanthjælp m.v.) § 2.

1/3 2015 ved lov nr. 174 af 24/2 2015 om kontantydelse § 28.

Ny § 98 e indsat 1/1 2015 ved lov nr. 1486 af 23/12 2014 (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud m.v) § 1, der finder anvendelse på tilskud til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne, såfremt tilskuddet bevilges efter 1/1 2015. For tilskud til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne, som er bevilget før 1/1 2015, finder de hidtidige regler anvendelse.

§ 98 f. Afgørelse om tilskud træffes af den kommune, hvor praktikstedet er beliggende. Ansøgning om tilskud skal indgives, senest 1 måned efter at den aftalte uddannelse efter § 98 c, stk.1, er påbegyndt.

Stk. 2. Hvis ansøgningen indgives senere end nævnt i stk.1, træffes afgørelsen om ydelse af tilskud på baggrund af, om betingelserne for ydelse af tilskud var opfyldt på det tidspunkt, hvor ansøgningen efter stk. 1 skulle have været indgivet. Tilskud kan kun ydes fra ansøgningstidspunktet og i den re­ste­ren­de del af perioden på 2 år efter § 98 g, stk. 2.

§ 98 g. Tilskuddet udgør 40 kr. pr. time i praktikperioden hos arbejdsgivere for personer omfattet af § 98 e, stk. 1. For personer omfattet af § 98 e, stk. 2, udgør tilskuddet 30 kr. pr. time i praktiktiden.

Stk. 2. Tilskuddet gives i op til de første 2 år af den aftalte uddannelse, jf. § 98 c, stk. 1. For personer omfattet af § 98 e, stk. 1, kan tilskuddet i praktikperioder dog gives i hele den aftalte uddannelsesperiode. Der kan kun gives tilskud for normal overenskomstmæssig arbejdstid.

Stk. 3. Jobcenteret udbetaler tilskuddet månedsvis bagud på grundlag af arbejdsgiverens anmodning herom.

Lovændringer

1/1 2015 ved lov nr. 1486 af 23/12 2014 (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud m.v) § 1, der finder anvendelse på tilskud til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne, såfremt tilskuddet bevilges efter 1/1 2015, finder de hidtidige regler anvendelse.

Opkvalificering ved ansættelse

§ 99. I forbindelse med ansættelse af en person uden løntilskud kan der ydes tilskud til udgifter ved opkvalificering af personen.

Stk. 2. Tilskud efter stk. 1 kan ydes til udgifter ved opkvalificering af

1) personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, og som forud for ansættelsen har haft mindst 12 måneders sammenlagt ledighed, dog 6 måneders sammenlagt ledighed, hvis personen er under 30 år eller har særlig risiko for at blive langtidsledig,

2) personer, der er omfattet af § 2, nr. 2, og som forud for ansættelsen har modtaget arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, integrationsydelse, uddannelseshjælp, sygedagpenge i en ledighedsperiode, ressourceforløbsydelse, revalideringsydelse, ledighedsydelse, særlig uddannelsesydelse efter lov om uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpengeret, midlertidig arbejdsmarkedsydelse, kontantydelse efter lov om kontantydelse, været i tilbud efter kapitel 12 eller været ledige selvforsørgende i en sammenhængende periode på mindst 12 måneder, dog 6 måneder, hvis personen er under 30 år eller har særlig risiko for at blive langtidsledig,

3) personer, der er omfattet af § 2, nr. 3, og som forud for ansættelsen har modtaget arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, integrationsydelse, uddannelseshjælp, sygedagpenge i en ledighedsperiode, ressourceforløbsydelse, revalideringsydelse, ledighedsydelse, særlig uddannelsesydelse efter lov om uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpengeret, midlertidig arbejdsmarkedsydelse, kontantydelse efter lov om kontantydelse, været i tilbud efter kapitel 12 eller været ledige selvforsørgende i en sammenhængende periode på mindst 6 måneder,

4) personer, der er omfattet af § 2, nr. 12 og 13, og som forud for ansættelsen har modtaget arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, integrationsydelse, uddannelseshjælp, sygedagpenge i en ledighedsperiode, ressourceforløbsydelse, revalideringsydelse, ledighedsydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse, kontantydelse efter lov om kontantydelse, været i tilbud efter kapitel 12 eller været ledige selvforsørgende i en sammenhængende periode på mindst 6 måneder,

5) personer, der er omfattet af § 2, nr. 2 og 3, og som efter aftale med de forhandlingsberettigede organisationer har fået anvist løn- og arbejdsvilkår, herunder på grund af mangelfulde sproglige og eventuelle faglige kompetencer, og

6) personer, der er omfattet af § 2, nr. 4-6 og 8.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om betingelserne for at yde tilskud til udgifter ved opkvalificering, herunder om, at der kan fastsættes nærmere betingelser for tilskud ved ansættelse hos private arbejdsgivere.

Bekendtgørelser

En aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1297 af 9/11 2016, senest ændret ved bek. nr. 1266 af 24/11 2017).

Vejledninger mv.

Ændringer i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl. som følge af Aftale om et tryggere dagpengesystem (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10206 af 30/11 2016).

Skrivelse om lov nr. 721 af 25. juni 2014 om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Barselstillæg, aktivitetstillæg til unge kontanthjælpsmodtagere, kontaktforløbet for uddannelseshjælpsmodtagere, fastsættelse af løn ved offentlig løntilskudsansættelse m.v.) (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. skr. nr. 9460 af 23/6 2014).

Lovændringer

2/1 2017 ved lov nr. 624 af 8/6 2016 (Fleksibelt og indkomstbaseret dagpengesystem, månedsudbetaling af dagpenge m.v.) § 2.

1/9 2015 ved lov nr. 1000 af 30/8 2015 (Indførelse af en integrationsydelse, ændring af reglerne om ret til uddannelses- og kontanthjælp m.v.) § 2.

1/3 2015 ved lov nr. 174 af 24/2 2015 om kontantydelse § 28.

Tilskud til udgifter til hjælpemidler

§ 100. Med henblik på at fremme, at personer opnår eller fastholder ordinær ansættelse eller ansættelse efter lov om seniorjob, eller at personer kan drive selvstændig virksomhed, kan der ydes tilskud til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger.

Stk. 2. Det er en betingelse for at give tilskud, at

1) tilskuddet er af afgørende betydning for ansættelsen eller beskæftigelsen i egen virksomhed eller

2) redskabet eller arbejdspladsindretningen kompenserer for personens eventuelle begrænsning i arbejdsevnen.

Stk. 3. Bestemmelserne i § 76, stk. 2, 2. pkt., og § 77, stk. 4, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 4. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskud til udgifter til hjælpemidler.

Bekendtgørelser

En aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1297 af 9/11 2016, senest ændret ved bek. nr. 1266 af 24/11 2017).

Vejledninger mv.

Kommunal rehabilitering (Indenrigs- og Sundhedsmin. vejl. nr. 9439 af 13/7 2011).

Tilskud til udgifter til introduktion ved ansættelse

§ 101. (Ophævet).

Opkvalificering ved afskedigelse

§ 102. Ved større afskedigelser kan jobcentret tilbyde jobsøgningskurser i op til 2 uger til beskæftigede i opsigelsesperioden. Jobcenteret kan herudover yde tilskud til udgifter til opkvalificering, herunder efter- og videreuddannelse, af de beskæftigede i opsigelsesperioden i op til 8 uger.

Stk. 2. I opsigelsesperioden har beskæftigede, jf. stk. 1, hvis de anmoder jobcenteret om det, ret til at få udarbejdet en plan for, hvordan de hurtigst muligt opnår ny beskæftigelse. Planen skal udarbejdes, senest 2 uger efter at den beskæftigede har anmodet herom.

Stk. 3. Ved større afskedigelser forstås mindst 50 pct. af medarbejderne på et arbejdssted med mindst 100 ansatte.

Stk. 4. Beskæftigelsesministeren kan dog på baggrund af ansøgning fra det regionale arbejdsmarkedsråd, jf. kapitel 5 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., fravige bestemmelsen i stk. 3 om mindst 50 pct. eller mindst 100 ansatte, når muligheden for at opnå anden ansættelse på det lokale arbejdsmarked er begrænset og der er tale om afskedigelser af et ikke ubetydeligt omfang.

Lovændringer

1/1 2015 ved lov nr. 1486 af 23/12 2014 (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud m.v) § 1.

§ 103. Ydelse af tilskud til udgifter til opkvalificering er betinget af,

1) at der er tale om opkvalificering inden for områder, hvor der er eller kan forventes mangel på arbejdskraft, eller

2) at der foreligger en skriftlig tilkendegivelse fra en arbejdsgiver om, at den afskedigede ansættes uden løntilskud efter opkvalificeringen.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om betingelserne for at yde tilskud til udgifter til opkvalificering ved afskedigelse.

Til toppen

AFSNIT VIII – ØVRIGE BESTEMMELSER

Kapitel 19 – Underretninger m.v.

§ 104. Jobcenteret skal give arbejdsløshedskassen de nødvendige oplysninger til brug for arbejdsløshedskassens administration af reglerne i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. om personer, der er omfattet af § 2, nr. 1.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om jobcenterets underretninger til arbejdsløshedskassen efter stk. 1, herunder om omfanget af oplysningerne og måden, tidspunktet og formen for afgivelse af oplysningerne.

Bekendtgørelser

Det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1451 af 11/12 2017).

En aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1297 af 9/11 2016, senest ændret ved bek. nr. 1266 af 24/11 2017).

Vejledninger mv.

Orientering om det enstrengede beskæftigelsessystem - ændringer som følge af L 185 (Arbejdsmarkedsst. skr. nr. 9403 af 25/6 2009).

§ 105. Jobcenteret underretter arbejdsløshedskassen om indholdet af en udarbejdet »Min Plan« for en person, der er omfattet af § 2, nr. 1.

Lovændringer

1/7 2015 ved lov nr. 1486 af 23/12 2014 (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud m.v.) § 1.

§ 105 a. (Ophævet).

§ 106. Arbejdsløshedskassen skal give jobcenteret de nødvendige oplysninger om dens medlemmer til brug for jobcenterets administration af reglerne i denne lov. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler herom, herunder om omfanget af oplysningerne og måden, tidspunktet og formen for afgivelse af oplysningerne.

Bekendtgørelser

Det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1451 af 11/12 2017)..

En aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1297 af 9/11 2016, senest ændret ved bek. nr. 1266 af 24/11 2017).

Vejledninger mv.

Orientering om det enstrengede beskæftigelsessystem - ændringer som følge af L 185 (Arbejdsmarkedsst. skr. nr. 9403 af 25/6 2009).

§ 107. (Ophævet).

§ 108. Beskæftigelsesministeren kan efter forhandling med børne- og undervisningsministeren fastsætte regler om uddannelsesinstitutionernes pligt til at underrette og afgive oplysninger til staten, kommunen og arbejdsløshedskassen om personer, der deltager i jobrettet uddannelse efter kapitel 8 a og tilbud om vejledning og opkvalificering efter kapitel 10.

Bekendtgørelser

En aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1297 af 9/11 2016, senest ændret ved bek. nr. 1266 af 24/11 2017).

Lovændringer

1/1 2015 ved lov nr. 1486 af 23/12 2014 (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud m.v) § 1.

Til toppen

Kapitel 20 – Udbetaling af ydelser, refusion, tilsyn, regnskab, erstatning m.v.

Andre regler

Gældseftergivelseslov

Forsøg med eftergivelse af gæld til det offentlige for socialt udsatte grupper (Skattemin. bek. nr. 40 af 16/1 2009).

§ 109. Arbejdsløshedskassen træffer afgørelse om og udbetaler befordringsgodtgørelse efter kapitel 15, bortset fra  82, stk. 4, til personer, der er omfattet af § 2, nr. 1.

Stk. 2. Kommunen skal bidrage til finansiering af statens udgifter til befordringsgodtgørelse efter denne lovs § 82, jf. § 79, stk. 1, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. § 4 i lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne og regler udstedt i medfør af § 12, stk. 2 og 3, § 13, stk. 2, og § 27, stk. 7 og 8, i samme lov finder tilsvarende anvendelse på kommunernes medfinansiering af udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 82.

Stk. 3. Kommunens bidrag efter stk. 2 udgør 50 pct. af statens udgifter.

Vejledninger mv.

Kommunernes dokumentation af driftsudgifter ved aktivering m.v. (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 9414 af 27/4 2017).

Orientering om det enstrengede beskæftigelsessystem - ændringer som følge af L 185 (Arbejdsmarkedsst. skr. nr. 9403 af 25/6 2009).

Lovændringer

4/1 2016 ved lov nr. 994 af 30/8 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne § 35.

§ 109 a. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om frister for kommunens behandling af ansøgninger om oprettelse af virksomhedspraktikpladser, løntilskudspladser og andre tilskudsberettigede pladser m.v. efter denne lov, som indgives i et digitalt system, jf. regler fastsat i medfør af § 10 b, stk. 2.

§ 110. Løntilskuddet i forbindelse med ansættelse efter kapitel 12 nedsættes med det beløb, som arbejdsgiveren modtager som refusion fra det offentlige som følge af, at arbejdsgiveren fortsat udbetaler løn.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om beregning og udbetaling, herunder refusion, samt om administration, regnskab, revision, tilsyn m.v. for tilskud og ydelser efter §§ 33 a og 33 b og kapitel 12, 14 og 18 og kan herunder bestemme, at administrationen og udbetalingen til kommunerne kan overføres til en anden offentlig myndighed. Beskæftigelsesministeren kan desuden fastsætte regler om frister for arbejdsgiverens og selvstændigt erhvervsdrivendes anmodning om tilskud efter kapitel 12, 13 og 18.

Bekendtgørelser

En aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1297 af 9/11 2016, senest ændret ved bek. nr. 1266 af 24/11 2017).

Den regionale uddannelsespulje (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1154 af 6/9 2016).

Puljen til uddannelsesløft (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 709 af 27/5 2015).

Lovændringer

1/1 2015 ved lov nr. 1486 af 23/12 2014 (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud m.v) § 1.

§ 111. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om tilbagebetaling af ydelser efter denne lov, der er udbetalt på et urigtigt grundlag.

Bekendtgørelser

Kommunernes opkrævning af tilbagebetalingskrav efter lov om aktiv socialpolitik, lov om kontantydelse, § 70 f, stk. 10, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 418 af 28/4 2017).

Fleksjob (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 183 af 23/2 2017).

En aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1297 af 9/11 2016, senest ændret ved bek. nr. 1266 af 24/11 2017).

§ 112. (Ophævet).

§ 113. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om, at kommunen betaler erstatning ved en persons tilskadekomst under deltagelse i tilbud efter kapitel 10 og 11, herunder at det ved personens tilskadekomst under deltagelse i tilbud efter kapitel 10 er en betingelse for erstatning, at skaden ikke er dækket af anden forsikring. Erstatningen udredes efter reglerne i lov om sikring mod følger af arbejdsskade.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at kommunen betaler erstatning ved skade, som en person forvolder under deltagelse i tilbud efter kapitel 10 og 11.

Bekendtgørelser

En aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1297 af 9/11 2016, senest ændret ved bek. nr. 1266 af 24/11 2017).

Til toppen

Kapitel 21 – Bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension

§ 114. For en person, der modtager tilskud fra kommunen under ansættelse i fleksjob, jf. § 70 f, indbetales et bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension på 5 pct. af tilskuddet, jf. § 70 f, stk. 2, dog højst 500 kr. pr. måned.

Stk. 2. Personen afholder udgiften til bidrag efter stk. 1.

Stk. 3. Kommunen tilbageholder bidraget ved udbetaling af tilskuddet.

§ 115. Ud over bidraget i § 114 indbetales et bidrag, der udgør 2/3 af det bidrag, der er fastsat efter § 15, stk. 1, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 2. Bidraget efter stk. 1 indbetales for antallet af timer med tilskud efter § 70 f. Antallet af timer beregnes på grundlag af forskellen mellem 37 timer om ugen og antallet af løntimer, som er indberettet fra ansættelsen i fleksjobbet til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister.

Stk. 3. Er antallet af løntimer efter stk. 2 mindre end 9 timer om ugen for uge- eller 14-dageslønnede eller 39 timer om måneden for månedslønnede, indbetales et ATP-bidrag, der svarer til det bidrag, der er fastsat efter § 15, stk. 1, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 4. Ved udbetaling af fleksløntilskud sammen med sygedagpenge eller ressourceforløbsydelse, jf. § 70 f, stk. 5, beregnes ATP-bidraget af fleksløntilskuddet på grundlag af det timetal, som efter stk. 2 eller 3 forud for sygeperioden har været anvendt til beregning af ATP-bidrag af fleksløntilskuddet i sidste hele indberetningsperiode til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister.

Stk. 5. Bidraget efter stk. 1 finansieres af staten.

Stk. 6. Bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension beregner størrelsen af bidraget efter stk. 2 for hver time, der udbetales tilskud for.

§ 115 a. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension nærmere regler om beregning, indberetning og indbetaling af bidrag efter §§ 114 og 115.

Bekendtgørelser

Indbetaling af ATP-bidrag for modtagere af fleksløntilskud (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1344 af 30/11 2015).

Til toppen

Kapitel 22 – Forsøg

§ 116. Beskæftigelsesministeren kan tillade, at der gennemføres forsøgs- og udviklingsaktiviteter, der fraviger reglerne i denne lov, bortset fra de fastsatte satser for ydelser til personer og virksomheder. Beskæftigelsesministeren bekendtgør tilladelsen.

Bekendtgørelser

Forsøg på beskæftigelsesområdet (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1455 af 7/12 2017).

Frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1255 af 24/11 2017).

Frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1002 af 30/8 2015, senest ændret ved bek. nr. 608 af 1/6 2017).

Forsøg i henhold til udfordringsretten på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet mv. (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1562 af 23/12 2014).

Vejledninger mv.

Forsøg med pulje til opkvalificering inden for mangelområder og forsøg med et mere fleksibelt uddannelsesløft inden for puljen til uddannelsesløft (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10285 af 16/12 2016).

Forsøg på beskæftigelsesområdet (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 9001 af 8/1 2016).

Vedrørende ændret frikommunebekendtgørelse (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. skr. nr. 9721 af 30/6 2015).

Til toppen

Kapitel 23 – Statens refusion til kommunerne

Andre regler

Statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Børne- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets og Transport- , Bygning- og Boligministeriets ressortområder (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1591 af 15/12 2017).

Efterregulering af det kommunale beskæftigelsestilskud for 2013, midtvejsregulering af det kommunale beskæftigelsestilbud  samt opgørelsen af den særlige tilskudsordning for 2014 og opgørelsen af det foreløbige kommunale beskæftigelsestilskud for 2015 (Økonomi- og Indenrigsmin. bek. nr. 802 af 26/6 2014).

§ 117. Kommunen afholder endeligt udgifterne til vejledning, sagsbehandling og det individuelle kontaktforløb, til udarbejdelse af »Min Plan« og rehabiliteringsplaner og til administration i øvrigt m.v. Kommunen afholder desuden endeligt udgifterne til godtgørelse efter § 75 c, til særlige aktiviteter efter § 7 og til lægeerklæringer.

Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. 1 yder staten 100 pct. refusion af kommunernes udbetaling af bonus til andre aktører, der varetager indsatsen over for personer, der er henvist til andre aktører i 2009 eller tidligere, og som er omfattet af § 2, nr. 1. Dette gælder dog ikke for kommuner, der var bemyndiget til at varetage udøvelsen af statens aktive beskæftigelsesindsats efter bekendtgørelse nr. 1400 af 13. december 2006.

Lovændringer

1/7 2015 ved lov nr. 1486 af 23/12 2014 (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud m.v.) § 1.

§§ 117 a-b. (Ophævet).

§ 118. Inden for et rådighedsbeløb, jf. stk. 6, refunderer staten 50 pct. af en kommunes udgifter for personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-3, 10, 12 og 13, når udgiften angår

1) tilbud efter kapitel 10, herunder deltagerbetaling, jf. dog stk. 2-4 og §§ 122 a og 122 b,

2) undervisningsmaterialer efter §§ 76 og 77,

3) udgifter i forbindelse med partnerskabsaftaler efter § 81 a,

4) godtgørelse efter § 83,

5) 6 ugers jobrettet uddannelse, deltagerbetaling og kost og logi efter kapitel 8 a og

6) opkvalificering efter § 99 til personer, der ansættes uden løntilskud.

Stk. 2. Der ydes ikke refusion efter stk. 1, nr. 1, for en kommunes udgifter til tilbud efter § 32, stk. 1, nr. 2, for personer omfattet af § 2, nr. 1.

Stk. 3. Der ydes ikke refusion efter stk. 1, nr. 1, for en kommunes udgifter til tilbud efter § 32, stk. 1, nr. 1, men dog udgifter til tilbud efter § 32 a for personer omfattet af

1) § 2, nr. 2, i de første 9 måneder på kontanthjælp eller integrationsydelse fra første henvendelse til kommunen om hjælp og

2) § 2, nr. 12, som vurderes åbenlyst uddannelsesparate i de første 9 måneder på uddannelseshjælp eller integrationsydelse fra første henvendelse om hjælp til kommunen.

Stk. 4. Der ydes ikke refusion efter stk. 1, nr. 1, for en kommunes udgifter til tilbud efter § 32, stk. 1, nr. 2, for personer omfattet af § 2, nr. 2, og personer omfattet af § 2, nr. 12, som vurderes åbenlyst uddannelsesparate.

Stk. 5. Inden for et rådighedsbeløb, jf. stk. 6, refunderer staten 50 pct. af en kommunes udgifter til mentorstøtte efter kapitel 9 b for personer, der ved indgåelse af aftale om mentorstøtte er omfattet af § 2, nr. 3, 8-10, 12 og 13, og § 31 b, stk. 2.

Stk. 6. Rådighedsbeløbet opgøres som antallet af personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-3, 12 og 13, herunder personer, der deltager i tilbud efter kapitel 12 eller 6 ugers jobrettet uddannelse efter kapitel 8 a, men ikke personer, der deltager i tilbud efter §§ 33 a og 33 b, jf. stk. 7, ganget med driftsloftet i form af et beløb i hele kroner, som fastsættes på årets finanslov. Beskæftigelsesministeren offentliggør senest den 1. juli et foreløbigt driftsloft for det kommende finansår.

Stk. 7. Beskæftigelsesministeriet offentliggør en opgørelse over det antal bruttoledige helårspersoner omfattet af § 2, nr. 1-3, 12 og 13, som kommunen skal lægge til grund for beregningen af rådighedsbeløbet.

Beløb 2018

Rådighedsbeløb

Årlig kr.

- dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere

11.414

- modtagere af revalideringsydelse, sygedagpenge og ledighedsydelse

10.139

Lovændringer

1/1 2016 ved lov nr. 1875 af 29/12 2015 (Ændret minimumskrav til mentorindsats, sammenlægning af rammer for mentor og aktiv indsats m.v.) § 1.

1/9 2015 ved lov nr. 1000 af 30/8 2015 (Indførelse af en integrationsydelse, ændring af reglerne om ret til uddannelses- og kontanthjælp m.v.) § 2.

Ny § 118 indsat 1/1 2015 ved lov nr. 1486 af 23/12 2014 (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud m.v) § 1.

§ 118 a. Inden for et rådighedsbeløb, jf. stk. 3, refunderer staten 50 pct. af en kommunes udgifter for personer, der er omfattet af § 2, nr. 4, personer, der er omfattet af § 2, nr. 5, hvis personen er visiteret til kategori 2 eller 3, jf. § 12, stk. 1, nr. 2 og 3, i lov om sygedagpenge, og personer, der er omfattet af § 2, nr. 7, og som modtager ledighedsydelse efter § 74 i lov om aktiv socialpolitik, når udgiften angår

1) tilbud efter kapitel 10, herunder deltagerbetaling,

2) 6 ugers jobrettet uddannelse, deltagerbetaling og kost og logi efter § 73 b,

3) undervisningsmaterialer efter §§ 76 og 77,

4) udgifter i forbindelse med partnerskabsaftaler efter § 81 a,

5) godtgørelse efter § 83 og

6) opkvalificering efter § 99 til personer, der ansættes uden løntilskud.

Stk. 2. Inden for et rådighedsbeløb, jf. stk. 3, refunderer staten 50 pct. af en kommunes udgifter til mentorstøtte efter kapitel 9 b for personer, der ved indgåelse af aftale om mentorstøtte er omfattet af § 2, nr. 4-7.

Stk. 3. Rådighedsbeløbet opgøres som antallet af personer, der er omfattet af § 2, nr. 4 og 5, herunder personer, der deltager i tilbud efter kapitel 12, og personer, der er omfattet af § 2, nr. 7, og som modtager ledighedsydelse efter § 74 i lov om aktiv socialpolitik eller deltager i 6 ugers jobrettet uddannelse efter § 73 b, jf. stk. 4, ganget med driftsloftet i form af et beløb i hele kroner, som fastsættes endeligt på årets finanslov. Beskæftigelsesministeren offentliggør senest den 1. juli et foreløbigt driftsloft for det kommende finansår.

Stk. 4. Beskæftigelsesministeriet offentliggør en opgørelse over det antal bruttoledige helårspersoner omfattet af § 2, nr. 4, 5 og 7, som kommunen skal lægge til grund for beregningen af rådighedsbeløbet.

Vejledninger mv.

Ændringer i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl. som følge af Aftale om et tryggere dagpengesystem (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10206 af 30/11 2016).

Lovændringer

2/1 2017 ved lov nr. 624 af 8/6 2016 (Fleksibelt og indkomstbaseret dagpengesystem, månedsudbetaling af dagpenge m.v.) § 2.

1/1 2016 ved lov nr. 1875 af 29/12 2015 (Ændret minimumskrav til mentorindsats, sammenlægning af rammer for mentor og aktiv indsats m.v.) § 1.

1/1 2015 ved lov nr. 1487 af 23/12 2014 (Joblog, sanktion ved udeblivelse fra tilbud samt 6 ugers jobrettet uddannelse for modtagere af ledighedsydelse) § 1.

Indsat 1/1 2015 ved lov nr. 720 af 25/6 2014 (Ny sygedagpengemodel med tidlig opfølgning og indsats, jobafklaringsforløb, arbejdsløshedsdagpenge under sygdom m.v.) § 2.

§ 119. Staten refunderer 50 pct. af en kommunes udgifter for personer, der er omfattet af § 2, nr. 6, 8, 9, 11 og 14, når udgiften angår

1) tilbud efter kapitel 10, herunder deltagerbetaling,

2) undervisningsmaterialer efter §§ 76 og 77,

3) udgifter i forbindelse med partnerskabsaftaler efter § 81 a,

4) godtgørelse efter § 83 og

5) opkvalificering efter § 99 til personer, der ansættes uden løntilskud.

§ 120. Staten refunderer 50 pct. af en kommunes udgifter for personer, der er omfattet af § 2, når udgiften angår

1) hjælpemidler efter §§ 76 og 77, jf. dog § 118, stk. 1, nr. 2, og § 119, stk. 1, nr. 2, og

2) befordringsgodtgørelse efter § 82.

Stk. 2. Staten refunderer 50 pct. af en kommunes udgifter til mentorstøtte efter kapitel 9 b til personer, der er omfattet af § 2, nr. 11 og 14.

Lovændringer 

4/1 2016 ved lov nr. 994 af 30/8 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne § 35.

§ 121. Staten refunderer 50 pct. af en kommunes udgifter til løntilskud efter kapitel 12 for personer, der er omfattet af § 2, nr. 6.

Lovændringer

4/1 2016 ved lov nr. 994 af 30/8 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne § 35.

§ 121 a. (Ophævet).

Lovændringer

Ophævet 1/1 2016 ved lov nr. 1875 af 29/12 2015 (Ændret minimumskrav til mentorindsats, sammenlægning af rammer for mentor og aktiv indsats m.v.) § 1.

§ 122. For fleks­job og tilbud om støtte i form af tilskud til selvstændig virksomhed, hvor visitation til fleksjob eller tilkendelsen af støtte til selvstændig virksomhed er sket før den 1. juli 2014, og som ikke senere er blevet omfattet af lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, refunderer staten, jf. den nævnte lovs § 30, stk. 3, 65 pct. af en kommunes udgifter til

1) fleksløntilskud efter § 70 f,

2) tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende efter § 70 g,

3) tilskud til fleksjob efter § 71 og

4) tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende efter § 75.

Stk. 2. Staten refunderer 50 pct. af en kommunes udgifter efter § 74.

Lovændringer

4/1 2016 ved lov nr. 994 af 30/8 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne § 35.

§ 122 a. Inden for en pulje refunderer staten 80 pct. af en kommunes udgifter til tilbud om erhvervsuddannelse efter § 33 a. I perioden fra den 1. juli 2015 til og med den 30. juni 2017 refunderer staten dog 100 pct. af kommunens udgifter.

Lovændringer

Indsat 1/7 2015 ved lov nr. 1486 af 23/12 2014 (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud m.v) § 1.

§ 122 b. Inden for en pulje refunderer staten 80 pct. af en kommunes udgifter til tilbud om korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb efter § 33 b.

Lovændringer

Indsat 1/1 2015 ved lov nr. 1486 af 23/12 2014 (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud m.v) § 1.

§§ 122 c-e. (Ophævet).

§ 123. Staten refunderer 60 pct. af en kommunes udgifter til jobrotationsydelse efter § 98 a.

Stk. 2. Staten refunderer 100 pct. af en kommunes udgifter til løntilskud til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftaler med voksne efter §§ 98 c-98 g.

Stk. 3. Staten refunderer 50 pct. af en kommunes udgifter til hjælpemidler m.v. efter § 100.

Lovændringer

1/1 2015 ved lov nr. 1486 af 23/12 2014 (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud m.v) § 1, der finder anvendelse fra 1/1 2015 for jobrotationsprojekter, hvortil der er bevilget jobrotationsydelse fra og med 12/11 2014, og indtil projektet ophører. For disse jobrotationsprojekter ydes 100 pct. refusion indtil 1/1 2015 og herefter 60 pct. refusion. For jobrotationsprojekter, hvortil der er bevilget jobrotationsydelse før lovforslagets fremsættelse, ydes 100 pct. refusion, indtil det konkrete projekt ophører.

§ 124. Staten afholder en kommunes udgifter efter stk. 2 til udlændinge, der har fået opholdstilladelse, jf. stk. 3, hvis

1) personen inden 12 måneder efter datoen for opholdstilladelsen på grund af en betydelig og varig nedsat funktionsevne anbringes i døgnophold, dog kun indtil den pågældende i en sammenhængende periode på 2 år har klaret sig selv, eller

2) tilladelsen er meddelt en mindreårig asylansøger, dog højst indtil modtageren fylder 18 år eller barnets forældre får lovligt ophold her i landet.

Stk. 2. Udgifter efter stk. 1 omfatter

1) udgifter til løntilskud efter kapitel 12 til personer, der er omfattet af § 2, nr. 2-4, 6 og 7,

2) udgifter efter kapitel 14 til personer, der er omfattet af § 2, nr. 4 og 6, og

3) udgifter efter § 74 til personer, der er omfattet af § 2, nr. 7.

Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 1 omfatter udlændinge, der har fået opholdstilladelse efter

1) udlændingelovens §§ 7 og 8,

2) udlændingelovens § 9 b,

3) udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 1 eller 2, som følge af tilknytning til en i Danmark fastboende person, når denne person selv har fået opholdstilladelse efter en af de bestemmelser, der er nævnt i nr. 1 og 2, eller når tilknytningen kan føres tilbage til en sådan person,

4) udlændingelovens § 9 c, stk. 1, når tilladelsen er givet til personer over 18 år, hvis fader eller moder har fået opholdstilladelse efter en af de bestemmelser, der er nævnt i nr. 1,

5) udlændingelovens § 9 c, stk. 1, når tilladelsen er meddelt en ægtefælle til eller et barn af en person med opholdstilladelse som nævnt i nr. 2,

6) udlændingelovens § 9 c, stk. 1 og 2, når tilladelsen er meddelt en asylsøgende udlænding,

7) udlændingelovens § 9 c, stk. 1, når tilladelsen er givet som følge af tilknytning til en mindreårig asylsøgende udlænding, som har fået opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7 eller § 9 c, stk. 1, eller

8) udlændingelovens § 9 e.

§ 125. Staten yder forskudsrefusion af en kommunes refusionsberettigende udgifter efter denne lov.

§ 126. Opholdskommunen har adgang til refusion fra en tidligere opholdskommune efter § 9 c i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Regulering

§ 127. En gang årligt den 1. januar reguleres med satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent

1) løntilskud efter § 63,

2) beløbet efter § 70 g, stk. 5, § 71, stk. 3, og § 75, stk. 2,

3) beløbet efter § 70 f, stk. 2, og

4) jobrotationsydelse efter § 98 a.

Stk. 2. Timelønnen efter § 55, stk. 2, skal beregnes på grundlag af den årligt regulerede maksimale dagpengesats, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Vejledninger mv.

Vejledning om satser m.v. for 2018. Sygedagpenge, barselsdagpenge, delpension, fleksydelse, kontanthjælp, kontantydelse, uddannelseshjælp, ressourceforløbsydelse, revalideringsydelse, ledighedsydelse, bidrag til arbejdsmarkedets tillægspension, løntilskud, jobrotationsydelse, prisloft på 6 ugers jobrettet uddannelse, rådighedsbeløb, seniorjob, samt befordringsgodtgørelse (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10204 af 4/12 2017).

Lovændringer 

1/1 2015 ved lov nr. 1486 af 23/12 2014 (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud m.v) § 1.

Til toppen

AFSNIT IX – KLAGEADGANG, IKRAFTTRÆDEN M.V.

Kapitel 24 – Klageadgang

Klage over jobcenterets afgørelser

§ 128. Jobcenterets afgørelser efter denne lov kan indbringes for Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, jf. § 59 a i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Stk. 2. Klage efter stk. 1 kan indbringes for Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg af den, som afgørelsen vedrører. Klage over afgørelser i spørgsmål om konkurrenceforvridning efter § 33, stk. 1, og §§ 49 og 65 kan tillige indbringes for Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg af andre, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.

Stk. 3. Ved klage over jobcenterets afgørelser efter kapitel 9-12 vedrørende personer omfattet af § 2, nr. 1, hvor afgørelsen er begrundet i personens ønsker og forudsætninger samt arbejdsmarkedets behov, og ved klage over jobcenterets afgørelser om rådighedsafprøvende tilbud efter § 23 og om henvisninger til arbejde efter § 5 for personer omfattet af § 2, nr. 1, samt om, at beskæftigelsesindsatsen for personer omfattet af § 2, nr. 1, skal varetages af en anden aktør, træffer Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg afgørelse i sagen, inden 4 uger efter at klagen er modtaget i Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg.

Stk. 4. Ved behandling af klage over en kommunes afgørelse om udbetaling af godtgørelse efter § 83 kan Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg alene tage stilling til, om afgørelsen er i overensstemmelse med de retningslinjer, som kommunen har fastsat.

Stk. 5. Kommunens afgørelser om fleksløntilskud efter § 70 f og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende efter § 70 g, stk. 5, efter denne lov kan indbringes for Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, jf. § 59 a i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Vejledninger mv.

Ændringer i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl. som følge af Aftale om et tryggere dagpengesystem (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10206 af 30/11 2016).

Lovændringer

2/1 2017 ved lov nr. 624 af 8/6 2016 (Fleksibelt og indkomstbaseret dagpengesystem, månedsudbetaling af dagpenge m.v.) § 2.

1/7 2015 ved lov nr. 1486 af 23/12 2014 (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud m.v.) § 1.

§§ 129-130. (Ophævet).

Klage over arbejdsgiverens beregninger ved ansættelse med løntilskud

§ 131. Klage over en offentlig arbejdsgivers beregninger af arbejdstiden, jf. § 55, stk. 5, for personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-3, 12 og 13, kan inden 4 uger indbringes for jobcenteret.

Klage over arbejdsløshedskassens afgørelser

§ 132. Arbejdsløshedskassens afgørelser om henvisning af egne ledige medlemmer til et konkret job, jf. § 5, om jobrettet uddannelse efter reglerne i kapitel 8 a og om befordringsgodtgørelse efter kapitel 15 kan, inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt, indbringes for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering af den, som afgørelsen vedrører. §§ 98 og 99 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. finder tilsvarende anvendelse.

Vejledninger mv.

Ændringer i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl. som følge af Aftale om et tryggere dagpengesystem (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10206 af 30/11 2016).

Ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pr. 1. juli 2016 - Tilbagebetaling af løntilskud og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. skr. nr. 9669 af 29/6 2016).

Lovændringer

2/1 2017 ved lov nr. 624 af 8/6 2016 (Fleksibelt og indkomstbaseret dagpengesystem, månedsudbetaling af dagpenge m.v.) § 2.

1/7 2016 ved lov nr. 395 af 2/5 2016 (Overførsel af Arbejdsskadestyrelsens opgaver til den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering samt nedlæggelse af Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring) § 9.

1/1 2015 ved lov nr. 1486 af 23/12 2014 (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud m.v) § 1.

Til toppen

Kapitel 25 – Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 133. Loven træder i kraft den 1. juli 2003, jf. dog stk. 2-6.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen af kapitel 11, for så vidt angår virksomhedspraktik hos private arbejdsgivere.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen af § 51, stk. 2, for så vidt angår ansættelse med løntilskud af personer mellem 25 og 30 år. Indtil da er det en betingelse for ansættelse med løntilskud af personer mellem 25 og 30 år hos private arbejdsgivere, at personen vurderes at have særlig risiko for langvarig ledighed eller har været ledig i sammenlagt mere end 12 måneder henholdsvis har modtaget kontanthjælp eller starthjælp i en sammenhængende periode på mere end 12 måneder.

Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen af §§ 99 og 100 om tilskud til opkvalificering henholdsvis til hjælpemidler i forbindelse med ansættelse af personer uden løntilskud.

Stk. 5. Lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 207 af 17. marts 2003, ophæves.

§ 134. [Udeladt].

§ 135. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Til toppen

Noter

Lov nr. 674 af 8/6 2017 (Blokering af hjemmesider og stop af offentlige ydelser til fremmedkrigere) indeholder i § 17, stk. 2, bestemmelse om, at ændringerne ikke finder anvendelse for afgørelser om inddragelse af pas, der er truffet inden lovens ikrafttræden, og domme, der vedrører forhold begået inden lovens ikrafttræden.

Til toppen