Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Sygdom & barsel

Lov om ændring af lov om sygedagpenge og barselsloven (Forlængelse af den midlertidige periode med ret til sygedagpenge for lønmodtagere, der er i øget risiko ved smitte med covid-19, og for lønmodtagere, der er pårørende til personer, der er i ø

(Forlængelse af den midlertidige periode med ret til sygedagpenge for lønmodtagere, der er i øget risiko ved smitte med covid-19, og for lønmodtagere, der er pårørende til personer, der er i øget risiko ved smitte med covid-19, udvidelse af perioden, hvor der sker en midlertidig forlængelse af sygedagpengeperioden, og indførelse af periode, der helt eller delvis kan ses bort fra ved vurdering af beskæftigelseskravet for ret til syge- eller barselsdagpenge for selvstændige erhvervsdrivende, som følge af covid-19-situationen)

 

Beskæftigelsesministeriets lov nr. 1335 af 11/9 2020.

§ 1

I lov om sygedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr. 107 af 2. februar 2020, som ændret bl.a. ved lov nr. 275 af 26. marts 2020 og lov nr. 657 af 20. maj 2020 og senest ved § 2 i lov nr. 960 af 26. juni 2020, foretages følgende ændringer:

1. I § 26, stk. 4, indsættes efter »efter § 24, stk. 2«: », jf. dog § 26 c«.

2. I § 26 a, stk. 4, indsættes efter »efter § 27, stk. 3«: », jf. dog § 26 d«.

3. I § 26 b, stk. 4, indsættes efter »efter § 24 c«: », jf. dog § 26 e«.

4. Efter § 26 b indsættes i kapitel 8 a:

»§ 26 c. Uanset § 24 og § 27, stk. 1, træffer kommunen afgørelse om at forlænge sygedagpengeperioden i 1 måned for en person, der har ret til sygedagpenge, og som i perioden fra og med den 1. oktober 2020 til og med den 31. oktober 2020 når det tidspunkt, hvor sygedagpengene skulle ophøre efter § 24. Det gælder, uanset om kommunen har truffet afgørelse om, at personen ikke kan få forlænget sygedagpengeperioden efter § 27, stk. 1. Forlængelsen regnes fra den dato, hvor udbetaling af sygedagpengene skulle ophøre efter § 24, stk. 1.

Stk. 2. For sygemeldte, som når til udløbet af forlængelsesperioden efter § 26, stk. 1 eller 3, i perioden fra og med den 30. september 2020 til og med den 31. oktober 2020, og hvis sygedagpengeperiode ikke kan forlænges yderligere efter § 26, stk. 3, træffer kommunen afgørelse om yderligere at forlænge sygedagpengeperioden i 1 måned. Det gælder, uanset om kommunen har truffet afgørelse om, at personen ikke kan få forlænget sygedagpengeperioden efter § 27, stk. 1. Forlængelsen regnes fra den dato, hvor udbetaling af sygedagpengene skulle ophøre efter § 26.

Stk. 3. For sygemeldte, som når til udløbet af forlængelsesperioden efter stk. 1 eller 2, træffer kommunen inden udløbet af forlængelsesperioden afgørelse om, hvorvidt personen fortsat har ret til udbetaling af sygedagpenge efter reglerne i § 24, stk. 1, og § 27, stk. 1, eller personen har ret til at få et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse efter § 24, stk. 2.

§ 26 d. Uanset § 27, stk. 3, træffer kommunen afgørelse om at forlænge sygedagpengeperioden i 1 måned for en person, hvis sygedagpenge er forlænget efter en bestemmelse i § 27, stk. 1, og hvor sygedagpengene i medfør af bestemmelsen skulle ophøre i perioden fra og med den 1. oktober 2020 til og med den 31. oktober 2020. Det gælder, uanset om kommunen har truffet afgørelse om, at personen ikke kan få forlænget sygedagpengeperioden efter § 27, stk. 1. Forlængelsen regnes fra den dato, hvor personen ikke længere opfylder betingelserne i den bestemmelse, der er forlænget efter.

Stk. 2. For sygemeldte, som når til udløbet af forlængelsesperioden efter § 26 a, stk. 1 eller 3, i perioden fra og med den 30. september 2020 til og med den 31. oktober 2020, og hvis sygedagpengeperiode ikke kan forlænges yderligere efter § 26 a, stk. 3, træffer kommunen afgørelse om yderligere at forlænge sygedagpengeperioden i 1 måned. Det gælder, uanset om kommunen har truffet afgørelse om, at personen ikke kan få forlænget sygedagpengeperioden efter § 27, stk. 1. Forlængelsen regnes fra den dato, hvor udbetaling af sygedagpengene skulle ophøre efter § 26 a.

Stk. 3. For sygemeldte, som når til udløbet af forlængelsesperioden efter stk. 1 eller 2, træffer kommunen inden udløbet af forlængelsesperioden afgørelse om, hvorvidt personen fortsat har ret til udbetaling af sygedagpenge efter bestemmelserne i § 27, stk. 1, eller personen har ret til at få et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse efter § 27, stk. 3.

§ 26 e. Uanset § 24 c træffer kommunen afgørelse om at forlænge sygedagpengeperioden i 1 måned for en person, der får udbetalt sygedagpenge efter § 24 a, stk. 6, eller § 24 b, stk. 1, og hvor sygedagpengene skulle ophøre i perioden fra og med den 1. oktober 2020 til og med den 31. oktober 2020, fordi en læge har vurderet, at personen ikke længere har en livstruende, alvorlig sygdom. Det gælder, uanset om kommunen efter § 24 c har truffet afgørelse om ophør af udbetalingen af sygedagpenge for personen efter § 24 a, stk. 6, eller § 24 b, stk. 1. Forlængelsen regnes fra den dato, hvor lægen har vurderet, at personen ikke længere har en livstruende, alvorlig sygdom.

Stk. 2. For sygemeldte, som når til udløbet af forlængelsesperioden efter § 26 b, stk. 1 eller 3, i perioden fra og med den 30. september 2020 til og med den 31. oktober 2020, og hvis sygedagpengeperiode ikke kan forlænges yderligere efter § 26 b, stk. 3, træffer kommunen afgørelse om yderligere at forlænge sygedagpengeperioden i 1 måned. Det gælder, uanset om kommunen har truffet afgørelse om, at personen ikke kan få forlænget sygedagpengeperioden efter § 24 a, stk. 6, eller § 24 b, stk. 1. Forlængelsen regnes fra den dato, hvor udbetaling af sygedagpengene skulle ophøre efter § 26 b.

Stk. 3. For sygemeldte, som når til udløbet af forlængelsesperioden efter stk. 1 eller 2, træffer kommunen inden udløbet af forlængelsesperioden afgørelse om, hvorvidt sygedagpengeperioden kan forlænges efter § 24 a, stk. 6, eller § 24 b, stk. 1, eller personen har ret til at få et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse efter § 24 c.«

5. I § 42, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Ved vurderingen kan endvidere helt eller delvis ses bort fra perioden fra og med den 1. marts 2020 til og med den 31. august 2020.«

6. I § 58 b, stk. 1, 1. pkt., § 58 c, stk. 1, 1. pkt., og to steder i § 58 d, stk. 2, ændres »den 31. august 2020« til: »den 31. december 2020«.

7. Efter § 58 e indsættes i kapitel 21 a:

»§ 58 f. En person, der modtager sygedagpenge efter §§ 58 b-58 d, og som bliver uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom, har ret til udbetaling af sygedagpenge til og med den 31. december 2020, uanset om personen inden den 31. december 2020 når det tidspunkt, hvor der efter § 24, stk. 1, er udbetalt sygedagpenge, herunder nedsatte sygedagpenge eller løn under sygdom, i mere end 22 uger i de 9 forudgående kalendermåneder eller efter § 25, stk. 1, er udbetalt sygedagpenge, herunder nedsatte sygedagpenge eller løn under sygdom, i mere end 26 uger i de 12 forudgående kalendermåneder. Hvis personen inden den 31. december 2020 ikke længere er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom, har personen til og med den 31. december 2020 ret til udbetaling af sygedagpenge efter §§ 58 b-58 d.

Stk. 2. Uanset § 58 d, stk. 3, skal kommunen så vidt muligt følge op på sager omfattet af stk. 1 efter lovens almindelige regler.

Stk. 3. For en person, der er omfattet af stk. 1, og som fortsat er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom og har nået det tidspunkt, hvor der efter § 24, stk. 1, er udbetalt sygedagpenge, herunder nedsatte sygedagpenge eller løn under sygdom, i mere end 22 uger i de 9 forudgående kalendermåneder, træffer kommunen inden den 31. december 2020 afgørelse om, hvorvidt sygedagpengeperioden kan forlænges efter en af bestemmelserne i § 27, stk. 1, eller personen har ret til at få et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse efter § 27, stk. 3. Hvis personen er omfattet af persongruppen i § 25 og personen har nået det tidspunkt, hvor der efter § 25, stk. 1, er udbetalt sygedagpenge, herunder nedsatte sygedagpenge eller løn under sygdom, i mere end 26 uger i de 12 forudgående kalendermåneder, træffer kommunen dog afgørelse om, hvorvidt sygedagpengeperioden kan forlænges efter § 29.«

§ 2

I barselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 106 af 2. februar 2020, foretages følgende ændring:

1. I § 28, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Ved vurderingen kan endvidere helt eller delvis ses bort fra perioden fra og med den 1. marts 2020 til og med den 31. august 2020.«

§ 3

I lov nr. 657 af 20. maj 2020 om ændring af lov om sygedagpenge (Midlertidig periode med ret til sygedagpenge for lønmodtagere, der er i øget risiko ved smitte med covid-19, og for lønmodtagere, der er pårørende til personer, der er i øget risiko ved smitte med covid-19) foretages følgende ændring:

1. § 2, stk. 3, ophæves.

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Lovforslaget kan stadfæstes straks efter dets vedtagelse.

Stk. 3. Loven har virkning fra den 1. september 2020.

§ 5

Stk. 1. For fravær med første fraværsdag i perioden fra den 1. marts 2020 og frem til lovens ikrafttræden, hvor der på grund af manglende aktivitet i virksomheden ikke ville være ret til sygedagpenge uden bestemmelsen om, at der helt eller delvis kan ses bort fra perioden fra den 1. marts 2020 til og med den 31. august 2020, kan der indgives anmodning om sygedagpenge indtil den 1. november 2020. Kommunen kan se bort fra overskridelse af fristen i 1. pkt. af de grunde, som fremgår af § 43, stk. 5. For en person, der den 1. marts 2020 eller senere har haft første sygefraværsdag, og som kommunen har givet afslag på sygedagpenge på grund af manglende opfyldelse af beskæftigelseskravet efter § 42, skal kommunen dog genoptage sagen med henblik på fornyet behandling, hvor det indgår i vurderingen, at der helt eller delvis kan ses bort fra perioden fra den 1. marts 2020 til og med den 31. august 2020.

Stk. 2. For fravær med første fraværsdag i perioden fra den 1. marts 2020 og frem til lovens ikrafttræden, hvor der på grund af manglende aktivitet i virksomheden ikke ville være ret til barselsdagpenge uden bestemmelsen om, at der helt eller delvis kan ses bort fra perioden fra den 1. marts 2020 til og med den 31. august 2020, kan der indgives anmodning om barselsdagpenge indtil den 1. november 2020. Udbetaling Danmark kan se bort fra overskridelse af fristen i 1. pkt. af de grunde, som fremgår af § 23, stk. 3, i bekendtgørelse om ret til barselsdagpenge. For en person, der den 1. marts 2020 eller senere har haft første fraværsdag, og som Udbetaling Danmark har givet afslag på barselsdagpenge på grund af manglende opfyldelse af beskæftigelseskravet efter § 28, skal Udbetaling Danmark dog genoptage sagen med henblik på fornyet behandling, hvor det indgår i vurderingen, at der helt eller delvis kan ses bort fra perioden fra den 1. marts 2020 til og med den 31. august 2020.

Til toppen